Omavalvonta

Omavalvonnalla valvomme, seuraamme ja arvioimme toimintamme laatua, lainmukaisuutta sekä turvallisuutta.

Omavalvontaohjelmat ja -suunnitelmat

Osana omavalvontaa on terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuottajalla oltava omavalvontaohjelma ja omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma perustuu lakiin yksityisestä terveydenhuollosta 5 ja 6 § sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetun valtioneuvoston asetukseen (744/1990) ja sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) ja Valviran ohjeistuksiin.​

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan menettelytavat palvelutoiminnassa havaittujen riskien, vaaratilanteiden ja laadullisten puutteiden ennaltaehkäisemiseksi ja korjaamiseksi sekä sote-ammattihenkilöidemme ammatillisen osaamisen varmistamiseksi. ​Omavalvontamme tarkoituksena on varmistaa potilaan/asukkaan oikeus laadukkaaseen ja turvalliseen palveluun.

Mehiläisessä yksityisillä terveyspalveluilla ja julkisilla terveyspalveluilla on yhteinen omavalvontaohjelma. Lisäksi yksityisillä ja julkisilla terveyspalveluilla on liiketoimintakohtaiset omavalvontasuunnitelmat. Liiketoimintalinjojen omavalvontasuunnitelmat päivitetään aina vuosittain tai olosuhteiden muuttuessa.

Tutustu terveydenhuollon palveluiden omavalvontaohjelmaan

Mehiläisen sosiaalipalveluilla on oma omavalvontaohjelmansa. Lisäksi sosiaalipalveluiden jokaisella toimintayksiköllä on oma omavalvontasuunnitelmansa.

Tutustu sosiaalipalveluiden omavalvontaohjelmaan

Myös Mehiläisen kotiin tuotettavien sosiaali- ja terveyspalveluilla on oma omavalvontaohjelma.

Tutustu kotiin tuotettavien palvelujen omavalvontaohjelmaan

Omavalvonnan toteutumisen seuranta

Omavalvonnan toteutumista seurataan vuoden mittaan mm. erilaisin omavalvonnan kyselyin ja sisäisin auditoinnein. Kerran vuodessa tehdään jokaiselle liiketoimintalinjalle omavalvonnan vuosikysely. Omavalvontakyselyiden, sisäisten auditointien sekä muiden palautekanavien kautta saatuja tietoja analysoidaan ja toimintaa kehitetään saatujen tietojen perusteella jatkuvan parantamisen periaatteita noudattaen.