Psykologivälityksen palvelut kunnille

Koulu- ja opintopsykologi

Opiskeluhuollon psykologin palvelut ovat lakisääteisiä esikoulusta toiselle asteelle. Ne ovat turvattu oppilaille oppilas- ja opiskeluhuoltolaissa. Opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon psykologin tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä.

Jos oppilaitoksen tai opiskeluhuollon työntekijä arvioi, että opiskelijan opiskeluvaikeuksien tai sosiaalisten tai psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi taikka poistamiseksi tarvitaan opiskeluhuollon psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on otettava viipymättä yhteyttä opiskeluhuollon psykologiin tai kuraattoriin yhdessä opiskelijan kanssa ja annettava tiedossaan olevat tuen tarpeen arvioimiseksi tarvittavat tiedot.

Opiskeluhuollon psykologipalvelut ovat Psykologivälityksen erityisosaamisaluetta, jonka tiimoilta olemme tehneet yhteistyötä jo miltei sadan Suomen kunnan ja kaupungin kanssa. Psykologivälityksestä järjestyy nopealla aikataululla psykologi esim. purkamaan kasautunutta oppimisvalmiustutkimusjonoa ammattitaitoisesti ja tehokkaasti.

Psykologivälityksen kautta on mahdollista ostaa myös säännöllisempää koulupsykologipalvelua, jolloin tutkimusten lisäksi mahdollistuu myös muu koulu- ja opintopsykologin työ kuten oppilaiden tukikäynnit ja yhteisöllinen työ. Myös oppilasvalintatestaukset hoituvat Psykologivälityksen kautta.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Koulupsykologi

Koulupsykologi auttaa lapsia ja nuoria oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä haasteissa. Koulupsykologin työhön kuuluu oppilaan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua yhdessä oppilaan, vanhempien, opettajan, muun oppilashuoltoryhmän ja mahdollisesti muiden yhteistyötahojen kanssa.

Koulupsykologin keskeinen tehtävä on arvioida erityisopetuksen ja muiden tukitoimenpiteiden tarpeellisuutta ja sopivuutta. Koulupsykologin tehtäviin kuuluu myös esikoululaisten kouluvalmiustutkimukset. Koulupsykologin työ ei ole varsinaisesti hoitotyötä, mutta se voi pitää sisällään myös lasten ja nuorten tukikäyntejä. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa oppilaan jatkotutkimuksiin ja jatkohoitoon.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Opintopsykologi

Toisella asteella lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opintopsykologi tukee ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskeluprosessin sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa tai haasteissa. Paitsi oppimiseen liittyvissä kysymyksissä, psykologi tukee opiskelijoita ja heidän huoltajiaan myös neuvomalla ja ohjaamalla muuhun kehitykseen, jaksamiseen, stressin hallintaan, hyvinvointiin ja psyykkiseen terveyteen liittyvissä asioissa.

Myös opintopsykologit tekevät oppimisvalmiustutkimuksia ja opiskelutaitojen kartoituksia (esim. psykologin lausunto luku- ja kirjoitushäiriön huomioon ottamiseksi ylioppilaskirjoituksissa), mutta työn pääpaino on tukikeskusteluissa. Opintopsykologit voivat tehdä myös kehittämistyötä yhdessä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa tukien, kouluttaen ja konsultoiden heitä.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Kuntoutuspsykologi

Kuntoutuspsykologi auttaa ja tukee kuntoutukseen liittyvissä psyykkisen työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin kysymyksissä. Kuntoutuspsykologit ovat kuntoutuksen ja muutoksen asiantuntijoita, jotka ovat työskennelleet mm. ammatillisen, neurologisen ja mielenterveyden kuntoutuksen parissa. He auttavat vaikeassa elämäntilanteessa olevia asiakkaita, jotka kamppailevat epävarmuuden, muutospelon ja –vastarinnan kanssa. He toimivat henkilökohtaisena tukena ja kuuntelijana ja auttavat näkemään tulevaisuuteen sekä löytämään oman kadoksissa olleen itsetuntemuksen ja motivaation.

Psykologivälitys jälleenmyy kuntoutuspsykologin palveluja osana moniammatillisia kuntoutusprosesseja sekä itsenäisinä palveluina. Kuntoutuspsykologit toteuttavat myös sopeutumisvalmennusta.

Kysy rohkeasti kuntoutuspsykologin palveluistamme lisää!

