Mehiläinens företagsansvar

Mehiläinens företagsansvar i korthet

Mehiläinens grundläggande uppgift är att tillsammans skapa bättre hälsa och välmående i Finland.

Mehiläinen har en lång historia som pionjär inom hälso- och sjukvårdstjänster i Finland. Vi skapar bättre hälsa och välmående i Finland, till gagn inte bara för våra kunder utan för hela samhället.

Mehiläinens ansvar grundar sig på högklassiga rutiner och kontinuerlig utveckling av verksamheten. Bland annat bolagets värderingar och gemensamma verksamhetsprinciper bidrar till förverkligandet av ansvaret. I vår verksamhet satsar vi på att uppnå bästa möjliga kvalitet och effektivitet.

Mehiläinen skapar hälsa och välmående för privatkunder på våra läkarcentraler och inom våra socialtjänster, invånare på våra omsorgshem samt företagskunder och anordnare av offentliga tjänster. Hälsovårdstjänsterna erbjuder kunderna den vård de behöver utan köer, och på våra omsorgshem är vår uppgift att erbjuda varje invånare ett personligt och gott liv.

Genom att betjäna våra kunder så effektivt som möjligt strävar vi efter hållbar tillväxt, vilket också skapar mervärde för våra ägare. Till Mehiläinens ägare hör flera betydande finländska och internationella institutionella placerare, bland annat pensionsförsäkringsbolag. Mehiläinens tillväxt bidrar därmed till att finansiera finländarnas pensionsskydd.

Vid sidan av verksamhetens kvalitet och effektivitet lyfter vi fram ett ansvarsfullt arbetssätt även när det gäller bland annat administration, verksamhetens miljöbelastning, respekten för mänskliga rättigheter samt skyddet av våra kunders integritet.

Mehiläinen är också en av Finlands mest betydande arbetsgivare. Vi sysselsätter 14 000 proffs inom hälso- och sjukvård. Vi kan erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter under alla skeden av karriären för en yrkesperson inom social- och hälsovården. Vi har också låtit bygga nya omsorgs- och hälsovårdsfastigheter för hundratals miljoner euro, och på så sätt indirekt skapat tusentals årsverken inom byggbranschen.

Mehiläinens mål är också att vara en pionjär och vägvisare inom hela sektorn och bidra till att uppmuntra alla offentliga och privata producenter av vård- och omsorgstjänster att utveckla sitt kundarbete samt vårdens effektivitet och kostnadseffektivitet. Rättvis och öppen konkurrens mellan producenterna gagnar på så sätt hela det finländska samhället.

Mehiläinens värden

Våra värden är grunden för vårt arbete:

 • Kunskap och färdighet
 • Hänsynstagande och ansvarsfullhet
 • Kamratskap och företagsamhet
 • Tillväxt och utveckling

Mehiläinens kundlöfte:

 • Vi underlättar betjäningen.
 • Vi betjänar omfattande.
 • Vi bemöter individuellt.

Kvalitet, säkerhet och effektivitet

En kontinuerlig utveckling av kvaliteten och ett engagemang i kvalitetsarbete utgör kärnan i Mehiläinens verksamhet. Kvalitet, säkerhet och effektivitet utgör grunden för Mehiläinens uppgift, gemensamma vision och värderingar.
Kvalitet uppstår inte av en tillfällighet, utan den skapas. Kvaliteten på Mehiläinens tjänster, produkter och processer utvecklas enligt principen om ständig förbättring. Var och en som arbetar på Mehiläinen har ett ansvar för kvaliteten. Våra kunder medverkar också aktivt i att utveckla kvaliteten.

