Mehiläinen yrityksenä

Sivun sisältö:

Mehiläisen tehtävä

Mehiläisen tehtävänä on luoda yhdessä parempaa terveyttä ja hyvinvointia ikääntyvään Suomeen.

 • Sinulle ja perheellesi tarjoamme yksilöllistä palvelua nopeasti ja sujuvasti.
 • Työnantajat pystyvät tukemaan avullamme työntekijöiden terveyttä, työkykyä ja hyvinvointia.
 • Julkinen päättäjä järjestää avullamme laadukkaat ja kustannustehokkaat julkiset palvelut.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme merkityksellistä työtä innostavassa ilmapiirissä omaa osaamista kehittäen.

Palvelut

Laaja-alainen Mehiläinen on merkittävä sosiaali- ja terveyspalvelujen suunnannäyttäjä Suomessa.

Yksityiset terveyspalvelut

 • Lääkäripalvelut
 • Diagnostiikka
 • Leikkaukset
 • Suun terveydenhoito
 • Työelämäpalvelut

Julkiset terveyspalvelut

 • Vapaan asiakasvalinnan terveysasemat
 • Ulkoistukset ja ostopalvelut
 • Julkinen suun terveydenhoito
 • Päivystyspalvelut ja henkilöstöpalvelut
 • Kotipalvelut

Julkiset sosiaalipalvelut

 • Ikääntyneiden asumispalvelut
 • Vammaisten asumispalvelut
 • Mielenterveyskuntoutus
 • Lastensuojelun laitospalvelut
 • Lastensuojelun avopalvelut

Asiakkaat

Mehiläinen tarjoaa laajat terveys- ja sosiaalipalvelut yksityis-, vakuutus-, yritys- ja kunta-asiakkaille.

 • Mehiläisen lääkärikeskuksissa ja hammaslääkäriasemilla asioi vuoden 2019 aikana yli 960 000 henkilöä.
 • Mehiläisen Työelämäpalveluiden asiakkaana oli vuonna 2019 yli 17 000 työnantajaa, työterveyspalveluiden piirissä oli puolestaan yli 460 000 henkilöä.
 • Mehiläisen julkisilla terveyspalveluilla on vastuu kaiken kaikkiaan 230 000 henkilön perusterveydenhuollosta.
 • Mehiläisellä on noin 200 palvelukotia eri puolella Suomea, joissa on yli 6 800 asukaspaikkaa.
 • Julkinen sektori luottaa Mehiläiseen. Yli 85 % Suomen kunnista ja kuntayhtymistä on Mehiläisen asiakkaita.

Palveluverkosto

Mehiläinen palvelee koko Suomea yli 500 toimipisteessään ympäri maan.

Mehiläisen palveluverkosto

Lue lisää:

Mehiläisen toimipisteet

Tulos ja avainluvut

Mehiläisen liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkuivat vakaina yhtiön 110-vuotisjuhlavuotena 2019. Liikevaihto nousi vuoden aikana 1 064,1 miljoonaan euroon. Yhtiö jatkoi vahvoja panostuksia laatuun ja digitaalisiin palveluinnovaatioihin samalla, kun asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseensä.

Mehiläinen konsernin liikevaihto ylitti vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa miljardin euron rajan ollen 1 064,1 (915,9) miljoonaa euroa. Kasvua luvussa oli 16,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta nousi vuoden aikana 125,2 miljoonaan euroon, kasvaen 15,8 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vastaava oikaistu liikevoitto (EBITA) kasvoi 99,5 miljoonaan euroon, jossa kasvua viime vuodesta 17,3 prosenttia. Tilikauden aikana investointeja kasvua ja digitalisaatiota tukeviin hankkeisiin tehtiin yhteensä 85,4 miljoonan euron edestä.

- Mehiläisen kannattava kasvu jatkui hallitusti kaikissa liiketoiminnoissa. Liiketoimintamme myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti työelämäpalveluiden ja lääkärikeskusten orgaaninen kasvu, kasvu julkisissa terveyspalveluissa sekä strateginen yhteistyö vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa. Teimme myös lukuisia pieniä yritysostoja. Myös julkinen ostotarjous Pihlajalinnan osakkeista oli yksi vuoden merkkipaaluista, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen näkymät vuodelle 2020 ovat myönteiset. Jo tehtyjen kasvuhankkeiden johdosta liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvua. Toteutuessaan Pihlajalinnan osakekauppa tulee vaikuttamaan olennaisesti Mehiläisen liikevaihtoon ja tulokseen.

- Kestävällä kasvulla varmistamme kykymme investoida edelleen korkeaan laatuun, alan parhaaseen asiantuntemukseen sekä erityisesti digipalveluidemme kehittämiseen ja tavoittelemaamme kansainväliseen kasvuun, toteaa Järvenpää.

