Mehiläinens hållbarhet

Mehiläinens hållbarhet

Utgångspunkten för Mehiläinens hållbarhet är ansvar och omsorg om människor och samhälle

I 113 år har Mehiläinen haft som uppgift att producera hälsa och välbefinnande som en del av det omgivande samhället. På denna grundläggande uppgift och våra värderingar – Kunskap och Färdighet, Hänsynstagande och Ansvarsfullhet, Partnerskap och Företagsamhet, och Tillväxt och Utveckling – baserar sig också vårt företagsansvar, som bygger på ansvar för och omsorg om människorna och samhället.

Mehiläinens hållbarhetsprogram består av fyra delområden som är av kritisk betydelse för affärsverksamheten: kvalitet och kundnöjdhet, förnyelse av branschen och ekonomiskt ansvar, personalens välmående och gott arbetsgivarskap samt hållbar utveckling av verksamheten. Alla delområden inom verksamheten följs upp med flera indikatorer och deras utveckling rapporteras inom ramen för hållbarhetsrapporteringen.

Hållbarhetsrapporten för år 2022 (på engelska) är Mehiläinens tredje årsrapport som handlar om hållbarhetsfrågor. Rapporten beskriver utvecklingen inom bolagets hållbarhetsprogram. Rapporten följer GRI-ramverket för rapportering.

Klicka på bilden för att se den i ett större format

En föregångare inom högklassig vård och omsorg

Klienterna och deras närstående kan lita på att vår vård och omsorg är individuell, välfungerande, trygg och effektiv. Vi leder genom information, strävar dagligen efter att bli bättre och är en byggare och pionjär inom digital hälso- och sjukvård.

Ansvarsfull och smidig utvecklare av branschen

Vi har en stabil tillväxt, skapar arbete och för ut finländsk kompetens på den internationella marknaden. Vi är en stark partner till den näringslivet och den offentliga sektorn.

En populär och meningsfull arbetsplats

Vi satsar på arbetstagarnas välbefinnande som helhet samt deras möjligheter att utvecklas och lysa i sitt arbete. Vi erbjuder mångsidiga karriärer, och vår företagskultur uppmuntrar till framgång.

Hållbar utveckling

Vi agerar hållbart, öppet och effektivt genom hela värdekedjan.

Läs Mehiläinens hållbarhetsrapport

Läs mer om Mehiläinens hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport (på engelska).

Se hållbarhetsrapporten

Mehiläinen främjar FN:s mål för hållbar utveckling i sin verksamhet

FN:s mål för hållbar utveckling #3

Mehiläinen bidrar till att öka hälsa och välbefinnande genom att investera i utveckling av högkvalitativ vård och omsorg och öka deras effektivitet.

FN:s mål för hållbar utveckling #8

Mehiläinen påverkar målet genom att anställa, investera och generera ekonomisk tillväxt genom skatteintäkter.

FN:s mål för hållbar utveckling #9

Mehiläinen bidrar till att nå målet genom att investera i Finland, grunda nya vård- och omsorgsenheter och genom att förnya och vidareutveckla vården och omsorgen i Finland.

FN:s mål för hållbar utveckling #17

Samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn är särskilt viktigt inom social- och hälsovården för att tjänsterna ska fungera på bästa sätt för kunder och patienter i samhället.

Mehiläinen internationaliseras och utvecklas

Läget i omvärlden utmanade den 113-åriga Mehiläinen och hela social- och hälsovårdsbranschen under 2022.

Läs årsrapporten

Policyer som styr Mehiläinens företagsansvar

Genom att klicka på knapparna hittar du mer information om ämnet (öppna PDF-filen i en ny flik).

Skatteavtryck

På bilden Mehiläinens skatteavtryck 1.1–31.12.2022 (Meur). Skatteavtrycket beskriver Mehiläinens betydelse för det omgivande finländska samhället som betalare och redovisare av skatter och skatteliknande avgifter.

Mehiläinens skatteavtryck år 2022 ser ut som följer:

Skatteavtrycket var totalt 364,0 miljoner euro, varav utländska bolag stod för 35,6 miljoner euro, dvs. cirka 9,8 %. De utländska bolagen finns i Estland, Sverige och Tyskland.

 • Den förskottsinnehållning som innehållits och redovisats för löner inom Mehiläinen-koncernen uppgick till totalt 144,2 miljoner euro. Mehiläinen är verksamt inom ett stort geografiskt område i Finland och har verksamhet såväl i stora städer som i små kommuner. Beskattningen av löner redovisas därför i många kommuner. Andelen utländska bolag av det totala beloppet av förskottsinnehållningen var 11,7 miljoner euro.
 • Mehiläinens social- och hälsovårdstjänster är i huvudsak momsfria. Mehiläinen kan inte göra avdrag för den moms som ingår i anskaffningar och investeringar som hänför sig till produktionen av dessa tjänster, utan denna moms betalas av Mehiläinen. Den moms som ingick i dessa anskaffningar och investeringar och betalades av koncernen uppgick till totalt 54,3 miljoner euro, varav andelen utländska bolag var 7,3 miljoner euro.
 • Det totala beloppet för arbetsgivaravgifter inom Mehiläinen-koncernen var 138,6 miljoner euro. Andelen utländska bolag var 14,0 miljoner euro.
 • Koncernen betalade totalt 17,9 miljoner euro i samfundsskatt. Den största delen av denna betalades i Finland.
 • Koncernen betalade 2,7 miljoner euro i överlåtelseskatt och fastighetsskatt i Finland.
 • Inom koncernen utövas även en del verksamhet som omfattas av moms (till exempel personaluthyrning), och vid försäljningen av sådan redovisas till skattemyndigheten skillnaden mellan försäljningen i fråga och den moms som ingår i de anskaffningar som hör till den, som var 6,5 miljoner euro. Andelen utländska bolag var 1,3 miljoner euro.
 • Förutom Mehiläinens egen personal arbetar ett stort antal läkare som är självständiga yrkesutövare inom koncernen. Deras skatteavtryck tillkommer till Mehiläinens skatteavtryck och uppgår till omkring 89,5 miljoner euro (uppskattning).

Certifikatet är ett intyg över kvalitet och kompetens


Certifiering är inte bara ett inramat dokument utan också ett prestigefyllt bevis på praktisk kompetens inom branschen. Det intygar att företaget har byggt upp ett verksamhetssystem som uppfyller standarder, kundernas och lagstiftningens krav samt de målsättningar som organisationen själv ställt upp.

Certifiering är ett bevis på företagets kvalitetskompetens eftersom företaget visar sina kunder och samarbetspartner att:

 • Organisationens verksamhetssystem uppfyller utvalda internationella standarder (hos Mehiläinen ISO 9001, ISO 14001 och ETJ+)
 • Företaget har förbundit sig till att producera tjänster av hög kvalitet
 • Företaget har förbundit sig till miljövänliga och energieffektiva verksamhetsmodeller
 • Kontinuerlig utveckling och förbättring är en central del av företagets verksamhet

Läs mer om FIBS Pro-certifikat 

Läs mer