Mehiläinens kvalitetsmål är:

 • att uppfylla kundernas förväntningar, behov och krav
 • att öka arbetstillfredsställelsen och säkerheten i arbetet
 • att skapa ett gemensamt sätt att arbeta
 • att arbeta kostnadseffektivt
 • att förbättra sin konkurrenskraft

Certifikatet är ett intyg över kvalitet och kunnande

Certifikatet är, förutom ett inramat dokument, också ett värdefullt tecken på praktisk kunskap inom branschen i fråga. Certifikatet intygar att företaget har byggt upp ett verksamhetssystem som uppfyller standarder, kundernas och lagstiftningens krav samt de målsättningar som organisationen själv ställt upp.

Certifikatet är ett bevis på företagets kvalitetskompetens, eftersom företaget visar sina kunder och samarbetspartner att:

 • Organisationens verksamhetssystem uppfyller utvalda internationella standarder (hos Mehiläinen ISO 9001, ISO 14001 och ETJ+)
 • Företaget har förbundit sig till att producera tjänster av hög kvalitet
 • Företaget har förbundit sig till miljövänliga och energieffektiva verksamhetsmodeller
 • Kontinuerlig utveckling och förbättring är en central del av företagets verksamhet

Bureau Veritas certifikatet

Dataskydd

I sin verksamhet iakttar Mehiläinen god dataskyddspraxis och uppfyller den allmänna dataskyddsförordningens (General Data Protection Regulationin, GDPR) krav.

Mehiläinen behandlar kundernas personuppgifter med omsorg och med beaktande av sina skyldigheter inom dataskydd i egenskap av en ansvarsfull aktör inom social- och hälsovården. I vår verksamhet följer vi EU:s allmänna dataskyddsförordning, gällande lagstiftningen samt myndigheternas anvisningar om behandling av personuppgifter. Därtill fäster vi särskild uppmärksamhet vid omsorgsfull och datasäker hantering av personuppgifter samt iakttar och utvecklar god dataskyddspraxis inom branschen.

Inom Mehiläinen är dataskyddet en del av Mehiläinens ISO 9001-certifierade kvalitetsstyrningshelhet, vars tillämpning vi aktivt övervakar och utvecklar. I behandlingen av personuppgifter har vi separerat patientuppgifter och uppgifter om sociala tjänster från kunduppgifterna. Patientuppgifter och uppgifter om sociala tjänster är uppgifter om vård. Kunduppgifterna anknyter däremot till skötseln och upprätthållandet av kundrelationen och innehåller exempelvis kontaktuppgifter och andra allmänna personuppgifter. Inom Mehiläinen behandlas personuppgifter endast av de personer som har rätt att behandla uppgifterna och vars arbetsuppgifter kräver det.

Mehiläinen överlåter inte uppgifter till tredje parter, förutom i fall där den registrerade har gett sitt samtycke eller lagstiftningen kräver det. När vi använder samarbetspartner i våra tjänster ansvarar vi även för deras verksamhet i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen.

Du kan kontrollera din hälsoinformation via tjänsten MinMehiläinen

Du kan kontrollera dina egna hälso- och besöksuppgifter via tjänsten MinMehiläinen genom appen eller genom att logga in i tjänsten på adressen oma.mehilainen.fi. Besöksuppgifter och logguppgifter om användningen av tjänster finns även i den nationella tjänsten Mina Kanta-sidor på adressen www.kanta.fi .

Mer information om Mehiläinens principer för användning av personuppgifter och kontaktuppgifter till personer som ger mer information finns i de specifika register- och dataskyddsbeskrivningarna nedan.

Samhällsansvar

Vårt mål är välmående människor och ett välmående samhälle

Mehiläinen har en lång historia som pionjär inom hälso- och sjukvårdstjänster i Finland.

Mehiläinens yrkespersoner har under företagets historia utvecklat Mehiläinens verksamhet, men även det finländska samhället i tider av förändring. Mehiläinen tar sitt ansvar genom att investera i Finlands framtid. Vi är en betydande inhemsk arbetsgivare: över 14 000 yrkespersoner arbetar inom Mehiläinen och betjänar kunder över hela landet.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och våra serviceprocesser för att svara på kundernas behov: vi är bland de första att göra nya produkter och tjänster tillgängliga för våra kunder, vi använder de senaste tekniska lösningarna och vi skapar den bästa möjliga miljön för våra anställdas utvecklingsarbete.