Avainluvut tuloksesta

Johtuen vuonna 2018 tapahtuneesta Mehiläisen omistusrakenteen muutoksesta, vuoden 2018 raportoidut luvut ovat Mehiläinen Oy -konsernin tasolta ja vuoden 2019 luvut ovat konsernin uuden emoyhtiön Mehiläinen Konserni Oy -konsernin tasolta.

Milj. euroa 2019 Mehiläinen Konserni Oy -konserni 2019 Mehiläinen Konserni Oy -konserni ilman IFRS 16:n vaikutusta 2018 Mehiläinen Oy -konserni (ei IFRS 16) Muutos-%
Liikevaihto 1 064,1 1 064,1 915,9 16,2
Oikaistu käyttökate 1) 202,0 125,2 108,1 15,8
% Liikevaihdosta 19,0 11,8 11,8
Käyttökate 197,1 120,5 97,3 23,8
% Liikevaihdosta 18,5 11,3 10,6
Oikaistu EBITA 2) 118,8 99,5 84,8 17,3
% Liikevaihdosta 11,2 9,3 9,3
EBITA 3) 114,0 94,7 74,0 28,1
% Liikevaihdosta 10,7 8,9 8,1
Tilikauden voitto 0,6 3,6 27,3 -86,9
% Liikevaihdosta 0,1 0,3 3,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 200,7 123,1 87,3 41,0

Milj. euroa 2019 2018
Verojalanjälki 4) 217,6 204,1
Yhteisöverot 5) 6,4 18,4
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintojen nettorahavirta 57,4 81,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 28,0 34,6
Henkilöstön määrä keskimäärin (kokoaikaiset) 9 077 7 310
Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 89 88

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Liikevoitto ennen arvonalentumisia, yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen arvonalentumisia ja yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja.
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 66,7 (59,0) miljoonaa euroa
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja). Vertailuvuosi sisältää 8,8 miljoonaa euroa veroja liittyen Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeelle verovuosina 2006 – 2012 allokoituihin korkokuluihin. Kassavirtapohjaisesti maksetut yhteisöverot vuodelta 2019 olivat 7,0 miljoonaa euroa sisältäen kaikki tilikauden aikana maksetut tuloverot kuluvalta vuodelta sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen perusteella maksetut verot.

Tutustu Mehiläisen 2019 vuosikertomukseen, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Vuosikertomus

Lue lisää Mehiläisen vuodesta 2019 sekä tutustu taloudelliseen tulokseen vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä:

2019 Vuosikertomus ja tilinpäätös (PDF)

2019 Vuosikertomus ja tilinpäätös, tulostettava PDF-versio

Aikaisemmat vuosikertomukset:

2018 Vuosikertomus ja tilinpäätös (PDF)

2018 Vuosikertomus ja tilinpäätös, tulostettava PDF-versio

2017 Vuosikertomus ja tilinpäätös (PDF)

2017 Vuosikertomus ja tilinpäätös, tulostettava PDF-versio

2016 Vuosikertomus ja tilinpäätös (PDF)

2016 Vuosikertomus ja tilinpäätös, tulostettava PDF

2015 Vuosikertomus (PDF)

2015 Vuosikertomus, tulostettava PDF-versio

Mehiläinen Konserni Oy:n tilinpäätös

Eri tahojen omistus Mehiläisestä on kerätty kesäkuussa 2018 perustettuun Mehiläinen Konserni Oy:öön. Tutustu Mehiläinen Konserni Oy:n tilinpäätöstietoihin tästä.

Henkilöstö

Mehiläisen kasvun, kehityksen ja laadun keskeinen edellytys on osaavista ammattilaisista koostuva sitoutunut henkilöstömme. Mehiläisessä työskentelee ammattilaisia laajalla koulutus- ja tehtäväkirjolla, nuorimpien työntekijöiden ollessa alle 20-vuotiaita ja kokeneimpien ammatinharjoittajien yli 70-vuotiaita.

Monimuotoinen työyhteisö

Työyhteisömme on monimuotoinen niin ihmisten tehtävänkuvien kuin henkilöstön diversiteetin suhteen. Mehiläinen on työnantajana – myös työntekijöiden omien kuvausten mukaan – tasa-arvoinen, tasapuolinen ja suvaitseva. Haluamme olla työyhteisö, jossa arvostetaan ihmisten erilaisuutta ja siitä kumpuavia vahvuuksia.

Jatkuva osaamisen kehittäminen

Henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Valtaosa Mehiläisessä tapahtuvasta koulutuksesta on ammatillista lisä-, täydennys- tai muuta ammattiin liittyvää koulutusta, jota toteutetaan sekä läsnä- että etäkoulutuksena.

Yksi Suomen suurimmista työllistäjistä

Mehiläisessä työskentelee yli 21 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa. Mehiläinen työllisti vuoden 2019 lopussa yli 18 000 työntekijää työsuhteisena, mikä tarkoittaa kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna reilua 10 000 henkilötyövuotta. Lisäksi Mehiläinen tarjoaa työtä yli 3 800 ammatinharjoittajasuhteessa työskentelevälle ammattilaiselle.

