Bättre primärvård i Päijänne-Tavastland

För ett år sedan fördes diskussioner om primärvården i Päijänne-Tavastland. Man hade betydande behov av att förbättra servicen, ordna snabbare tillgång till läkartjänster och utöka tjänsternas öppethållningstider.

Läget var mer utmanande inom primärvården än inom den specialiserade sjukvården, som fungerar bra i området.

Man satte igång med att söka en lösning under ledning av Marina Erhola, vd för Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun.

- Vi kom snabbt fram till att vi, för att uppnå våra mål, behövde en stark samarbetspartner inom primärvården, med kompetens i synnerhet inom digitala tjänster, berättar Erhola.

I ett förfarande enligt upphandlingslagen valdes, i hård konkurrens med andra, Mehiläinen som samarbetspartner i en modell med ett gemensamt företag, sedan Mehiläinens anbud fått de högsta kvalitetspoängen. Övertagandeprojektet drog igång i augusti 2020, ackompanjerat av en livlig offentlig debatt.

Flexibilitet, tillgänglighet och teamarbete är att vänta

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommuns och Mehiläinens gemensamma företag, Harjun terveys, ansvarar för social- och hälsocentralstjänsterna i Lahtis, Kärkölä och Itis från och med början av 2021. Förväntningarna på det gemensamma företaget är höga: målet är att ge invånarna landets bästa social- och hälsocentralstjänster. Man strävar efter målet genom att introducera nyheter både i tjänsterna och i sättet att producera dem.

- Jag förväntar mig att de nya digitala tjänsterna på ett eller annat sätt kommer att revolutionera verksamhetsmodellen i sin helhet, säger Erhola.

Tjänsterna kan riktas bättre och effektivare. Dessutom får man bättre kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet med de befintliga resurserna. Detta är kärnan i de digitala lösningarna.

Fördelarna med digitala tjänster syns framför allt för områdets invånare, som får tillgång till nya sätt att ta del av hälsotjänster. Tillgången till vård förbättras, och man kan sköta sina ärenden till och med hemma i soffan.

Utöver digitala tjänster var en teamarbetsmodell central för upphandlingen. Genom den vill man ta tag i utmaningarna i arbetet inom primärvården. I teammodellen arbetar yrkespersoner inom olika områden, såsom läkare, sjukskötare, munhygienister, fysioterapeuter och socialhandledare, som ett team. Man sätter igång med att hitta en lösning på klientens servicebehov direkt från den första kontakten, utan onödiga köer.

- Om arbetet är tungt eller enformigt avspeglas det i välbefinnandet. Här ger teamarbetsmodellen flexibilitet och möjligheter. Förbättrat välbefinnande i arbetet har också positiva effekter på de tjänster som tillhandahålls för kunderna, bedömer Erhola.

Ett starkt partnerskap

I modellen med ett gemensamt företag i Päijänne-Tavastland vill man bygga bästa möjliga partnerskap mellan en privat och en offentlig aktör. Båda parterna tar med sig sin bästa kompetens till det runda bordet.

- Samkommunen har en stark kompetens inom smidiga och långsiktiga förändringar, omfattande systemkompetens inom tjänster för hela befolkningen, kompetens inom folkhälsoarbete samt kompetens inom kommunikation mellan samkommunen och ägarkommunerna. Mehiläinen bidrar för sin del med sin kompetens inom digitalisering och fungerande verktyg för detta, smidighet i akuta förändringar och dynamisk innovativitet, säger Erhola.

Erhola är mycket nöjd med rundabordspartnerskapet mellan välfärdssamkommunen och Mehiläinen. Satsningar på gemensam kommunikation har varit en hörnsten i det smidiga samarbetet.

- Samarbetet har fungerat mycket bra. Övertagandet har gjorts på ett gediget, starkt och trovärdigt sätt. Det är fint att vi kommer framåt med utvecklingen av tjänster som är mycket viktiga för befolkningen, avslutar hon.

Läs mer om Harjun terveys verksamhet.