Omsättningen växte och koncernbidragen minskade för Mehiläinen 2012 - Mer samfundsskatt betalades än året innan

År 2012 uppgick Mehiläinens omsättning till 256,4 miljoner euro (2011 pro forma 238,5 miljoner euro). Omsättningen ökade med 7 procent jämfört med 2011 (pro forma).

Under 2012 utvecklade Mehiläinen sin affärsverksamhet kraftigt och öppnade flera nya verksamhetsställen inom olika affärsområden runt om i Finland. Räkenskapsperiodens bruttoinvesteringar (exklusive fastighetsprojekt och företagsförvärv) uppgick allt som allt till 11,4 miljoner euro (2011 pro forma 20 miljoner euro). Affärsverksamheten utvecklades inte som förväntat i slutet av året, eftersom antalet läkarbesök som ersattes av FPA minskade nationellt samtidigt som kommunernas skärpta ekonomiska läge avspeglades i användningsgraden av socialtjänsternas enheter.

Koncernens lönsamhet låg på en fortsatt god nivå, även om den sjönk något jämfört med året innan på grund av kostnader för utvidgning av verksamheten och den ogynnsamma marknadsutvecklingen i slutet av året. Rörelsevinsten uppgick till 27,2 miljoner euro (2011 pro forma 30,5 miljoner euro), vilket var 11 procent av omsättningen (2011 pro forma 13 procent). Rörelsevinsten försvagades av de engångsposter på 1,1 miljoner euro som bokfördes under räkenskapsperioden och som berodde på omorganisering inom Kommuntjänster.

Mehiläinens koncernbidrag till moderbolag som beskattas i Finland minskade markant. Koncernens interna lån omvandlades till eget kapital i slutet av april 2012. Detta påverkade storleken på de koncernbidrag som Mehiläinen betalar, som var 28 procent lägre än 2011 (pro forma).

På grund av lägre koncernbidrag ökade resultatet före skatter jämfört med föregående år och uppgick till 2,1 miljoner euro (2011 pro forma -3,4 miljoner euro). År 2012 uppgick räkenskapsperiodens skatter till 1,7 miljoner euro (2011 pro forma 0,6 miljoner euro). Räkenskapsperiodens resultat förbättrades med 4,3 miljoner euro och gick 0,4 miljoner euro med vinst (2011 pro forma -3,9 miljoner euro). Företaget räknar med att koncernbidragen ska sjunka och att samfundsskatten ska fortsätta att stiga under 2013 när affärsverksamheten utvecklas enligt förväntningarna. Eftersom social- och hälsovårdstjänster inte är momsbelagda ger inköp som hänför sig till affärsverksamheten inte rätt till avdrag av mervärdesskatt. Mehiläinen har förutom samfundsskatt betalat 10,7 miljoner (2011 pro forma 12,0 miljoner euro) i mervärdesskatt för avgifter av skattenatur.

År 2012 har Mehiläinen inte betalat några koncernbidrag till utlandet och inte heller flyttat några vinster till så kallade skatteparadis, liksom inte heller tidigare. Såsom tidigare har företaget inte heller lämnat någon utdelning till ägarna. Företaget har inte ansökt om eller erhållit offentliga företagsstöd.

Ytterligare information:

Matti Bergendahl, verkställande direktör, Mehiläinen Ab, tfn 040 833 5461

Mehiläinen-koncernen är den mest kända och ansedda producenten av privata social- och hälsovårdstjänster i Finland. Mehiläinens riksomfattande servicenät erbjuder mångsidiga social- och hälsovårdstjänster till såväl privatkunder som företag och kommuner. På Mehiläinen, som grundades 1909, arbetar ca 6 000 experter. År 2012 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning till 256.4 miljoner euro. Mehiläinen ingår i nordiska Ambea, som erbjuder tjänster inom vård och omsorg. Koncernen är en av Europas största inom branschen. www.mehilainen.fi


Nyhet publicerad 26.3.2013