Osteoporoosi sairautena

Osteoporoosi on luuston sairaus, jossa luun lujuuden heikentyminen altistaa murtumalle. Primaaria eli ensisijaista osteoporoosia ilmenee kaikilla ikäryhmillä ja molemmilla sukupuolilla, mutta erityisesti naisilla menopaussin jälkeen. Sekundaarinen osteoporoosi on seurausta lääkityksestä, sairaudesta tai imeytymishäiriöstä esimerkiksi kortisonin käytöstä, sukuhormonituotannon loppumisesta tai keliakiasta.  Osteoporoosi on estettävissä, koska sen syihin, diagnoosiin ja hoitoon on löydetty tieteellisesti luotettavia ratkaisuja.

Osteoporoosi ilmenee murtumina

Luuston haurastuminen on osasyynä 30 000 - 40 000 vuosittaiseen luunmurtumaan Suomessa. Murtumiin liittyviä epäsuoria kustannuksia kuten työkyvyn tai palkkatulon vähenemisen merkitystä yksikön tai yhteiskunnan kannalta ei ole tarkkaan laskettu. Rannemurtumat ovat yleisimpiä työikäisillä ja kylkiluu- ja lantiomurtumat lähellä vaihdevuosi-ikää. Ikääntyneiden nikama- ja lonkkamurtumilla on selkeä yhteys elämän laadun heikkenemiseen ja lisääntyneeseen vaikeuteen selvitä päivittäisistä askareista.  Viime vuosina havaittu lonkkamurtumien ilmentymisen vähentyminen voi johtua vanhusten yleiskunnon paranemisesta tai osteoporoosin ehkäisyn ja hoidon parantumisesta.

Osteoporoosin voi ennaltaehkäistä

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on päivittänyt osteoporoosin Käypä Hoito -suosituksen lokakuussa 2006. Käypä hoito -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia  valtakunnallisia hoitosuosituksia, joiden avulla voidaan parantaa hoidon laatua ja vähentää hoitokäytäntöjen tarpeetonta vaihtelua.

Osteoporoosin ehkäisyssä ja perushoidossa suositellaan kalsiumin ja D-vitamiinin riittävää saamista sekä oikeista liikuntatottumuksista huolehtimista ja tupakoinnin lopettamista. Kalsiumin ja D-vitamiinin riittävä saanti edistää riittävän luumassan kehittymistä kasvuiässä, hidastaa luumassan vähenemistä aikuisiällä ja vähentää luunmurtumia ikääntyessä. Kalsiumin riittävä saanti saattaa parantaa estrogeenihoidon luustovaikutuksia. Kalsiumilla, estrogeeneilla ja liikunnalla on myös mahdollisia yhteisvaikutuksia.

Liikunta erityisesti nopean kasvun aikana sekä tytöillä että pojilla lisää luun mineraalitiheyttä. Kasvuikäisille luuston kannalta tehokkaampina liikuntamuotoina ovat lajit, joissa voimistellaan, juostaan ja hypitään. Aikuisille suositeltavia ovat painoakantavat lajit kuten porraskävely, hölkkä ja voimaharjoittelu sekä nopeita suunnanvaihdoksia ja tärähdyksiä sisältävät lajit kuten step-aerobic, pallopelit ja tanssiminen. Samat lajit olisivat tehokkaimpia myös ikääntyneille, mutta nivelten ylikuormituksen ja kaatumisvaaran vuoksi niitä tulisi harjoittaa harkiten ja hallitusti. Sen sijaan tasapainoharjoituksista on hyötyä myös kaatumisen ja osteoporoottisten murtumien ehkäisemisessä. Aiheesta löytyy lisää tarkempaa tietoa lonkkamurtumapotilaiden hoidon Käypä hoito -suosituksesta.

Osteoporoosin lääkehoito

Noin 400 000 suomalaista käyttää lääkitystä osteoporoosin hoitoon. Osteoporoosin hoitoon käytettävän estrogeenihoidon vuotuinen bruttokustannus potilaalle on halvimmillaan noin 50 euroa, bisfosfonaatti- tai raloksifeenilääkityksessä noin kymmenkertainen, kalsitoniinilääkehoidolla kolmikymmenkertainen, kallein teriparatidihoito on hinnaltaan satakertainen. Lääkkeet eivät ole aina toistensa vaihtoehtoja ja hoitojen aiheet poikkeavat toisistaan. Lääkehoito kohdistetaan suuren riskin potilaisiin, iäkkäisiin ja erityisesti murtuman saaneisiin.  