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Perheneuvola- ja neuvolapsykologi

Perheneuvola- ja neuvolapsykologi auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen ja vanhemmuuteen liittyvissä haasteissa.
Kasvatus- ja perheneuvolapsykologit selvittävät sekä arvioivat lasten oppimiseen, tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä ongelmia. He ovat kasvatus- ja kehityspsykologian asiantuntijoita, jotka toimivat lasten, vanhempien ja perheiden tukena. He auttavat vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa. Työn tavoitteena on huomioida vanhempien, lasten ja perheiden yksilölliset tilanteet ja tarpeet, ja pohtia yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun ja muiden yhteistyötahojen kanssa toimivimmat keinot kunkin asiakkaan auttamiseen
Kasvatus- ja perheneuvolapsykologit tarjoavat myös konsultaatioapua muille perheneuvolan, lastenneuvolan, päivähoidon ja koulun ammattiryhmille.

Kysy rohkeasti perheneuvola- ja neuvolapsykologipalveluistamme lisää!

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit

Psykologisten tutkimusten ja arviointien avulla selvitetään mm. henkilön haasteiden/ongelmien laatua, suunnitellaan hoitoa tai arvioidaan työ- ja toimintakykyä. Soveltuvuusarvioinneissa selvitetään mm. henkilön motivaatiota ja soveltuvuutta haettuun työtehtävään. Psykologisen tutkimuksen keskeinen työväline on aina haastattelu, jonka lisäksi käytetään erilaisia psykologisia testejä ja itsearviointilomakkeita.

Tarjoamme mm. seuraavia tutkimuksia:

  • Oppimisvalmiustutkimukset
  • Koulukypsyystutkimukset
  • Oppilasvalintatestaukset
  • Työhyvinvointitutkimukset
  • Muistitutkimukset
  • Sosioemotionaaliset tutkimukset
  • Soveltuvuusarviointitutkimukset
  • Organisaatioiden tutkimukset

Kauttamme toimivat psykologit ovat psykologisten tutkimusten ja arviointien ammattilaisia. Meillä on vankkaa kokemusta esim. oppimisvalmiustutkimusjonojen nopean purkamisen organisoinnista. Panostamme korkeaan laatuun ja nopeuteen.

Kysy rohkeasti lisää tai pyydä tarjous psykologisista testauksista ja tutkimuksista!

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Sairaalat ja sairaanhoitopiirit

Onko osastollanne psykologien työmäärä ylitse resurssien? Pystytäänkö kaikkia asiakkaita palvelemaan riittävän hyvin? Onko psykologeillenne tullut odottamattomia tai odotettuja poissaoloja? Psykologivälityksen kautta saa psykologin hoitamaan sijaisuudet ammattitaidolla.

Olkoon psykologin tarpeenne pieni tai suuri, lyhyt- tai pitkäaikainen, Psykologivälityksen kautta saat psykologin auttamaan arkeanne helposti ja kustannustehokkaasti. Psykologit voivat toimia psykiatrian eri poliklinikoilla palvellen asiakkaita vauvasta vaariin. Psykologit voivat toimia myös muilla osastoillanne psykologin osaamista vaativissa tehtävissä. Psykologit voivat toimia mm kipupoliklinikalla, sosiaalityössä tai vaikka synnytysosastolla ohjaamassa synnytyspelkoryhmiä.

Pyydä tarjous, niin tarjoamme teille psykologin tarpeenne mukaan.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Soveltuvuusarvioinnit, valmennus ja työnohjaus

Soveltuvuusarvioinnit

Onko teillä rekrytointeja, joissa haluaisitte kartoittaa tarkemmin hakijoiden persoonaa, motivaatiota, työskentelytapaa tai tiettyjä haluttuja kompetensseja?

Soveltuvuusarviointipsykologit ovat osana rekrytoinnin kokonaisprosesseja ja auttavat parhaan mahdollisen henkilön löytämisessä. Psykologivälitys tarjoaa henkilöarviointeihin erikoistuneiden psykologien tekemiä soveltuvuusarviointeja henkilöstön valintaan sekä kehittämiseen siten, että yrityksen ei tarvitse palkata omaa asiantuntijaa.

Soveltuvuusarviointeihin kuuluvat vaatimusprofiilin määrittäminen, kompetenssipohjaiset testit, psykologin suorittama haastattelu ja tulosten raportointi. Arvioinnissa selvitetään henkilön motivaatio ja soveltuvuus haettuun työtehtävään. Arvio sisältää myös tehtävässä suoriutumiseen liittyvien riskien analyysin sekä henkilön potentiaalin kehittyä haastavampiin tehtäviin tulevaisuudessa. Haastattelut tehdään videovälitteisesti.

Soveltuvuusarvioinneissa käytetään luotettavia Cut-e ja LJI psykometrisiä testimenetelmiä. Menetelmät edustavat alan viimeisintä teknologiaa. Videoyhteyden käyttäminen arvioinneissa mahdollisuuksien mukaan takaa palvelun joustavan toimituksen ja kustannustehokkaan hintatason, mihin tahansa sijaintiin maailmassa. Psykologit antavat aina kirjallisen ja suullisen raportin soveltuvuudesta.

