Asiakas- ja potilasturvallisuus

Potilasturvallisuus ja hoidon laatu

Mehiläisen vahva brändi edellyttää asiakkaalle annettavan palvelulupauksen lunastamista. Sertifiointi takaa sen, että toimimme antamiemme lupausten mukaan. Bureau Veritas  toteuttaa jatkuvaan parantamiseen kuuluvat seuranta-auditoinnit vuosittain.

Toiminnan ja palvelun laatua seurataan säännöllisesti myös sisäisesti yhtiön eri organisaatiotasoilla. Omavalvonnan vuosikatselmuksissa toteutetaan toiminnan kokonaisvaltainen arviointi suhteessa ISO 9001 ja ISO 14001 standardeihin niin konserni-, linja- kuin toimipistetasoillakin.

Kartoitamme yksilötason osaamista vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Panostamme osaamisen kehittämiseen erilaisilla koulutusohjelmilla sekä työssä oppimisen menetelmin.

Lääketieteellinen osaaminen

Lääketieteellinen osaaminen on huomioitu johtamisjärjestelmämme kaikilla tasoilla sekä toiminnan kehittämisessä. Lisäksi panostamme osaavaan hoitohenkilöstöön ja nykyaikaisiin digitaalisiin työkaluihin.

  • Lääketieteellinen toimintamme perustuu näyttöön pohjautuvaan lääketieteeseen. Tämä vaatii jatkuvaa lääketieteen kehityksen seurantaa, kouluttautumista ja uusien hoitokäytäntöjen ja -menetelmien soveltamista Mehiläisessä. Lääkärimme seuraavat lääketieteen kehitystä osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin kongresseihin sekä Mehiläisen omiin koulutustapahtumiin. Mehiläisellä tehdään myös lääketieteellistä tutkimusta osana laadukkaan hoidon jatkuvaa kehittämistä.
  • Mehiläisessä lääkäreillä on käytössään laajat lääketieteelliset tietokannat, sähköiset Käypä hoito -suositukset , lääkeinteraktio-tietokannat sekä pääsy useiden kansainvälisten lääketieteellisten tiedelehtien sähköisiin versioihin. Myös ammattilaisille kehittämämme digitaaliset työkalut mahdollistavat toiminnan laadun tehostamisen.

Mehiläinen kehittää jatkuvasti potilasturvallisuutta

  • Hygieniatyö ja sairaalainfektioiden ennaltaehkäisy on pitkään ollut keskeisiä kehittämiskohteitamme kaikissa yksiköissä. Kehittämisestä vastaavat hygieniahoitaja ja infektiolääkäri. Sairaalainfektioiden määrä kestää kriittisenkin kansallisen ja kansainvälisen tarkastelun.
  • Panostamme lääkitysturvallisuuteen useilla kehityshankkeilla. Kaikissa yksiköissämme on lääkehoitosuunnitelmat, jotka määrittelevät lääkityksiin liittyvät koulutusvaatimukset ja tapamme toimia hoitotapahtumissa.
  • Eri toimintaprosessimme on analysoitu potilasturvallisuuden näkökulmasta ja laiteturvallisuutta seurataan viranomaisten ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Mehiläisellä on toimivat raportointi- ja analysointijärjestelmät potilasvahinkoepäilyjen ja läheltä piti -tilanteiden varalta.
  • Jokaisessa Mehiläisen toimipisteessä on potilasasiamies, jonka tehtävänä on opastaa ja neuvoa potilaita potilasvahinkoepäilyissä. Potilasvahinkoa epäiltäessä potilasasiamies auttaa potilasta vahinkoilmoituksen tekemisessä Potilasvakuutuskeskukseen.

Palautetta hoidosta ja hoitoprosesseista

Ihanteellinen hoitopolku perustuu asiakkaan ja lääkärin väliseen luottamukseen. Mehiläisen Asiakasraadille 2016 loppuvuonna teetetyn kyselyn mukaan ihanteellinen hoitopolku näyttää toteutuvan jo tällä hetkellä melko hyvin.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa hoitoprosesseja ja potilasturvallisuutta. Mehiläisen asiakas voi raportoida hoitoprosessin aikana havainnoimistaan Poikkeustilanteissa tai "läheltä piti" -tilanteista keräämme kaikki palautteet helposti ja reaaliaikaisesti digitaalisen palautekanavan avulla.

Lue lisää:

Asiakaspalautejärjestelmä 

Potilasvakuutuskeskus