Den åldrande befolkningen och det försvagade försörjningsförhållandet ger Mehiläinen nya utmaningar, som vi svarar på genom högklassiga tjänster och bland annat med hjälp av digitala lösningar. Då den offentliga ekonomin stramas åt lanserar vi nya sätt att betjäna våra kunder kostnadseffektivt och erbjuda branschens bästa vård och omsorg. När valfriheten inom hälsovården ökar vill vi vara finländarnas första val – nu och i framtiden.

Hos Mehiläinen står människan alltid i centrum, oavsett om det är fråga om familjer som besöker läkarcentralen, invånare på våra servicehem eller våra tjänster för kommunkunder. Vi satsar på att bemöta våra kunder som individer och se till deras situation som helhet, och utvecklar kontinuerligt kvaliteten och kundupplevelsen. Tjänsterna produceras alltid av en människa – från planeringen av applikationen till läkarmottagningen, i våra innovativa grundares anda.

Miljöansvar

Mehiläinen har beviljats miljöcertifikatet ISO 14001 som ett bevis på att vår verksamhet uppfyller miljöstandardens krav. Mehiläinens tjänster grundar sig på verksamhet enligt principerna för miljöansvar och hållbar utveckling.

– I all vår verksamhet strävar vi efter att identifiera och förebygga skador på miljön samt främja principerna för hållbar utveckling. Vi utvecklar vår verksamhet så att såväl mängden avfall och papper som energiförbrukningen minskar.

– Grunden för miljöpolicyn är Mehiläinens värderingar, och miljöfrågorna är en del av Mehiläinens verksamhets- och ledningssystem. Vi beaktar miljöeffekterna av vår affärsverksamhet och tillämpar en ansvarsfull upphandlingspolicy.

– Alla som arbetar på Mehiläinen förbinder sig till miljöansvaret i sitt eget arbete. Vi erbjuder våra anställda kunskap, utbildning och utrustning för att främja miljöfrågor.

– Vi följer gällande lagar och myndighetsbestämmelser. Vi följer regelbundet upp förverkligandet av våra miljömål genom ledningsinspektioner samt interna och externa auditeringar.

Hållbarhetspolicy

Mehiläinens basuppgift är att tillsammans med våra kunder och samarbetsparter skapa hälsa och välbefinnande i Finland. De tjänster som Mehiläinen producerar är i sig själv sådana som främjar individens hälsa och välbefinnande samt är till nytta för samhället. Vi främjar hälsa och sköter dem som insjuknat, stöder arbetsförmågan av personalen vid finska företag och tar hand om de som behöver samhällets hjälp mest, i enlighet med våra värden omsorg och ansvarstagande. Vi gör vår del för att stöda konkurrenskraften hos finska företag och hjälper de som ordnar den offentliga sektorns social- och hälsovårdstjänster att producera de nödvändiga hälsovårdstjänsterna.

Mehiläinens verksamhet är kommersiellt och har som målsättning en lönsam tillväxt, vilket vi ser som en del av vårt företagsansvar. Den lönsamma tillväxten gör det möjligt för oss att göra investeringar, skapa nya arbetsplatser och göra mer betydande inköp från våra leverantörer. Den möjliggör finansieringen av det finska välfärdssamhället genom att öka på inkomstskatterna och pensionsbesparingarna. Den lönsamma tillväxten ger även bra avkastning för det kapital som investerats i Mehiläinen. Den största delen av Mehiläinen ägs direkt eller indirekt av finska och internationella institutionsinvesterare. De ansvarar bland annat för att investera pensionstillgångarna av miljontal människor på ett lönsamt sätt.