Psykologivälityksen henkilöarviointeja tekevät psykologit ovat hankkineet kokemuksensa Suomen johtavista konsultointitaloista, joten palvelun laatu vastaa korkeimpia laatustandardeja. Teemme asiat uudella tavalla, myös ruotsiksi ja englanniksi, sekä iltaisin että viikonloppuisin.

Palaute arvioitavalta: “Keskustelut ovat olleet erittäin hienoja, syvällisiä, kuuntelevia, kandia arvostavia, oivalluttavia. Woo, kiitos – mitä muuta voisi toivoa?“

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Johtoryhmien, asiantuntijaryhmien ja esihenkilöiden valmennus ja coaching

Coaching -valmentaja auttaa yksilöä maksimoimaan oman henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa. Coaching antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen.

Psykologivälityksen kautta toimivat Coaching –valmentajat ovat laillistettuja psykologeja, jotka auttavat yksilöitä tai ryhmiä (esim. johto- ja asiantuntijaryhmät) ottamaan omia voimavarojaan käyttöönsä niin, että voivat saavuttaa ja ylittää määritellyt tavoitteensa sekä auttaa koko organisaatiotaan menestymään. Tarvittaessa tukena voidaan käyttää 360° -tutkimusta sekä LJI (Leadership Judgement Indicator) –simulaatiota, jonka avulla saadaan tietoa mm. vastaajan taidoista valita kuhunkin tilanteeseen sopivin tapa toimia esihenkilöiden työssä.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on edesauttaa yksilöä, ryhmää ja organisaatiota tutkimaan, tunnistamaan sekä kehittämään omia käyttäytymis- ja toimintatapojaan. Tavoitteena on saada aikaan muutoksia, jotka vapauttavat sekä ohjattavien että työyhteisöjen voimavaroja toiminnan kannalta oleellisiin tehtäviin.

Psykologivälitys tarjoaa psykologien toteuttamaa työnohjausta kaikille toimialoille. Työnohjaajat ovat työnohjaajakoulutuksen saaneita kokeneita ammattilaisia.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Työterveyspsykologi

Työterveyspsykologi on työ- ja organisaatiopsykologian ammattilainen. Hän on erikoistunut työn psyykkisiin ja sosiaalisiin vaatimuksiin. Työterveyspsykologi auttaa ja tukee työkykyyn ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa niin työntekijöitä kuin työyhteisöjäkin.

Työterveyspsykologien kysyntä ja tarve on nyky-yhteiskunnassa kovasti kasvanut, sillä yhä suurempi osa työstä on tänä päivänä ns. aivotyötä, ja siten myös työn kuormittavuus on siirtynyt fyysisestä enemmän psyykkiseen. Tämän päivän työelämälle on tyypillistä kiire, hälinä, jatkuvat keskeytykset ja ns. multitasking. Nämä ovat tekijöitä, jotka kuormittavat aivoja aiheuttaen mm. keskittymishäiriöitä ja muistiongelmia sekä vähentäen luovuutta ja aikaansaavuutta. Työterveyspsykologin asiantuntemusta tarvitaan, jotta näistä haasteista selvittäisiin mahdollisimman hyvin.

Yksilötasolla psykologi voi tarjota työntekijälle supportiivisia keskusteluja liittyen työkykyyn, työssä jaksamiseen, mielenterveyden ongelmiin ja myös muun elämän kriiseihin, jotka väistämättä vaikuttavat myös työssä jaksamiseen. Yksilövastaanotolla voidaan miettiä, millaisilla muutoksilla kyseinen työntekijä voisi jaksaa, selvitä ja myös viihtyä työssään paremmin.

Työyhteisön tasolla psykologi voi mm. käydä pitämässä luentoja, keskusteluja ja työpajoja ajankohtaisista, työyhteisöjä puhuttelevista aiheista. Työpaikalla voidaan toteuttaa myös erilaisia työhyvinvoinnin ja työskentelyilmapiirin kartoituksia, ja saatujen tulosten pohjalta tehdä suosituksia ja muutosehdotuksia, jotta työssä jaksaminen ja viihtyminen – ja sitä kautta myös työn tuloksellisuus – voisivat koko työyhteisön tasolla parantua.

Kuten psykologin työstä puhuttaessa yleensäkin, myös työterveyspsykologin kohdalla huomio keskittyy herkästi ongelmiin ja kuormittavuuksiin. On kuitenkin huomattava, että työterveyspsykologin työ voi olla myös hyvin voimavarakeskeistä ja voimaannuttavaa. Työterveyspsykologi voi olla omalla panoksellaan innostamassa, vahvistamassa työniloa ja -imua; tukemassa työpaikan positiivisia kehiä.

