Mehiläinens årsberättelse, bokslut och ansvarsrapport för år 2020 har publicerats

Pressmeddelande 19.2.2021

Årsberättelsen, som beskriver de olika skedena i Mehiläinen år 2020 samt bokslutet och verksamhetsberättelsen har publicerats på Mehiläinens webbplats. Årsrapporteringshelheten kompletteras för första gången med en ansvarsrapport som följer referensramen GRI.

- År 2020 var för Mehiläinen ett utmanande år till följd av coronapandemin. Vi reagerade snabbt och beslutsamt på den oförutsedda situationen inom alla våra affärsområden. I vår årsberättelse ger vi en övergripande beskrivning av våra åtgärder under coronapandemin samt andra händelser under året tillsammans med våra kunder, berättar Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Under året byggde vi även upp Mehiläinens första ansvarsprogram, där vi som teman lyfte fram hörnstenarna inom vår affärsverksamhet: kvaliteten på vård och omsorg, kundorientering, att utvecklas och att utveckla, stabil och hållbar tillväxt samt ansvar för personalen. Vi publicerar en separat rapport om företagsansvar på Mehiläinens www-sidor.

- Mehiläinen har en stark grunduppgift vad gäller att skapa hälsa och välfärd samt värden som utgör grunden även för Mehiläinens företagsansvar. År 2020 har vi vidareutvecklat vårt ansvarsarbete. Vi rapporterar nu för första gången med en separat företagsansvarsrapport och vi fokuserar även på att informera våra kunder, vår personal och våra intressentgrupper om vårt ansvar. Jag tror att detta uppmuntrar oss alla till att i fortsättningen handla på ett ännu mer hållbart sätt än tidigare, konstaterar Järvenpää.

Mehiläinens ekonomiska resultat rapporteras i sin helhet i bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Mehiläinen-koncernens omsättning ökade under 2020 med 9,2 procent från jämförelseperioden till 1 162,5 (1 064,1) miljoner euro. Tillväxten var till största delen organisk. Den justerade rörelsevinsten före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv (justerad EBITA) ökade med 12,8 procent från året innan till 134,1 (118,8) miljoner euro. De totala investeringarna år 2020 uppgick till 52,8 (85,4) miljoner euro. Mehiläinen-koncernens skatteavtryck ökade år 2020 med 6,1 % från jämförelseperioden till 230,9 (217,6 ) miljoner euro. Trots ett år fullt av utmaningar slutade år 2020 med att vi vad gäller såväl omsättningen som lönsamheten nästan uppnådde de mål vi hade ställt för räkenskapsperioden.

Mer information:
Årsberättelse 2020