Mehiläinens målsättning är att vara en pionjär och vägvisare inom branschen och att med sitt eget exempel sporra alla offentliga och privata producenter av hälsovårdstjänster att utveckla kundorienteringen, vårdens effektivitet och kostnadseffektiviteten.

Både individer och organisationer drar nytta av vår verksamhet

Nytta på individnivå:

Du och din familj

Vi tillgodoser finländare helhetsbetonande och individuella hälsovårdstjänster. Högkvalitativ vård, tillgänglighet och helhetsbetonande tjänster för hela familjen står i mittpunkten av vår verksamhet. Det är alltid smidigt och snabbt att besöka Mehiläinens läkare.

Mehiläinen erbjuder lätt och snabb direkt tillgång till specialistläkare, hälsotjänster, tandvård och andra experttjänster inom hälsovården. Vår läkarcentral med full service erbjuder omfattande diagnostiska tjänster under ett och samma tak, vilket gör besöket smidigare. Om vården förutsätter en operation eller annat ingrepp kan dessa skötas i Mehiläinens högkvalitativa sjukhus.

Patienten får vård snabbt och utan att köa samtidigt som situationen och de individuella behoven av klienten eller dennes familj tas i beaktan.

Arbetstagare

Arbetslivet har genomgått en radikal förändring under de senaste åren. Det strama ekonomiska situationen kräver effektivitet medan digitaliseringen ändrar på arbetssätten och gränsen mellan arbetslivet och fritiden blir allt mer flytande. Samtidigt uppmuntras vi att förlänga våra yrkeskarriärer.

Den traditionella företagshälsovården som har som mål att läka sjukdomar är inte tillräcklig för det ändrade arbetslivet. Mehiläinens Arbetslivstjänster stöder arbetstagare med att främja deras hälsa och välbefinnande. En god balans mellan de mentala, fysiska och sociala faktorerna bidrar till att man orkar bättre både med arbetet och under fritiden. Om balansen saknas reflekteras detta inte bara i arbetstagarens välbefinnande och arbetsförmåga, utan också i arbetet och arbetsgemenskapens verksamhet. Välbefinnandet påverkas även av arbetslivets förutsättningar, arbetsmiljön och möjligheten att påverka sitt arbete. Mehiläinens arbetslivstjänster hjälper att bibehålla arbetstagarens arbetsförmåga under hela dennes yrkeskarriär. Både individen och samhället framstår som vinnare när finländarna mår bra i mitten av arbetslivets utmaningar.

Boende vid servicehem

Målet med våra boendetjänster är att möjliggöra ett individuellt och gott liv till alla våra boenden. Ett gott liv omfattar fem olika delområden: individuell vård, säkerhet, gemenskap samt ett eget, trivsamt hem och smaklig, hälsosam kost.

Våra för äldre personer avsedda servicehem ger anpassad hjälp, stöd och vård enligt klientens individuella behov och livssituation. Minnessjukdomar blir allt vanligare bland den åldrande finska befolkningen, och Mehiläinen har en lång och omfattande erfarenhet och expertis om deras behandling. Att bo i ett servicehem underlättar och hämtar säkerhet till den som bor i servicehemmet, men också till de närstående som är oroade över sin närmaste.

Våra servicehem för rehabiliterande inom mentalvården erbjuder boende- och rehabiliteringstjänster. Verksamhetens målsättning är att främja självständigheten, initiativförmågan och den upplevda livskvaliteten hos den rehabiliterande personen. Syftet med dessa målsättningar är att rehabilitera klienten till ett självständigt liv.

I våra servicehem för personer med utvecklingsstörningar erbjuder vi individuella boendetjänster för personer med utvecklingsstörningar och personer med svåra funktionsnedsättningar samt för autistiska ungdomar och vuxna. Vår verksamhet grundar sig i varje människas individuella egenskaper, intresseområden och stödbehov. Verksamhetens mål är att förstärka individens egna livshanteringsförmåga och på så vis bygga upp färdigheter för att klara sig självständigt.

