Medicinsk kompetens och patientsäkerhet

Kärnan i Mehiläinens kompetens är våra läkares medicinska kunskaper, färdigheter och erfarenhet.

Våra läkare tillämpar en modern och diagnostisk vårdteknologi och har en kompetent vårdpersonal som stöd. Vår medicinska verksamhet baserar sig på evidensbaserad medicin. Detta kräver ständig uppföljning av medicinsk utveckling, utbildning och tillämpning av nya, evidensbaserade vårdpraktiker och -metoder i Mehiläinen. Våra läkare följer upp den medicinska utvecklingen genom att delta i nationella och internationella kongresser samt Mehiläinens egna utbildningar.

Mehiläinens läkare har till sitt förfogande omfattande medicinska databaser, de elektroniska gängse vård-rekommendationerna samt tillgång till elektroniska versioner av medicinska tidskrifter. Våra läkare använder även läkemedelsinteraktion-databaser för att hindra att ordinera läkemedel som inte passar ihop med varandra.

Mehiläinen utvecklar ständigt patientsäkerheten. Hygienarbete och förebyggande av sjukhusinfektioner har länge varit centrala utvecklingsobjekt vid alla våra enheter. Hygienskötaren och infektionsläkaren svarar för utvecklingen. Antalet sjukhusinfektioner håller också för kritiskt nationell och internationell granskning.

Vi satsar på läkemedelssäkerhet med flera utvecklingsprojekt. Alla enheter har en plan för läkemedelsbehandling, som beskriver våra sätt att fungera i samband med vård som anknyter till läkemedelsbehandling samt utbildningskraven hos personer som deltar i patienternas läkemedelsbehandlingar, intravenösa behandlingar och vaccineringar.

Våra olika verksamhetsprocesser har analyserats ur patientsäkerhetens perspektiv och maskinsäkerheten följs upp enligt myndigheternas och maskintillverkarnas anvisningar. Vi har fungerande system för rapportering av misstankar om patientskada och tillbud, som analyseras för vidareutveckling av patientsäkerheten. Det finns en patientombudsman vid varje Mehiläinens verksamhetsställe, som har som uppgift att instruera och vägleda patienter i fall av misstankar om patientskada. Vid misstanke om patientskada hjälper patientombudsmannen patienten att göra en skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen.

En grupp läkare grundade Mehiläinen år 1909. Kärnan i vår service är fortfarande mötet mellan patienten och läkaren. I ledningen har man också beaktat den medicinska kompetensen. Det finns medicinsk kompetens på alla ledningsnivåer. Ansvariga läkare som arbetar vid läkarcentraler, på sjukhus och vid företagshälsovårdsenheter och inom olika sektorer arbetar som enhetsdirektörens arbetspar och inom de stora specialområdena koordineras utvecklingsarbetet av de ansvariga läkarna inom specialområdet. Den medicinska organisationen har som uppgift att ta med sig medicinsk synvinkel till den vardagliga ledningen och utvecklingen av verksamheten. Den medicinska kompetensen är stark också i koncernens ledningsgrupp och styrelse.