Ansvar för befolkningens hälsa i Mehiläinen Länsi-Pohja

Mehiläinen Länsi-Pohjas planer för året ställdes på ända i mars 2020, när de första fallen av coronaviruset konstaterades i Finland. Från mars och tre månader framåt hade vi full krisberedskap, och gjorde dagliga förändringar i verksamheten vid omfattande morgonmöten för cheferna. Mehiläinen Länsi-Pohja behandlade coronaviruset inom såväl primärvården som den specialiserade sjukvården, även på en särskild intensivvårdsavdelning som inrättats för coronapatienter. Under 2020 behövde ett tiotal patienter avdelningsvård vid Västerbottens centralsjukhus, och omkring hälften av dessa behövde intensivvård.

Starkt ledarskap och smidighet ger framgångar

I det föränderliga och osäkra läget år 2020 var våra styrkor som företag i synnerhet målmedvetet ledarskap samt förmågan att snabbt och smidigt komma överens om nödvändiga förändringar och genomföra dem fördomsfritt. Av våra anställda krävdes under året en aldrig tidigare skådad anpassningsförmåga samt tolerans för osäkerhet och förändringar.

Under våren lyckades vi bra med hanteringen av coronapandemin – vårdresultaten var bra och pandemivågen i Västerbotten kunde brytas genom ett sömlöst samarbete mellan olika aktörer. Brådskande vård i alla situationer tryggades för hela befolkningen, samtidigt som man koncentrerade resurser för att säkerställa trygg verksamhet under pandemin och ge personer som insjuknat allvarligt en högklassig vård.

Erfarenheterna från våren var till hjälp i coronasituationen under hösten

Det undantagsläge som orsakades av coronaviruset fortsatte under hösten, då vi också tog itu med de icke-brådskande operationer som vi tvingats ställa in under våren för att skydda anställda och klienter. Vi fick kryssa mellan att avverka den vårdskuld som uppstått och att hantera coronans andra våg.

Lärdomarna och erfarenheterna gällande coronaviruset från våren 2020 var till hjälp i beslutsfattandet och planeringen av verksamheten i fall av en andra epidemivåg. Under hösten kunde vi också avverka de köer i den icke-brådskande verksamheten som uppstått på grund av nedskärningarna under coronavåren, och till julen hade vi återställt tillgången till vård till en god nivå, även för den specialiserade sjukvårdens del.

Digitala tjänster är till hjälp även i Västerbotten

Hälso- och sjukvården under coronapandemin underlättades av våra hälso- och sjukvårdstjänster på distans och via digitala kanaler, och efterfrågan på dessa ökade betydligt till följd av coronan. Vi kunde ordna en betydande andel av poliklinikverksamheten och primärvården på distans genom Mehiläinens Digiklinik, vilket säkerställde trygga tjänster för klienterna även under coronatiden. År 2020 öppnades över 11 000 samtal i Digikliniken, och i över 8 000 av dessa kunde man lösa klientens servicebehov genom den digitala kanalen. Volymen nästan fördubblades jämfört med 2019.

Nytt rekord för kundtillfredsställelsen

Vid sidan av våra digitala tjänster förbättrades även kundtillfredsställelsen under 2020. Målmedvetna satsningar på kundtillfredsställelsen samt nya servicekanaler och personalutbildning för att stödja detta gav resultat i form av att nettorekommendationsgraden (Net Promoter Score, NPS) steg till 72 procent år 2020.

Våra framgångar år 2020, mitt i den globala pandemikrisen, kan framför allt tillskrivas vår fantastiska personal. Utan våra anställdas starka engagemang och anpassningsförmåga mitt i krisen skulle vi inte ha tagit oss igenom coronakrisen. Stort tack till personalen inom Mehiläinen Länsi-Pohja för detta.