MinMehiläinen webbtjänst – frågor och svar

Kan jag logga in i MinMehiläinen även om jag aldrig tidigare har besökt Mehiläinen?

Ja, det kan du. Vem som helst kan logga in i tjänsten med sin personliga nätbankskod. Besöks- och händelsehistoriken visas i tjänsten dock endast för de personer som tidigare har besökt Mehiläinen.

Jag försökte logga in med min nätbankskod men inloggningen misslyckades. Vad ska jag göra?

Om du har problem med din nätbankskod rekommenderar vi att du kontaktar din egen bank.

Jag identifierade mig med min nätbankskod men nu har jag fastnat i registreringen. Vad ska jag göra?

Kontrollera att du har fyllt i alla obligatoriska fält och godkänt villkoren för tjänsten. För att kunna börja använda tjänsten måste de obligatoriska uppgifterna vara ifyllda och villkoren godkända.

Jag och min make har gemensamma nätbankskoder. Kan jag logga in med dem i MinMehiläinen?

Du registrerar dig för och loggar alltid in i MinMehiläinen med din egen personliga nätbankskod. Nätbankskoden är alltid personlig och endast i en persons namn, även om bankkontot kan vara gemensamt. Endast den person i vars namn nätbankskoden är får registrera sig för och logga in i MinMehiläinen. Om nätbankskoden är i din makes namn måste du skaffa dig en egen nätbankskod i ditt namn för att kunna registrera dig för MinMehiläinen.

Vem ser mina hälso- och patientuppgifter i MinMehiläinen?

När du har börjat använda MinMehiläinen-tjänsten är det endast du som via MinMehiläinen ser dina hälsouppgifter i Mehiläinens patientdatasystem. Endast genom att lägga till en person i din familjeprofil och särskilt ge ditt samtycke till att den här personen kan se och behandla dina hälsouppgifter kan även han/hon se dina uppgifter i MinMehiläinen. Dessutom kan du i MinMehiläinens sekretessinställningar tillåta att den vårdpersonal som deltar i din vård hos Mehiläinen får tillgång till de uppgifter som du har registrerat (bl.a. vaccinationer, egna registreringar, viktkontroll och blodtryck).

Jag önskar inte få e-post- och sms-påminnelser om sådant som kommer till MinMehiläinens minneslista. Hur kan jag undvika dessa?

Du kan kontrollera dina egna inställningar för meddelanden i MinMehiläinens profilhantering. Genom att förbjuda servicemeddelanden får du inte längre e-post- och sms-påminnelser om kommande mottagningstider, färdiga undersökningsresultat, öppna remisser, utgångna recept eller de ändringar som har gjorts i MinMehiläinens familjeprofil.

Kan min vårdpersonal hos Mehiläinen se den vaccination som jag har lagt till i MinMehiläinen?

De experter som deltar i din vård hos Mehiläinen kan se sådana uppgifter som du själv har lagt till i MinMehiläinen (bl.a. vaccinationer, egna registreringar, viktkontroll och blodtryck) endast om du går in i MinMehiläinens sekretessinställningar och särskilt tillåter detta. Kom även ihåg att ingen trots ditt samtycke tittar på dina uppgifter och föreslår vårdåtgärder för dig annat än enligt separat överenskommelse i samband med ett besök på mottagningen.

Min make skickade mig en inbjudan till sin familjeprofil i MinMehiläinen. Vilka uppgifter kan han se om mig om jag godkänner inbjudan?

Om du godkänner inbjudan kan din make endast se ditt namn och din profilbild. Om du i Hantering av familjeprofilen särskilt ger ditt samtycke till att han kan titta på och behandla dina hälsouppgifter ser han alla dina uppgifter i MinMehiläinen på samma sätt som du själv och kan bland annat boka tider för dig via nätbokningen. Vi rekommenderar att du noggrant överväger vem du ger behörighet att titta på och behandla dina hälsouppgifter i MinMehiläinen.

Varför kan vårdnadshavaren automatiskt se uppgifterna om ett barn under 12 år i MinMehiläinen?

Det ligger i barnets intresse att vårdnadshavaren kan göra en registrering och använda MinMehiläinen-tjänsten för ett barn som han/hon är officiell vårdnadshavare för. Det är dock viktigt att komma ihåg att uppgifterna om barnet är sekretessbelagda och inte ens vårdnadshavaren har någon allmän rätt att få fram uppgifter om ett barn under 12 år. Vårdnadshavaren är skyldig att se till att användningen av MinMehiläinen för ett barn alltid sker i barnets intresse. I 9 § i patientlagen (Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785) föreskrivs: ”En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.” Vidare, enligt 7 § i samma lag (Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785): ”En minderårig patients åsikter om en vård- eller behandlingsåtgärd skall utredas, om det med beaktande av patientens ålder eller utveckling är möjligt. Vården av en minderårig patient skall ske i samförstånd med patienten, om han med beaktande av ålder eller utveckling kan fatta beslut om vården.” Barnet har möjlighet att till exempel be att den vårdande läkaren förbjuder att vårdnadshavaren får tillgång till barnets patientuppgifter. Då kan läkaren registrera förbudet med beaktande av barnets ålder, utveckling och ärendets natur.

