Needs review

Mehiläisen palvelun ytimenä on potilaan ja lääkärin kohtaaminen sekä lääkäreidemme tieto, taito ja kokemus.

Lääketieteellinen osaaminen

Lääketieteellinen osaaminen on huomioitu myös johtamisjärjestelmämme kaikilla tasoilla sekä toiminnan kehittämisessä. Lisäksi panostamme osaavaan hoitohenkilöstöön ja nykyaikaiseen hoitoteknologiaan.

  • Lääketieteellinen toimintamme perustuu näyttöön pohjautuvaan lääketieteeseen. Tämä vaatii jatkuvaa lääketieteen kehityksen seurantaa, kouluttautumista ja uusien hoitokäytäntöjen ja -menetelmien soveltamista Mehiläisessä. Lääkärimme seuraavat lääketieteen kehitystä osallistumalla kansallisiin ja kansainvälisiin kongresseihin sekä Mehiläisen omiin koulutustapahtumiin. 
  • Mehiläisessä lääkäreillä on käytössään laajat lääketieteelliset tietokannat, sähköiset käypä hoito -suositukset, lääkeinteraktio-tietokannat sekä pääsy useiden kansainvälisten lääketieteellisten tiedelehtien sähköisiin versioihin.

Mehiläinen kehittää jatkuvasti potilasturvallisuutta

  • Hygieniatyö ja sairaalainfektioiden ennaltaehkäisy on pitkään ollut keskeisiä kehittämiskohteitamme kaikissa yksiköissä. Kehittämisestä vastaavat hygieniahoitaja ja infektiolääkäri. Sairaalainfektioiden määrä kestää kriittisenkin kansallisen ja kansainvälisen tarkastelun. 
  • Panostamme lääkitysturvallisuuteen useilla kehityshankkeilla. Kaikissa yksiköissämme on lääkehoitosuunnitelmat, jotka määrittelevät lääkityksiin liittyvät koulutusvaatimukset ja tapamme toimia hoitotapahtumissa.
  • Eri toimintaprosessimme on analysoitu potilasturvallisuuden näkökulmasta ja laiteturvallisuutta seurataan viranomaisten ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Mehiläisellä on toimivat raportointi- ja analysointijärjestelmät potilasvahinkoepäilyjen ja läheltä piti -tilanteiden varalta.
  • Jokaisessa Mehiläisen toimipisteessä on potilasasiamies, jonka tehtävänä on opastaa ja neuvoa potilaita potilasvahinkoepäilyissä. Potilasvahinkoa epäiltäessä potilasasiamies auttaa potilasta vahinkoilmoituksen tekemisessä Potilasvakuutuskeskukseen.

Palautetta hoidosta ja hoitoprosesseista

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa hoitoprosesseja ja potilasturvallisuutta. Mehiläisen asiakas voi raportoida hoitoprosessin aikana havainnoimistaan Poikkeus tai läheltä piti –tilanteista helposti ja reaaliaikaisesti digitaalisen palautekanavan avulla.

Lue lisää asiakaspalautejärjestelmästämme.   

 

Jaa