Klient inom barnskyddet

Våra barnskyddstjänster omfattar institutionsvård, öppen vård, understödd familjevård och förebyggande familjetjänster enligt socialvårdslagen.

Vår verksamhet betonar byggande av en bättre framtid genom att främja barnens och familjernas välbefinnande i samarbete med dem. Om den öppna vården inte kan säkra att barnets förhållanden för uppväxt och utveckling är trygga, kan vi erbjuda dem ett hem i ett barnhem. Vår målsättning med barnhemmen är att bygga en framtid som baserar sig på barnets individuella styrkor.

Verksamhetens mål är en vuxenhet där den krisfyllda barndomen inte är ett börda, utan en källa för styrka. Vi skapar en trygg tillväxt och utveckling för barn och ungdomar genom att göra ett nära och aktivt samarbete med de närmaste nätverken, som till exempel social- och hälsovården och bildningsförvaltningen i kommunerna.

Expert inom social- och hälsovården

Mehiläinen är en av Finlands framträdande arbetsgivare och erbjuder en mångfald av arbetsmöjligheter för experter inom social- och hälsovården. Till exempel år 2018 anställde vi över 16 500 experter i hela Finland.

Vi erbjuder betydelsefullt arbete i en inspirerande atmosfär i alla faser i yrkeskarriären och möjligheter att utveckla den egna kompetensen. Vi satsar på en hög arbetskompetens och utvecklar personalens kompetens med till exempel olika skolningar och arbetsrotationer. Vi mäter och följer med stämningen i våra arbetsgemenskap för att säkerställa att Mehiläinen är en bra arbetsplats.

Nytta på organisationsnivå

Arbetsgivare

Mehiläinens Arbetslivstjänster hjälper arbetsgivaren med att upprätthålla och främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga, arbetsmiljöns säkerhet och en fungerande arbetsgemenskap samt förebygga arbetsrelaterade sjukdomar och olyckor. Personalens välbefinnande påverkas också av andra förutsättningar i arbetsmiljön, som gott ledarskap och ett fungerande arbetsgemenskap. Vid behov erbjuder vi hjälp också inom dessa områden.

Mehiläinens Arbetslivstjänster erbjuder inte bara traditionell företagshälsovård, utan en helhetsbetonad tjänst som omfattar hälso- och välbefinnandetjänster för både individer och företag. Att utveckla arbetsgemenskapen, ledarskapet och chefsarbetet främjar företagets konkurrenskraft och produktivitet. Friska och välmående arbetstagare med god arbetsförmåga hjälper arbetsgivaren att behärska personalkostnaderna och förbättrar organisationens effektivitet, konkurrenskraft och produktivitet. Som en föregångare inom branschen satsar vi mycket på att utveckla de digitala tjänsterna också inom Mehiläinens Arbetslivstjänster, som till exempel digitalt uträttande av ärenden och bl.a. prognosmodeller som bygger på artificiell intelligens.

Producent av offentliga tjänster

Mehiläinens affärsverksamhet inom Offentliga hälsotjänster producerar högkvalitativa och kostnadseffektiva offentliga tjänster till det finska samhället. Vi uppehåller en hög kvalitet i vården och följer upp dess effektivitet.

Våra offentliga hälsotjänster omfattar bland annat hälsostationer med fritt klientval, externaliseringar och köptjänster, tjänster inom munhälsovården samt jour- och hemtjänster. Målet med våra offentliga hälsotjänster är att göra det lättare att få vård och att förbättra vårdens kvalitet. Förutom de traditionella verksamhetsmodellerna strävar vi efter att förbättra tjänsternas tillgänglighet och satsar på digitala tjänster som gör det smidigare att sköta sina ärenden. När en del av ärenden kan skötas snabbare digitalt, kan detta eventuellt hämta besparingar till den som producerar tjänsterna. Vi stöder det finska samhället genom att producera högkvalitativa tjänster på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Våra landsomfattande och mångsidiga tjänster inom den offentliga socialvården omfattar kommunernas behov, som till exempel boendetjänster för äldre personer, personer med utvecklingsstörningar och rehabiliterande inom mentalvården samt barnskyddets öppna vård och institutions- och familjevårdstjänster.

