Mehiläinen gjorde framsteg mot sina hållbarhetsmål år 2021

Pressmeddelande 17.2.2022

Mehiläinen gjorde framsteg i många delområden av sitt hållbarhetsarbete år 2021. Året medförde också utmaningar, och bolaget fokuserar allt starkare på att kontrollera kvaliteten överallt i sin verksamhet.

Hållbarhetsrapporten för år 2021 är Mehiläinens andra årsrapport som handlar om hållbarhetsfrågor. Rapporten beskriver utvecklingen inom bolagets hållbarhetsprogram. Rapporten följer GRI-ramverket för rapportering.

"Hållbarhet är grunden för all vår verksamhet och även en förutsättning för ekonomiskt hållbar verksamhet. År 2021 visar prov på bra utveckling på många områden, men vi fortsätter vårt systematiska arbete för att främja våra hållbarhetsmål inom alla delområden", säger Janne-Olli Järvenpää, VD för Mehiläinen.

Mehiläinens hållbarhetsprogram består av fyra delområden som är av kritisk betydelse för affärsverksamheten: kvalitet och kundnöjdhet, förnyelse av branschen och ekonomiskt ansvar, personalens välmående och gott arbetsgivarskap samt hållbar utveckling av verksamheten. Alla delområden inom verksamheten följs upp med flera indikatorer och deras utveckling rapporteras inom ramen för hållbarhetsrapporteringen.

Av de centrala indikatorerna var kundnöjdheten, som mäts med NPS-index (Net Promoter Score), inom både de offentliga (74) och privata hälsotjänsterna (89) även i en internationell jämförelse på en utmärkt nivå under hela året. Även personalundersökningens helhetsindex var på en utmärkt nivå, 3,9/5, trots de exceptionella omständigheterna. Det visar att Mehiläinen är en bra arbetsplats. Bolaget har som mål att vara den mest eftertraktade arbetsplatsen i branschen och personalens välmående är en central förutsättning för att vi ska lyckas nå detta mål. Personalomsättningen minskade med nästan en procentenhet under året, vilket också främjade detta mål. Allt fler på Mehiläinen arbetar i en ordinarie heltidsanställning.

Mehiläinen rapporterar öppet om de olika delområdena inom kvalitet med indikatorer som uppdateras på Mehiläinens webbplats i realtid. Indikatorerna för vårdbalansen i fråga om folksjukdomar, som följs upp som en del av kvalitetsindikatorerna, visar att patienternas vårdbalans utvecklats i en bättre riktning under året. Mehiläinen utvecklade också nya digitala vårdvägar bland annat för behandling av diabetes under året. Bolagets utmärkta ekonomiska resultat bidrar till möjligheterna att göra fortsatta investeringar och utvecklingsinsatser bland annat inom digitala lösningar.

Våren 2021 avtalade Mehiläinen med sina finansiärer om ett nytt lånepaket om 1,06 miljarder. Bolagets hållbarhetsmål beaktas i lånets räntemarginal. De indikatorer som är knutna till helheten är kvalitetsindexet för omvårdnadstjänster för äldre, tillgången till icke-brådskande vård vid Mehiläinens offentliga hälsostationer och Mehiläinenkoncernens koldioxidutsläpp. Alla indikatorer har utvecklats väl under året: Det ambitiösa utvecklingsarbetet inom tjänster för äldre gav resultat och kvalitetsindexet för mätning av vårdens kvalitet förbättrades klart jämfört med föregående år till 79,4/100. Patienterna vid Mehiläinens hälsocentraler fick vård i genomsnitt på sex dagar, vilket är i linje med vårdgarantin, som träder i kraft år 2023. Enligt vårdgarantin ska patienter få vård inom en vecka. Koncernens koldioxidutsläpp i förhållande till omsättningen minskade med sex procent jämfört med 2020. Det belopp som sparas in genom att målen uppnås kommer att användas för att främja hållbarhetsmålen.

Utöver framgångarna medförde året utmaningar, då företagets egenkontroll visade sig vara delvis bristfällig genom de fel som observerades i enheten för handikappservice. Med ledning av den medicinska direktören gjordes en heltäckande intern utredning av ärendet. I linje med de slutsatser som drogs av utredningen kommer bolaget bland annat att effektivisera egenkontrollen, myndighetssamarbetet och personalens utbildning. Mehiläinens ledning och de yrkesutbildade personerna inom våra socialtjänster är mycket engagerade för dessa åtgärder.

Det arbete som vi gjort för hållbarhet återspeglades också i mätresultaten. Den internationella hållbarhetsutvärderaren EcoVadis beviljade Mehiläinens hållbarhetsarbete klassificering på guldnivå. EcoVadis utvärderar företagens hållbarhet i fyra delområden: miljö och klimat, anställda och mänskliga rättigheter, etiska förfaranden och hållbar upphandling. Endast fem procent av de över 75 000 utvärderade företagen belönas med en guldklassificering. Detta visar att Mehiläinens verksamhet är på en god nivå i en internationell jämförelse.

Mer information om Mehiläinen's företagansvar:
https://www.mehilainen.fi/sv/foretagsuppgifter/mehilainens-foretagsansvar