Mehiläinens resultat 2020: den lönsamma tillväxten ökade trots att coronapandemin ledde till förlorade intäkter och tilläggskostnader

Pressmeddelande 8.2.2021

År 2020 var utmanande för Mehiläinen till följd av coronapandemin. Årets början präglades av en stark nedgång i efterfrågan, i kombination med ökade kostnader på grund av vidtagna skyddsåtgärder för kunder och personal. De snabbt genomförda anpassningsåtgärderna och en återhämtning inom efterfrågan möjliggjorde en stark utveckling mot slutet av året. Under året som helhet ökade Mehiläinens omsättning, rörelsevinst och personalmängd jämfört med föregående år och bolagets ekonomiska ställning förblev stabil. Inför framtiden fokuserar Mehiläinen på inhemska investeringar och utveckling av digitala tjänster samt internationell tillväxt.

År 2020 kommer att gå till historien som en exceptionell tid även för 111-åriga Mehiläinen. Den starka organiska tillväxten och den goda lönsamheten i början av året förändrades dramatiskt i och med coronapandemin i mars då besöken på läkarcentralerna minskade med tiotals procent på bara några dagar. Pandemin orsakade betydande inkomstförluster och merkostnader för Mehiläinen i flera verksamheter. Mehiläinen reagerade snabbt och beslutsamt på det nya och oförutsägbara.

- Mehiläinens uppgift är att ta ansvar för finländarnas hälsa och välbefinnande. Vår högsta prioritet i den exceptionella situationen har varit att trygga kundernas och personalens säkerhet. Vi vidtog också åtgärder för att samhället skulle fungera så smidigt som möjligt: vi skapade snabbt ett nätverk av coronateststationer, förvärvade analyskapacitet och ökade avsevärt resurserna i våra digitala tjänster, säger Janne-Olli Järvenpää, verkställande direktör för Mehiläinen.

Under räkenskapsperiodens andra hälft lyckades vi ta igen det underskott som uppstått i början av året genom strikt kontroll över kostnaderna, stark organisk tillväxt och lansering av nya tjänster. Både omsättningen och den operativa lönsamheten i 2020 uppnådde till slut nästan de mål som ställts upp för räkenskapsperioden.

Under 2020 ökade Mehiläinen-koncernens omsättning med 9,2 procent från jämförelseperioden till 1 162,5 (1 064,1) miljoner euro. Tillväxten var till största delen organisk. Den justerade rörelsevinsten före avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv och nedskrivningar (justerad EBITA) ökade med 12,8 procent från året innan till 134,1 (118,8) miljoner euro. De totala investeringarna uppgick till 52,8 (85,4) miljoner euro under 2020. Nettokassaflödet från verksamheten var fortsatt starkt och uppgick till 202,0 (200,7) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat var något positivt och uppgick till 0,2 (0,6) miljoner euro. Räkenskapsperiodens resultat minskade till följd av avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar, ränte- och finansiella kostnader samt samfundsskatter. Mehiläinen-koncernens skatteavtryck ökade med 6,1 % från jämförelseperioden till 230,9 (217,6) miljoner euro.

Under 2020 sysselsatte Mehiläinen över 22 300 anställda och yrkesutövare. Antalet heltidsanställda ökade med 4,2 % från året innan och var i genomsnitt 9 461 personer. Nettorekommendationsgraden (Net Promoter Score) för Mehiläinens läkarcentraler låg på rekordnivån 89.

Ett starkt nettokassaflöde från verksamheten och en lönsam tillväxt tryggar möjligheterna till investeringar och kvalitetsarbete

Hållbar tillväxt och en sund ekonomi gör det möjligt för Mehiläinen att fortsätta investera i den bästa kompetensen, tjänsteutvecklingen och digitala tjänster. Tillväxt eftersträvas också på de internationella marknaderna.

- Vi vill göra export av hälso- och sjukvårdstjänster till en ny stödpelare för den finländska ekonomin, och under året tog vi viktiga steg i detta arbete genom vårt nya företag, BeeHealthy, säger Järvenpää.

Under året vann satsningen på hög kvalitet och avancerade digitala tjänster också upphandlingen i Päijänne-Tavastland. Samföretaget Harjun terveys, som grundades tillsammans med Päijänne-Tavastland välfärdssamkommun, inledde sin verksamhet i början av 2021.

En viktig utvecklingsåtgärd under året var Mehiläinens första ansvarsprogram, vars teman lyfter fram verksamhetens hörnstenar: vårdens och omsorgens kvalitet, kundfokus, utveckling och utvecklande, stabil och hållbar tillväxt samt ansvar för personen. Företagsansvar redovisas i en separat rapport som följer GRI-ramverket.

Mehiläinens årsberättelse, verksamhetsberättelse och bokslut samt ansvarsrapport för 2020 kommer att offentliggöras i sin helhet den 19 februari 2021.

Resultates nyckeltal

Mehiläinen Konserni Oy -koncernen (milj. euro)

2019

2020

Ändrings-%

Omsättning

1 064,1

1 162,5

9,2 %

Justerat rörelseresultat före av- och nedskrivningar 1)

202,0

227,6

12,7 %

% av omsättningen

19,0

19,6

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

197,1

218,6

11,0 %

% av omsättningen

18,5

18,8

Justerad EBITA 2)

118,8

134,1

12,8 %

% av omsättningen

11,2

11,5

EBITA 3)

114,0

125,1

9,8 %

% av omsättningen

10,7

10,8

Rörelseresultat

81,8

86,0

5,2 %

% av omsättningen

7,7

7,4

Räkenskapsperiodens resultat

0,6

0,2

-63,8 %

% av omsättningen

0,1

0,0

Nettokassaflöde från affärsverksamheten

200,7

202,0

0,7 %

Skatteavtryck 4)

217,6

230,9

6,1 %

Samfundsskatter 5)

6,4

14,6

129,1 %

Nettokassaflöde från dotterbolag och rörelseförvärv

57,4

22,7

-60,4 %

Investeringar i materiella och immateriella tillgångar

28,0

30,1

7,5 %

Genomsnittligt antal anställda (heltid)

9 077

9 461

4,2 %

Kundernas nettorekommendationsindex (NPS)

89

89

0 %

1) Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) och bokningar som påverkar jämförbarheten.
2) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv och nedskrivningar och poster som påverkar jämförbarheten.
3) Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv och nedskrivningar.
4) Skatteavtryck inklusive arbetsgivaravgifter. Utöver Mehiläinens eget skatteavtryck tillkommer även skatteavtryck av yrkesutövare verksamma på Mehiläinen, uppskattningsvis 66,8 (66,7) miljoner euro.
5) Samfundsskatterna inkluderar alla inkomstskatter som bokförts i räkenskapsperiodens resultat samt inkomstskatter som bokförts under räkenskapsperioden på grund av justering av inkomster från tidigare räkenskapsperioder (inkluderar inte uppskjuten skatt).