Våra boendetjänster erbjuder de boende ett tryggt hem och ett individuellt, gott liv, men ger också en mer omfattande nytta till det omgivande samhället. En målorienterad och effektiv verksamhet hjälper samhället att behärska kostnaderna som uppstår på grund av den åldrande befolkningen och personer som behöver stöd i sitt boende.

Våra barnskyddstjänster har ett brett tjänsteutbud som ger kommunerna mer verksamma och högkvalitativa tjänster som baserar sig på varje barns individuella behov och som tryggar barnets vård och hjälper dem att bygga sig en bättre framtid. Vår verksamhet betonar effekten som uppstår i samarbetet mellan personalen och klienterna. Vårt mål är att erbjuda tjänster av så jämn kvalitet som möjligt i alla våra enheter och i all vår verksamhet. Vi bedömer hur väl vi har nått våra kvalitetsmål även genom kundenkäter.

Försäkringsbolag

Vårt smidiga samarbete med försäkringsbolag möjliggör att klienten får vård snabbt och att vården har bra resultat. Den smidiga vårdkedjan nyttar alla parter: så försäkringsbolaget som klienten och arbetsgivaren. Den smidiga ersättningshandläggningen och snabba tillgången till vård minskar på tiden som går åt att köa och vänta och sänker på försäkringsbolagets ersättningskostnader. När klienterna får vård snabbt utan onödiga dröjsmål, nyttar det hela det finska samhället eftersom till exempel sjukfrånvaroperioder minskar

Övriga hållbarhetsprinciper i vår verksamhet

God förvaltningssed

I vår verksamhet respekterar vi goda förvaltningsseder och allmänna goda praxis. En god förvaltningssed syftar på en omsorgsfull verksamhet som är till bolagets fördel. Omsorgsfullhet syftar till exempel till det att beslut fattas på ett konsekvent sätt och att vi skaffar oss all nödvändig information innan vi gör ett beslut. Desto större risker beslutet medför, desto mer omsorg används.

I vårt arbete följer vi lojalitetsplikten mot bolaget och undviker situationer där arbetstagarens och bolagets intressen kan förorsaka en intressekonflikt. Vi anmäl jäv i sådana beslutsfattanden som kan innebära en personlig nytta till oss själva eller våra närstående.

Vi kommunicerar öppet och med respekt för varandra. Genom en öppen kommunikation kan vi betjäna klienterna på det bästa möjliga sättet, förbättra vår verksamhet och koncentrera samarbetet mellan de olika områdena i organisationen.

Var och en av oss ser till att vi har blivit omsorgsfullt insatta i lagstiftningen och andra bestämmelser som gäller vårt egna arbete i den utsträckning som vårt arbete förutsätter.

Vi följer den gällande lagstiftningen och myndighetsbestämmelserna. Vi godkänner inte korruption, påtryckning eller mutor.

Miljö

I all vår verksamhet strävar vi efter att identifiera och förebygga eventuella skadeverkningar för miljön och att på så vis främja den hållbara utvecklingens princip. Vi förväntar oss att alla som arbetar på Mehiläinen förbinder sig att ta ett miljöansvar i sitt arbete.

Basen för våra miljömålsättningar ligger i Mehiläinens värderingar (Ansvarsfullhet och Omsorg), och miljöärenden är en del av Mehiläinens verksamhets- och ledningssystem. Vi utvecklar vår verksamhet på ett sätt som resulterar i minskat deponiavfall och minskad pappersanvändning, låg energiförbrukning och färre miljöverkningar som förorsakats av resor. Vi tar i beaktan affärsverksamhetens effekter på miljön, följer en ansvarsfull upphandlingspolicy och bygger upp arbetsprocesser och verksamhetssätt som minskar miljöbelastningen.