Om förälderns vårdnadsförhållande till barnet upphör är föräldern skyldig att informera Mehiläinen om detta. Därefter är barnets uppgifter inte längre tillgängliga för vårdnadshavaren. Mehiläinen har även rätt att kontrollera giltigheten för ett vårdnadsförhållande hos Befolkningsregistercentralen genom automatiska kontroller och vid behov förhindra att barnets uppgifter kan ses av andra än den officiella vårdnadshavaren. Se närmare punkt 5 Minderårigas registrering och användning av tjänsten i MinMehiläinens användningsvillkor.

Mitt barn fyllde nyss 12 år och jag kan inte längre se hans patientuppgifter i MinMehiläinen. Varför är det så och hur kan jag se uppgifterna igen?

Enligt 9 § i patientlagen (Lag om patientens ställning och rättigheter 17.8.1992/785): ”En minderårig patient som med beaktande av ålder och utveckling kan fatta beslut om vården har rätt att förbjuda att uppgifter om hans hälsotillstånd och vård ges till hans vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare.” I motiveringarna till lagen konstateras att ett barn över 12 år i praktiken alltid kan anses vara moget att ta ställning till sin egen vård. Baserat på detta upphör tillgången till barnets hälsouppgifter i MinMehiläinen-tjänsten automatiskt när han/hon fyller 12 år. Om man vill att uppgifterna om ett barn som har fyllt 12 år eller är äldre ska kunna ses av vårdnadshavarna måste barnet ge sitt särskilda samtycke till att vårdnadshavaren via MinMehiläinen kan se uppgifterna i Mehiläinens patientdatasystem samt de uppgifter som barnet själv har registrerat. Ett barn som har fyllt 12 år kan ge sitt samtycke genom att underteckna ett särskilt dokument på Mehiläinens läkarcentral och på detta vis tillåta den officiella vårdhavaren att få titta på och behandla hans/hennes hälsouppgifter. Då både barnen och vårdhavaren borde vara på plats och bevisa sin identitet. Om så önskas, kan samtycket ges till båda vårdhavaren separat. Samtycket som har getts när barnet är 12 till 14 år gammal träder i kraft tills barnet fyller 15 år. Efter det kan barnet förnya sitt samtycke på samma sätt eller genom att registrera i MinMehiläinen med sina egna nätbankskoder och på detta vis tillåta den officiella vårdhavaren att få titta på och behandla hans/hennes hälsouppgifter. Då gäller samtycket tills barnet fyller 18 år. Patientjournaltexter av barn som är från 12 till 17 år gamla kan dock inte ses av barnet själv eller i familjeprofilen om läkaren har inte separat tillåtit det. Då tas barnet alltid bort från vårdnadshavarens familjeprofil. Det är möjligt att när som helst återkalla ett givet samtycke genom att underteckna ett dokument på läkarcentralen eller med nätbankskoder i tjänsten, när barnet är över 15 år gammal. Barnets egen MinMehiläinen-profil och de uppgifter som har registrerats där blir dock kvar, även om barnet inte längre finns i vårdnadshavarens familjeprofil. Barnet kan med andra ord titta på och behandla sina uppgifter i MinMehiläinen genom att med sin nätbankskod logga in i tjänsten. För minderåriga gäller att de endast kan ge sin officiella vårdnadshavare behörighet att titta på och behandla sina uppgifter. För vuxna gäller däremot att de kan ge sitt samtycke till vem som helst. Se närmare punkt 5 Minderårigas registrering och användning av tjänsten i MinMehiläinens användningsvillkor.

Jag är minderårig och loggade in i MinMehiläinen med min egen nätbankskod. Varför kan jag inte lägga till personer i min familjeprofil?

Endast MinMehiläinens användare som har fyllt 18 år får lägga till personer i sin familjeprofil. Minderåriga kan endast finnas i sin officiella vårdnadshavares familjeprofil och kontrollera synligheten av sina egna uppgifter för sin vårdnadshavare.

Jag vill sluta använda MinMehiläinen-tjänsten och säga upp mitt serviceavtal. Hur ska jag gå till väga?

Du kan säga upp MinMehiläinen-serviceavtalet vid kassan på Mehiläinens läkarcentral genom att underteckna en uppsägningsblankett för serviceavtalet. Uppsägningen kräver att du styrker din identitet.

I problemsituationer vänligen kontakta omamehilainen@mehilainen.fi