Jatkuva laatutyö Hoiva Mehiläisen toiminnan painopisteenä

Ikääntyneiden hoivapalvelut ovat olleet viimepäivinä voimakkaasti esillä julkisessa keskustelussa. Mehiläinen suhtautuu hyvin vakavasti laadunvarmistuksen ja asukasturvallisuuden tärkeyteen.

Ikääntyneiden hoivan laatua valvotaan Mehiläisessä laatujärjestelmän, vaaratilanteiden ilmoittamisen, auditointien, esimiestyön, koulutusten sekä sisäisten hälytysjärjestelmien avulla. Mehiläisen yksiköiden laatua valvovat lisäksi kunnat, aluehallintovirastot ja Valvira. Läheisille, asukkaille ja henkilöstölle on omat palautekanavansa. Jokaisella työntekijällä on mahdollisuus ja velvollisuus raportoida halutessaan omalla nimellään tai nimettömästi väärinkäytöksistä ja epäkohdista Mehiläisen sisäisen hälytysjärjestelmän kautta.

Hoivapalveluiden toiminnan laajuus huomioiden, laatupoikkeamia tapahtuu vähän. Mehiläisen asumispalveluissa on yli 5000 asukasta ja noin 170 yksikköä. Hoitovuorokausia on lähes 2 miljoonaa ja työvuoroja vuosittain yli miljoona. Työntekijöitä on yli 3000. Vuosien 2017 – 2018 aikana Aluehallintovirastojen valvontapäätösten perusteella huomautuksia annettiin yhteensä 8 kappaletta ja kehotuksia 3 kappaletta, yhtään määräystä ei annettu. Huomautukset koskivat siis noin 5 % yksiköistä ja kehotukset noin 2 % yksiköistä. Tavoitteemme on 0 % ja yksikin laatupoikkeama on liikaa. Jokaiseen huomautuksista ja kehotuksista on vastattu ja korjaavat toimenpiteet tehty. Jos epäkohtia nousee esiin, reagoimme niihin välittömästi, jatkuvasti toimintaamme kehittäen.

- Mehiläisen hoitajat, muut ammattilaiset ja yksiköiden johtajat tekevät arvokasta työtä suurella sydämellä asukkaiden hyvinvointi etusijalla. Inhimillisessä toiminnassa tällä volyymilla on selvää, että myös virheitä tapahtuu. Olennaista on seurata, oppia, korjata ja jatkuvasti kehittää toimintaa. Läheltä piti- ja vaaratilanteiden raportointi on tärkeä oppimisen ja laadunvarmistuksen työkalu. Tämä jatkuva laatutyö on Hoiva Mehiläisen toiminnan tärkeä painopiste, muistuttaa Hoiva Mehiläisen liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

Hoivapalveluidemme tavoitteena on turvata yksilöllinen hyvä elämä jokaiselle asukkaalle. Kehitimme ja otimme käyttöön vuoden 2018 aikana kattavan ja kokonaisvaltaisen mittauksen tavoitteemme toteutumisen arvioimiseksi. Mehiläisen laatuindeksin avulla mittaamme ja kehitämme asukaslupauksemme toteutumista viidellä mittarilla:

  1. Yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki
  2. Maukas ja terveellinen ravinto
  3. Yhteisöllisyys ja osallisuus
  4. Oma viihtyisä koti
  5. Turvallisuus

Hoiva Mehiläisen Laatuindeksi kattaa tammikuussa 2019 jo lähes kaikki yksikkömme, mutta on vielä kehitysvaiheessa. Hoivakodin työntekijöiden ja lähiesimiesten vastuulla on huolehtia siitä, että asukkailla ja läheisillä on mahdollisuus antaa välitöntä ja säännöllistä palautetta yksiköissä reaaliaikaisesti sähköisillä työkaluilla. Yksikön työntekijöillä ja lähiesimiehillä on niin ikään vastuu raportoida itse laadun eri osa-alueiden toteutumisesta säännöllisesti. Kaikki kotien laatuun liittyvät palautteet käsitellään yksiköiden esimiesten toimesta sekä kuukausittain myös johtoryhmätasolla. Mikäli epäkohtia ilmenee, niihin reagoidaan välittömästi.

Lue lisää:
Vanhuspalveluiden tila 2018 ja rahoitus -kooste ( pdf, 281 kB)


Uutinen julkaistu 30.1.2019