Vi stödjer ansvarstagande på individnivå genom att erbjuda kunskap, utbildning och verktyg så att de kan främja miljöfrågor. Vi förutsätter också att våra leverantörer och andra samarbetsparter minimerar miljöverkningen av deras produkter och tjänster.

Mehiläinen främjar branschens digitalisering genom att utveckla digitala tjänster och produkter som också för sin del minskar miljöbelastningen.

Mänskliga rättigheter

Vi respekterar de mänskliga rättigheterna och behandlar alla jämlikt. Vi värdesätter mångfald när vi rekryterar personal och följer lagen om jämlikhet och likvärdighet. I vår verksamhet strävar vi efter att främja jämlikhet och likvärdighet. Vi tolererar inte rasism, hatretorik, diskriminering, trakasserier eller nedsättande språkbruk.

Vi behandlar våra arbetstagare jämlikt när det gäller anställningsvillkor, arbetsförhållanden och personalens utbildning och karriärutveckling.

I vår verksamhet respekterar vi också Förenta Nationernas Global Compact-anvisningar samt de mänskliga rättigheterna i deras allmänna förklaring om om de mänskliga rättigheterna. Vi förutsätter samma handlingssätt från våra samarbetsparter.

Integritet och datasekretess

I vår verksamhet skapar och hanterar vi dagligen känsliga personuppgifter för våra patienter, boenden och andra klienter. Vi hanterar dessa uppgifter med omsorg och som en ansvarsfull social- och hälsovårdsagent fullföljer vi alla våra skyldigheter när det gäller datasekretess.

Vi följer den gällande lagstiftningen och myndigheternas anvisningar gällande personuppgifternas hantering samt den Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR).

Vi deltar aktivt i att utveckla hela social- och hälsovårdsbranschens allmänna goda praxis och principer gällande datasekretess. Vi främjar transparens genom att ge våra klienter en möjlighet att kontrollera alla uppgifter som vi har uppfört om dem, även genom våra digitala tjänster.
Vi respekterar integriteten av våra klienter. Vi ger inte uppgifter till en tredje part utan klientens samtycke eller en grund i lagstiftningen.

Skatteavtryck

Mehiläinen_Skatteavtryck

Mehiläinens skatteavtryck 1.1–31.12.2020 (Meur). Skatteavtrycket beskriver Mehiläinens betydelse för det omgivande finländska samhället som betalare och redovisare av skatter och skatteliknande avgifter.

Mehiläinens skatteavtryck ser ut som följer:

– Den förskottsinnehållningen som innehållits och redovisats för löner inom Mehiläinen-koncernen uppgick till 99,5 miljoner euro. Mehiläinen är verksamt inom ett stort geografiskt område i Finland och har verksamhet såväl i stora städer som i små kommuner. Beskattningen av löner redovisas därför i många kommuner.

– Mehiläinens social- och hälsovårdstjänster är i huvudsak momsfria. Mehiläinen kan inte göra avdrag för den moms som ingår i anskaffningar och investeringar som hänför sig till produktionen av dessa tjänster, utan denna moms betalas av Mehiläinen. Den moms som ingick i dessa anskaffningar och investeringar och betalades av Mehiläinen uppgick till 35,3 miljoner euro.

– Det totala beloppet för arbetsgivaravgifter inom Mehiläinen-koncernen var 78,3 miljoner euro.

– Koncernen betalade 13,9 miljoner euro i samfundsskatt.

– Koncernen betalde överlåtelseskatt och fastighetsskatt 1,2 miljoner euro.

– Inom koncernen utövas även en del verksamhet som omfattas av moms (personaluthyrning), och vid försäljningen av sådan redovisas till skattemyndigheten skillnaden mellan försäljningen i fråga och den moms som ingår i de anskaffningar som hör till den, som var 2,7 miljoner euro.

