Mehiläinen satsade på kvalitet och hade en lönsam tillväxt 2015

Mehiläinen hade en stark tillväxt under 2015 samtidigt som bolaget behöll en god operativ lönsamhet. Tillväxten berodde framför allt på förvärvet av Mediverkko i slutet av januari 2015. Detta stärkte Mehiläinens position som kvalitetsledande inom hälsovård och socialtjänster. Mehiläinen sysselsätter mer än 9 300 professionella medarbetare på cirka 200 enheter runt om i Finland.

För Mehiläinen var 2015 ett år av stark tillväxt och utveckling. År 2015 uppgick Mehiläinen-koncernens omsättning (IFRS) till 445,5 miljoner euro (2014: 325,4 miljoner euro). Omsättningen ökade med 36,9 procent jämfört med den jämförbara omsättningen året innan. Mehiläinen-konsernens totalförsäljning, inklusive yrkesutövarnas redovisade försäljning, uppgick till 503,7 miljoner euro 2015 (2014: 385,4 miljoner euro).

”Omsättningsökningen berodde framför allt på förvärvet av Mediverkko i slutet av januari 2015, men det skedde även en organisk tillväxt genom nykundsförvärv och grundandet av flera nya enheter”, konstaterar Mehiläinens vd Janne-Olli Järvenpää.

Under året stärkte Mehiläinen sin position som ett fullserviceföretag med bred kompetens inom hälsovård och socialtjänster. Som ett bevis på styrkan hos sitt breda tjänstesortiment vann Mehiläinen 2015 upphandlingen av ett övergripande utkontrakteringsavtal med Siikalatva kommun enbart utifrån kvalitetskriterier. Det tioåriga avtalet träder i kraft i början av 2017 och är det första i sitt slag i bolagets historia.

”Vår bransch genomgår stora omvälvningar när kundernas föränderliga behov, social- och hälsovårdsreformen och digitaliseringen förändrar invanda roller och arbetsformer. Omställningen i branschen ger kunderna större valmöjligheter och sporrar tjänsteleverantörerna att både utveckla sin verksamhet och förbättra kundupplevelsen”, säger Järvenpää för att beskriva bolagets affärsmiljö.

Fortsatt god lönsamhet

Trots kraftig tillväxt låg koncernens lönsamhet fortsatt på en god nivå. Det operativa rörelseresultatet justerat för poster av engångskaraktär var 50,1 miljoner euro (11,2 % av omsättningen), rörelsevinsten 22,8 miljoner euro (5,1 % av omsättningen) och räkenskapsperiodens vinst 6,3 miljoner euro (1,4 % av omsättningen).

”Till följd av den kraftiga tillväxten och det stora företagsförvärvet belastades räkenskapsperiodens resultat av ökade finansieringskostnader, avskrivningar och integreringskostnader", säger Järvenpää.

Mehiläinen betalade 3,8 miljoner euro i samfundsskatt på sitt resultat för räkenskapsperioden 2015. Det större skatteavtrycket, som innefattar alla skatter och avgifter av skattenatur rapporterade av Mehiläinen, uppgick till totalt 67,0 miljoner euro 2015.

Investeringar och nya verksamhetsenheter

Under 2015 drog Mehiläinen fördel av en rad investerings- och tillväxtmöjligheter i hela Finland.

”Under 2015 gjorde vi en kraftfull satsning på kundupplevelsen och vårdens verkningsfullhet. Särskilt fokus lade vi på att ta fram branschens mest avancerade elektroniska företagshälsovårdstjänster för våra företagskunder”, säger Järvenpä

”Vid sidan av att utveckla kvaliteten på tjänsterna investerade vi i fjol flera miljoner i en ny toppmodern läkarcentral och ett sjukhus i Uleåborg. Vi öppnade även nya företagshälsovårds- och tandläkarstationer, omsorgs- och barnskyddsenheter samt boenden med heldygnsomsorg för funktionshindrade på ett flertal orter”, säger Järvenpää.

Sedan hösten 2015 ansvarar Mehiläinen även för verksamheten vid vårdcentralerna i Korpilax, Jyväskylä och Tikkakoski.

”Satsningarna på kundupplevelse och kvalitetsutveckling sätter sin prägel även på 2016. Vi kommer till exempel att utveckla våra elektroniska tjänster, arbeta för en mer verkningsfull företagshälsovård och skapa trivsammare vårdhem utifrån olika teman. Vi kommer även att öppna flera nya enheter”, säger Järvenpää.

Mehiläinen har som mål att vara förstahandsvalet i ärenden som rör hälsa och omsorg för alla som bor i Finland – både nu och i framtiden.

Nyckeltal 2015

  • Totalförsäljning 503,7 milj. euro
  • Omsättning 445,5 milj. euro
  • Omsättningen ökade med 36,9 procent jämfört med året innan
  • Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär 50,1 milj. euro (EBITDA)
  • Rapporterat rörelseresultat 45,2 milj. euro
  • Rörelsevinst justerad för poster av engångskaraktär och före avskrivningar av immateriella tillgångar 38,2 milj. euro (EBITA)
  • Rörelsevinst 22,8 milj. euro
  • Beskattningsbart resultat 19,2 milj. euro
  • Räkenskapsperiodens vinst 6,3 milj. euro


Nyhet publicerad 11.5.2016