Sosiaali- ja terveysalalla työvoiman tarve tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi ja rekrytoinnin muuttuminen haastavammaksi näkyy myös Mehiläisen toimintaympäristössä. Suurena, nopeasti kasvavana toimijana Mehiläisellä on erinomaiset mahdollisuudet tarjota hyviä työpaikkoja ammattilaisille. Siksi haluamme tarjota hyvän työntekijäkokemuksen joka päivä. Panostamme jatkossa yhä vahvemmin koulutukseen, valmennuksiin, sisäisten urapolkujen mahdollisuuksiin sekä henkilöstön kuuntelemiseen.

Mehiläisen ammattilaiset

Historia

Mehiläisen kehityksen ja toiminnan kivijalkana on pitkä historia. Yli 100 vuoden kokemus luo vankan perustan osaamisellemme.

Toiminnan kehittyminen 1900-luvulla

Mehiläisen historia alkaa 6.11.1909, kun Reguel Löfqvist, Akseli Koskimies, Walter Sipilä ja K.F. Hirvisalo perustivat Sairaala O.Y. Mehiläisen Helsingin Huvilakadulle. Nimensä sairaala sai Kalevalaisen taruolennon Mehiläisen mukaan.

Mutta silloin Lemminkäisen äiti puhui puolelleen Mehiläisen, metsän kukkien kuninkaan, hakemaan mettä ja simaa voiteiksi monista eri yrteistä. Mehiläinen "lenti liihytteli ylitse meren yheksän, meri-puolen kymmenettä", haki lääkkeitä selkä vääränä: "kuusi kuppia sylissä, seitsemän selän takana, ne on täynnä voitehia, täynnä rasvoja hyviä". Niillä poika toipui, uusiin elämän myrskyihin.

1930-luvulla Mehiläinen muutti nykyiseen Töölön toimipisteeseen. Uusi vaaleanvihreä, komea kivitalo herätti ansaittua huomiota. Myös sijaintia nykyaikaisessa, rauhallisessa ja luonnonläheisessä Töölössä kiiteltiin. Reilut 10 vuotta myöhemmin sairaala toimi SPR:n sotasairaalana, saaden myös vaurioita Helsingin suurpommituksissa.

Lääkärikeskuksen toimintaan vaikuttavia muutoksia tulevina vuosikymmeninä olivat mm. ryhmävastaanottojen aloittaminen sekä sairasvakuutuslain voimaantulo, jolloin tutkimus- ja hoitokuluista alettiin maksaa korvauksia.

Työterveyshuollon palvelut käynnistettiin vuonna 1974 ja toimintaa laajennettiin 10 vuotta myöhemmin hankkimalla Forumin, Hakaniemen ja Vantaan Kielotien lääkäriasemat. 1990-luvulla lama kuritti voimakkaasti myös Mehiläisen työterveyspalveluita.

Laajeneminen 2000-luvulla

Mehiläinen aloitti laajenemisen valtakunnalliseksi toimijaksi 2000-luvun alussa. Ensimmäinen askel pääkaupunkiseudun ulkopuolelle otettiin yhdistymällä Turkulaisen Tohtoritalon kanssa. Palveluketju kasvoi tulevina vuosina lukuisten yritysostojen kautta läpi Suomen.

100-vuotiaan yrityksen toiminta monipuolistui nopeasti kattamaan myös suun terveydenhuollon, sekä julkisen terveydenhuollon ulkoistukset, hoivapalvelut, lastensuojelun ja mielenterveyskuntoutuksen.

Mediverkko osaksi Mehiläistä

Mediverkon perustivat vuonna 2002 Toni Jäntti, Janne-Olli Järvenpää, Antti Marttila ja Carlo Meloni ratkaisemaan suomalaisten kuntien lääkäripulaa. Alkuvuosina toiminta keskittyi päivystyspalveluihin ja lääkärivuokraukseen. Vuoden 2006 jälkeen alkoi voimakas kasvuvaihe, jossa Mediverkko laajeni valtakunnalliseksi palveluntuottajaksi myös vanhusten hoivapalveluihin, lastensuojeluun ja hammaslääkäripalveluihin.

Mehiläinen ja Mediverkko yhdistyivät vuonna 2015 suomalaisen terveys- ja sosiaalialan laatujohtajaksi.

Toimialan suunnannäyttäjä

Mehiläinen on noussut sosiaalipalveluissa sekä yksityisissä ja julkisissa terveyspalveluissa toimialan laatujohtajaksi ja suunnannäyttäjäksi. Digitaalisuus on tullut pysyväksi osaksi terveydenhoitoa ja Mehiläisen palveluita. Kuten aiemminkin historiassa, Mehiläisen tärkein tavoite on järjestää parasta mahdollista hoitoa ja hoivaa kaikille.