– Förutom Mehiläinens egen personal arbetar inom koncernen ett stort antal läkare som är självständiga yrkesutövare. Dessas skatteavtryck tillkommer till Mehiläinens skatteavtryck och uppgår till omkring 66,8 miljoner euro (uppskattning).

Skattepolitik

Uppdrag och allmänna mål

Mehiläinen-koncernens skattepolitik baserar sig på bolagets strategi och värdegrund. Mehiläinen driver ansvarsfull och öppen skattepolitik. Mehiläinens målsättning är att vara en god skattebetalare och en vägvisare inom branschen som främjare av en öppen skattepolitik. Därtill strävar Mehiläinen efter att föra ett öppet och dialogförande samarbete med skattemyndigheterna.

Skattepolitik

Mehiläinens Skattepolitik ingår i bolagets uppförandekod (Code of Conduct). Skattepolitiken fullständigas av anvisningarna som gäller hanteringen av Mehiläinens beskattning. Anvisningen definierar Mehiläinens uppgifter och ansvar när det gäller beskattningen.

Mehiläinen har förbundit sig att betala skatt som baserar sig på den gällande lagstiftningen och andra avgifter av skattenatur samt att publicera sina skatteuppgifter i enlighet med lagstiftningen och bolagets egna målsättningar när det gäller transparens.

Mehiläinen förutsätter att skattepolitiken följs av alla Mehiläinens arbetstagare som arbetar med Mehiläinens affärsfunktioner och särskilt av dem som arbetar med skatteärenden som har att göra med affärsfunktionerna. Mehiläinen förutsätter att utomstående rådgivare följer bolagets skattepolitik också i sådana fall där Mehiläinen har gett beskattningens rapporterings- eller andra uppgifter till en extern part. Mehiläinen stöder inte med sin egen verksamhet företagande läkares eller andra samarbetsparters skatteplanering om den avviker från branschens praxis eller allmänt godkända verksamhetsmodeller.

Huvudprinciperna i Mehiläinens Skattepolitik

a. Bolaget betalar sina skatter i Finland där affärsverksamheten drivs

b. Skatteärendena har alltid en grund i affärsverksamheten

c. Bolagets beskattning är transparent och bolaget publicerar regelbundet aktuell information om sin beskattning

d. Beskattningen styr inte bolagets verksamhet eller placering utanför Finland, där bolaget inte driver affärsverksamhet

Transparent beskattning

Mehiläinen strävar efter att öka beskattningens transparens genom att samarbeta med skattemyndigheterna. Mehiläinen har förbundit sig till att uppvisa de nödvändiga uppgifterna för skatteförvaltningen för att säkerställa rätt skattebehandling och för att förebygga oenigheter i efterhand. När det gäller skattehanteringen vid betydande affärshändelser, strävar Mehiläinen efter att få ett ställningstagande av skatteförvaltningen i förväg.

Mehiläinen informerar även bolagets personal, samarbetsparter och kunder om skatteärenden. Mehiläinen publicerar sitt skattefotspår varje år. Beskattningens transparens stöds genom regelbundna rapporter om beskattningen.

Organisering av affärsfunktioner och -evenemang

Mehiläinens beskattningsprinciper baserar sig på användning av okomplicerade och godkända lösningsmodeller på ett sätt som gör att bolagets beskattning är förståelig och ändamålsenlig. Organiseringen av Mehiläinens affärsfunktioner och -evenemang bygger alltid på en kommersiell grund. Mehiläinen godkänner inte artificiella eller annars aggressiva lösningsmodeller. Lagenlighet och ärlighet samt en transparent och öppen informationsgivning är ytterst viktiga värden.

Mehiläinen följer kontinuerligt beskattningens utveckling och hur den påverkar bolagets verksamhet. Mehiläinen strävar efter att föra dialog och samarbete med skattemyndigheterna.