Psykologivälitys tarjoaa työterveyspsykologeja osaksi työterveyshuollon kokonaisuutta. Kauttamme onnistuvat myös esim. yksittäiset työkyvyn arviot. Psykologivälityksen tarjoamat psykologit tekevät ja purkavat työhyvinvointi- ja työilmapiirikyselyt nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kyselyiden avulla akuutit ongelmat voidaan saada seulottua nopeastikin esiin, jolloin olemassa oleviin epäkohtiin voidaan puuttua ajoissa ja näin varmistaa kaikkien mahdollisimman hyvä työtyytyväisyys.

Videolla työterveyspsykologi Pekka Tokola kertoo työterveyspsykologin työstä ja moniammatillisen tiimin tärkeydestä.

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Vammaispalvelut

Kehitysvamma-asiakkaiden kanssa tehtävä psykologintyö on monipuolista ja erityisosaamista vaativaa. Psykologin toimenkuvaan kuuluvat mm. asiantuntijatyö itsemääräämiskyvyn tukemiseen ja rajoitustoimenpiteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä: itsemääräämiskyvyn arviot, itsemääräämisoikeuden tukeminen, rajoitustoimenpiteiden käytön arviointi ja seuranta sekä IMO työryhmän jäsenenä toimiminen. Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käyttö on määritelty laissa. Rajoitustoimenpiteitä tekevässä työryhmässä on oltava lain mukaan myös riittävä psykologian asiantuntemus.

Psykologi suorittaa kehitysvamma-asiakkaille myös kehitystason kognitiivisia tutkimuksia, yksilöterapeuttisia keskusteluja sekä ohjausta ja neuvontaa. Tutkimus- ja kuntoutusjaksoilla psykologin toimenkuvaan kuuluu mm. moniammatillista tiimityötä ja kuntoutusinterventioiden suunnittelua.

Kysy rohkeasti lisää kehitysvamma-asiakkaiden psykologipalveluistamme!

Siirry yhteydenottolomakkeeseen

Varhaiskasvatuspsykologi

Varhaiskasvatuspsykologi on lapsen kasvun ja kehityksen sekä varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Omalla asiantuntemuksellaan psykologi tukee varhaiskasvatusta vastaamaan paremmin sekä kaikkien lasten kehityksellisiin että yksittäisten lasten erityisen tuen tarpeisiin. Psykologin asiantuntemusta voidaan varhaiskasvatuksessa hyödyntää esim. kehittyvien tunne- ja itsesäätelytaitojen lisäämisessä ja vahvistamisessa.

Varhaiskasvatuspsykologin työ on luonteeltaan ennaltaehkäisevää ja nimensä mukaisesti varhaista puuttumista. Työ voi pitää sisällään mm. varhaiskasvatuksen muiden työntekijöiden konsultointia; yhteiseen päivähoidon toiminnan suunnitteluun osallistumista; lasten ja lapsiryhmien havainnointia vanhemmuuden ohjausta, neuvontaa ja tukea sekä alle esikouluikäisten lasten perustutkimuksia ja niiden pohjalta tarvittavien suositusten/lausuntojen tekemistä oikeiden tukitoimien saamiseksi.

Varhaiskasvatuspsykologien tärkeyteen ja tarpeeseen on alettu herätä kunnissa viime aikoina enenevästi ja toimia perustetaan koko ajan lisää. Varhaiskasvatuspsykologeihin panostaminen on kunnilta monessa mielessäkin kannattava satsaus, koska ennaltaehkäisevän ja miltei koko ikäryhmän tavoittavan luonteensa vuoksi se voi vähentää merkittävästi tarvetta myöhemmille kalliimmille palveluille. Myös Psykologiliitto on nostanut varhaiskasvatuspsykologian tärkeyden esille ja pyrkii saamaan psykologit sisälletyksi varhaiskasvatuslakiin samalla tavalla kuin psykologin palvelut ovat osa oppilas- ja opiskeluhuoltolakia. Tässä on kyse myös tasa-arvosta: halutaan taata kasvatuspolun alkupäässä oleville kaikkein pienemmille samanlaiset oikeudet psykologin palveluihin kuin isommillekin lapsille ja nuorille.

Psykologivälityksen kautta on mahdollista järjestää varhaiskasvatuspsykologi esim. tarjoamaan säännöllistä tai akuuttiin tarpeeseen/kriisitilanteeseen liittyvää konsultaatiota päivähoidon työntekijöille; tai osallistumaan psykologiasiantuntijana verkostoneuvotteluun, kun mietitään esim. lapsen/perheen tarvitsemia tukitoimia. Myös päivähoidossa olevien lasten tarvitsemat psykologin tutkimukset hoituvat kauttamme ammattitaitoisesti.

Kysy rohkeasti lisää varhaiskasvatuspsykologipalveluistamme!

Yhteydenottolomake