Skatteavtryck ökar transparensen av Mehiläinens verksamhet

Mehiläinen Oy publicerar Mehiläinenkoncernens skatteavtryck för att berätta transparent om sina skatter och avgifter av skattenatur i Finland. Skatteavtrycket är en rapporteringsmetod med vilken var och en kan betrakta Mehiläinens verksamhet som en del av det finländska samhället.

Skatteavtrycket är en del av Mehiläinens företagsansvarsprogram. Mehiläinen fungerar aktivt på ansvarsfullhetens alla delområden och utvecklar sin verksamhet enligt principen för ständig förbättring. Ansvarsfullheten är en hörnsten för Mehiläinens verksamhet samt en av Mehiläinens tre värden.

- Skatteavtrycket är ett frivilligt och transparent sätt för företagen att berätta om de skatter och avgifter av skattenatur med vilka företaget bidrar till ansamlingen av vårt samhälles skatteintäkter. Samfundsskatten, som har debatterats livligt i offentligheten, är en del men dock inte den enda av denna ansamling, säger verkställande direktör Matti Bergendahl vid Mehiläinen.

- Rapporteringen av skatteavtrycket är ännu småskaligt i Finland, och det finns inga bindande rekommendationer, regler eller bestämmelser om rapportens innehåll. Vid Mehiläinen anser vi det viktigt att man så fort som möjligt skulle få fram ett enhetligt regelverk för rapporteringen av skatteavtryck. Det skulle underlätta företagens rapportering och öka förståelsen för informationen, tillägger Bergendahl.

Det nu publicerade skatteavtrycket gäller Mehiläinenkoncernens senaste räkenskapsår 1.1.-31.12.2012. Skatteavtrycket publiceras i fortsättningen årsvis. Mehiläinens skatteavtryck består av samfundsskatt som Mehiläinenkoncernen har erlagt, av mervärdesskatt för anskaffningar som Mehiläinen ansvarar för, löneskatt samt arbetsgivaravgifter. Mehiläinen betalade inga betydande fastighets- eller överföringsskatter år 2012, varför dessa poster inte ingår i skatteavtrycket för år 2012. Företagen inom Mehiläinenkoncernen verkar i Finland och sålunda betalas koncernens hela skattebörda till Finland.

Mehiläinens mest betydelsefulla utgiftspost är personalutgifterna. Mehiläinen sysselsätter cirka 6000 yrkesmänniskor, varav cirka 3 600 har ett anställningsförhållande med Mehiläinen och cirka 2 400 är privata yrkesutövare. Av Mehiläinens totala skattebörda utgör största delen av löneskatter och arbetsgivarutgifter, vilka uppgick till sammanlagt 27,8 miljoner euro. Mehiläinen fungerar på ett stort geografiskt område i Finland, både i stora städer och i små kommuner. Löneskatt (25,6 miljoner euro år 2012) erläggs således till flera kommuner.

Social- och hälsovårdstjänsterna som Mehiläinen erbjuder är i huvudsak momsfria. Mehiläinen kan inte avdra mervärdesskatten i samband med anskaffningar och investeringar för tjänsteproduktionen och skatten måste betalas av Mehiläinen. År 2012 betalade Mehiläinen 9,9 miljoner euro mervärdesskatt i samband med anskaffningar och investeringar. Därtill erlade Mehiläinen 0,6 miljoner euro moms för sin mervärdesskattebelagda verksamhet.

År 2012 betalade Mehiläinen 1,7 miljoner euro samfundsskatt. Mehiläinen har varken år 2012 eller någonsin tidigare betalat koncernbidrag till utlandet eller överfört vinster till så kallade skatteparadis. Mehiläinen har inte heller betalat dividend till ägarna och har varken ansökt eller erhållit offentligt företagsstöd.

Social- och hälsovårdstjänsterna baserar sig på förtroende, ansvarsfullhet och kvalitet. Som medlem av Terveyspalvelualan Liitto (branschförbundet för hälsovårdstjänster) har Mehiläinen förbundit sig tillsammans med andra privata producenter av häslovårdstjänster att följa kraven för ansvarsfull affärsverksamhet samt de höga etiska kraven inom hälsovårdsbranschen. Mehiläinen är också medlem av företagsansvarsnätverket FIBS ry.

Mera information:
Matti Bergendahl, verkställande direktör, Mehiläinen Oy, tfn. 040 833 5461

Mehiläinenkoncernen är den mest kända och uppskattade privata producenten av social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenätverk erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till privata, företags- och kommunkunder. Mehiläinen, som grundades år 1909, sysselsätter en personal på cirka 6 000. Koncernens omsättning år 2012 uppgick till 256.4 miljoner euro. Mehiläinen tillhör den nordiska Ambeakoncernen, som är en av Europas största producenter av hälso- och vårdtjänster. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 17.9.2013