Mehiläinens år 2021: stark lönsam tillväxt och en framgångsrik internationell expansion

Pressmeddelande 9.2.2022

Mehiläinens lönsamma tillväxt fortsatte starkt under 2021. Detta möjliggjorde betydande investeringar i kvalitet och verksamhetsutveckling under året. Företaget lanserade även en internationell expansion.

- Även om coronapandemin ännu inte övervunnits har den ekonomiska aktiviteten återställts. Den positiva ekonomiska utvecklingen och den vårdskuld som uppstått har medfört en stark inhemsk efterfrågan på våra tjänster. Utöver tillväxten i affärsverksamheten i Finland ökade även omsättningen i den internationella affärsverksamheten, säger Mehiläinens verkställande direktör Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinens omsättning för 2021 ökade med 20,3 % till 1 398,9 (1 162,5) miljoner euro. Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv samt poster som påverkade jämförbarheten (justerad EBITA) var 163,6 (134,1) miljoner euro eller 11,7 % (11,5) av omsättningen. Årets resultat var 24,9 (0,2) miljoner euro. Mehiläinen tredubblade sina totala investeringar från året innan till 159,7 (52,8) miljoner euro.

Under 2021 expanderade Mehiläinen till nya länder. Företaget lanserade hälsotjänster i Estland, Sverige och Tyskland där marknaden växer kraftigt och andelen privat tjänsteproduktion är betydande. Sverige och Tyskland har också en omfattande valfrihet när det gäller offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Marknaderna, framförallt Tyskland, är fragmenterade och ligger efter Finland när det gäller utnyttjandet av digitalisering vilket ger Mehiläinen möjlighet att dra nytta den expertis som ackumulerats genom företagsförvärv och digitalisering. Förutom produktionen av fysiska hälsotjänster expanderade Mehiläinen även till andra länder som leverantör av digitala programvarutjänster för hälso- och sjukvård. Utöver Europa slöts avtal om leveranser till Mellanöstern och Afrika.

Investeringar i utvecklingen av Mehiläinens servicenätverk, serviceutbud och kvalitet var fortsatt starka under året. Omfattande investeringar gjordes bland annat i läkarcentralernas utrymmen samt programvaru- och digitala tjänster. Mehiläinen expanderade även sitt tjänsteerbjudande till privata och offentliga rehabiliteringstjänster inom öppenvården genom företagsförvärv. Bolagets rehabiliteringstjänster omfattar nu psykoterapi, ergo- och talterapi samt fysioterapi för alla kundgrupper över hela landet.

En viktig milstolpe under året gällande offentliga social- och hälsotjänster var Harjun terveys oy, Mehiläinens gemensamma företag med Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun. Inom Harjun terveys har Mehiläinen byggt en servicehelhet som möjliggör primärvård utan kö. Även Mehiläinens personaltjänster och hemtjänster ökade kraftigt.

Under året har fokus för Mehiläinens socialtjänsters verksamhet legat på kvalitetsutveckling, utbildning av chefer, att säkerställa tillgången på arbetskraft och att förbättra prisnivån. Antalet kunder hos Mehiläinens boendetjänster ökade och företaget uppfyllde de strängare personalstorlekskraven. Det finns dock fortfarande utrymme för förbättringar när det gäller lönsamhet.

Kundnöjdheten och -lojaliteten var fortsatt hög inom alla Mehiläinens tjänster under året. NPS (Net Promoter Score), som mäter kundnöjdheten hos privata hälsotjänster, låg kvar på en utmärkt nivå på 89 poäng.

RESULTATETS NYCKELTAL

Mehiläinen Konserni Oy-koncernen (milj. euro)

2019

2020

2021

Ändrings-%

Omsättning

1 064,1

1 162,5

1 398,9

20,3 %

Justerad EBITDA 1)

202,0

227,6

271,0

19,1 %

% av omsättningen

19,0

19,6

19,4

EBITDA

197,1

218,6

263,9

20,7 %

% av omsättningen

18,5

18,8

18,9

Justerad EBITA 2)

118,8

134,1

163,6

22,0 %

% av omsättningen

11,2

11,5

11,7

EBITA 3)

114,0

125,1

153,3

22,5 %

% av omsättningen

10,7

10,8

11,0

Rörelseresultat

81,8

86,0

113,8

32,3 %

% av omsättningen

7,7

7,4

8,1

Årets resultat

0,6

0,2

24,9

(…)

% av omsättningen

0,1

0,0

1,8

Kassaflöde från löpande verksamhet

200,7

202,0

243,2

20,4 %

Skatteavtryck 4)

217,6

230,9

301,6

30,6 %

Inkomstskatter 5)

6,4

14,6

19,4

32,5 %

Totala investeringar i förvärv och materiella och immateriella tillgångar

85,4

52,8

159,7

(…)

Genomsnittligt antal anställda (heltid)

9 077

9 461

11 281

19,2 %

Kundernas nettorekommendationsindex (NPS)

89

89

89

0,0 %

(...) Förändring mer än 100 %

1) Rörelseresultat före poster som påverkar jämförbarheten.
2) Rörelsevinst före avskrivningar, nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv och poster som påverkar jämförbarheten.
3) Rörelsevinst före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar som uppkommit genom företagsförvärv.
4) Skatteavtryck inklusive arbetsgivaravgifter. Utöver Mehiläinens eget skatteavtryck tillkommer även skatteavtryck av yrkesutövare verksamma inom Mehiläinen, uppskattningsvis 76,5 (66,8) miljoner euro.
5) Inkluderar alla inkomstskatter som bokförts i räkenskapsperiodens resultat samt inkomstskatter som bokförts under räkenskapsperioden på grund av justering av inkomster från tidigare räkenskapsperioder (inkluderar inte uppskjuten skatt).


Mer information:
Årsberättelse 2021