Osteoporoosin hoidon tarkoituksena on estää ensimmäinen murtuma, vähentää lääkityksellä uusien murtumien syntymistä ja tarvittaessa lievittää murtumista syntyvää kipua. Osteoporoosin arvioinnin ja hoitopäätöksen tulisi perustua osteoporoositutkimukseen, jonka osia ovat perusteellinen riskitekijäarviointi ja luuntiheysmittaus DXA-menetelmällä.

Tarkka tulos DXA-tutkimuksella

Luuntiheys selittää noin 70 prosenttia luun lujuudesta. Murtumariski kasvaa aina luuntiheyden pienentyessä, mutta normaali tulos ei takaa, ettei tutkittava saa murtumaa. DXA-mittaus lannerangasta ja reisiluun yläosasta ennustaa yksilöllisen murtumariskin ja tulevat murtumat luotettavammin kuin vaihtoehtoiset luuntiheyden mittausmenetelmät kuten esimerkiksi kantaluusta mitattava ultraäänitutkimus. Tutkimus on potilaalle vaivaton ja vaaraton ja vie aikaa muutaman minuutin. Potilaan saama säteilyaltistus vastaa muutaman päivän keskimääräistä taustasäteilyä Suomessa. Luuntiheysmittauksen suorittaminen, tuloksen tulkinta ja lausunnon antaminen vaativat erityistä asiantuntijuutta.

Korkealaatuinen luuntiheysmittaus DXA-menetelmällä ja huolellinen yksilöllinen selvitys luun lujuuteen ja murtumavaaraan vaikuttavista tekijöistä selkeyttää potilaan hoitolinjausten ja osteoporoosin syitä selvittävien lääketieteellisten menetelmien valinnassa. Hoidon tehon arviointi ja seurantamittauksen hyvä toistettavuus toteutuu, kun mittaus tehdään aina samalla laitteella, tutkimusohjelmalla, viitearvoilla ja mielellään saman mittaajan tekemänä. Luustontiheysmittauksessa potilaan saama sädeannos minimoidaan mittaamalla vain tarpeellinen määrä luuston eri kohtia sekä suorittamalla mittaus kerralla oikein.

Terveystottumusten muutosta tukeva neuvonta

Ympyrätalon Osteoporoosiklinikalla täydelliseen osteoporoositutkimukseen kuuluu yksilöllisen ohjauksen lisäksi DXA-mittaus ja Suomen Osteoporoosiliiton laatusuositusten mukainen erikoislääkärin lausunto. Luuntiheysmittaukset tehdään ajanvarauksella ja tutkimusta varten täytyy olla lääkärin antama tutkimus- ja hoitomääräys. Luuston tiheysmittauksen yhteydessä osteoporoosihoitaja pyrkii tukemaan potilaan omia voimavaroja niin, että tämä selviää omasta terveysongelmastaan ja siihen liittyvästä hoidosta.

Riskitekijöiden tunnistaminen ja sen myötä elämäntapojen tarkistaminen voivat ennaltaehkäistä osteoporoosin kehittymistä. Osteoporoosihoitaja välittää potilaalle tieteellisesti perusteltua tietoa osteoporoosin ehkäisystä ja hoidosta luottaen samalla asiakkaan omaan harkintaan ja omaehtoisten toimintatapojen valintaan. Asiakas osallistuu hoitonsa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin yhdessä osteoporoosihoitajan kanssa.

Hoitajan antama myönteinen tuki mahdollistaa asiakkaan terveyttä edistävien voimavarojen vapautumisen.  Tavoitteena on pitkäjänteinen, elämänaikainen terveystottumusten muutos, joka on ihanteellisinta terveyden edistämistä. Luuntiheysmittaus sekä tarvittavat laboratoriotutkimukset, ravitsemusterapeutin palvelut, fysioterapeutin Osfysio-ohjaus ja erikoislääkäripalvelut ovat käytettävissä useissa Mehiläisen toimipisteissä eri puolilla maata.

Jaa