Siikalatvan kunnan potilasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

1. Rekisterinpitäjä

Siikalatvan kunta, kunnanhallitus

Hallintokeskus, Pulkkilantie 4

92600 Pulkkila

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Taru Saastamoinen, Pohjoinen Hesperiankatu 17A 00260 Helsinki, taru.saastamoinen@mehilainen.fi, 040 772 6189

Rekisterin vastuuhenkilö: Johtava lääkäri Jari Tuunanen, 044-5757512, jari.tuunanen@siikalatva.fi

3. Rekisterin nimi

Siikalatvan kunnan potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Potilasrekisterin tarkoituksena on

- potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestäminen, hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta

- potilaan mahdollinen ohjaaminen muuhun hoitolaitokseen

- terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja mahdollisten korvausvaatimusten selvittäminen

- potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus

- potilastietojen käyttö toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksiin

- potilastietojen käyttö tieteellisessä tutkimustoiminnassa

5. Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisteri koostuu potilasasiakirjoista ja teknisistä tallenteista, jotka sisältävät henkilön yksilöimiseksi tarvittavia henkilötietoja: Nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot, sekä potilaan hoidon ja hoidon järjestämisen yhteydessä syntyneitä tai hoitoa varten saapuneita tietoja. Rekisteriin merkitään potilaan hoidon järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

-Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella toiselle terveydenhuollon yksikölle.

-Tietoja voidaan luovuttaa sairaanhoitopiirin tai sosiaali- ja terveysministeriön antamalla luvalla tieteellistä tutkimusta varten (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 28 §).

-Potilasrekisteristä luovutetaan henkilön tietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 556/1989, 3 § ja 4 §).

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ovat: Hoitoilmoitus, syntymärekisteri, huumausainerekisteri, raskaudenkeskeyttämisrekisteri, syöpärekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, epämuodostumarekisteri, tartuntatautirekisteri, näkövammarekisteri, implanttirekisteri.

-Lainsäädännön perusteella tiedon saantiin oikeutetut viranomaiset (mm. poliisi, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiöt)

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Potilastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

-Potilastietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella toiselle terveydenhuollon yksikölle.

-Tietoja voidaan luovuttaa sairaanhoitopiirin tai sosiaali- ja terveysministeriön antamalla luvalla tieteellistä tutkimusta varten (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999, 28 §).

-Potilasrekisteristä luovutetaan henkilön tietoja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) terveydenhuollon valtakunnallisiin rekistereihin tutkimus-, suunnittelu- ja tilastotarkoituksia varten (laki terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä 556/1989, 3 § ja 4 §).

Terveydenhuollon valtakunnallisia rekistereitä ovat: Hoitoilmoitus, syntymärekisteri, huumausainerekisteri, raskaudenkeskeyttämisrekisteri, syöpärekisteri, lääkkeiden sivuvaikutusrekisteri, epämuodostumarekisteri, tartuntatautirekisteri, näkövammarekisteri, implanttirekisteri.

-Lainsäädännön perusteella tiedon saantiin oikeutetut viranomaiset (mm. poliisi, sosiaalitoimi, vakuutusyhtiöt)

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

9. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsitteleviä työntekijöitä koskee vaitiolovelvollisuus, joka jatkuu palvelussuhteen päätyttyä. Potilasrekisteritiedot säilytetään ulkopuolisilta suojattuina ja niiden käyttöä valvotaan.

Sähköisten rekistereiden käyttöön tarvitaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet rekistereihin myönnetään tehtäväkohtaisesti. Ulkoista yhteyttä valvotaan palomuurein.

10. Tarkastusoikeus

Potilaalla/asiakkaalla on oikeus nähdä ja tarkastaa kaikki henkilötietonsa ja hänen hoitoaan koskevat potilasrekisteritiedot ja pyynnöstä saada ne kirjallisena ja maksuttomasti kerran vuodessa (HetiL 523/1999, 26 §).

Potilas/asiakas voi esittää tarkastuspyynnön omiin tietoihinsa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti hoitoyksiköissä. Pääsääntöisesti tarkastusoikeus toteutetaan siinä hoitoyksikössä, jossa tiedot ovat syntyneet. Tiedot antaa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattihenkilö pyytäjän esittämässä laajuudessa ja kirjallisena tietosuojaohjeiden mukaisia menettelytapoja noudattaen. Tarkastusoikeus toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä.

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, siitä annetaan kirjallinen johtavan lääkärin allekirjoittama päätös. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (HetiL 523/1999 26 - 28§).

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä korjaa havaitut selvät virheellisyydet normaalina ylläpitomenettelynä. Havaittu virheellinen tieto oikaistaan välittömästi, kun virhe on todettu. Terveyttä ja sairautta koskevat merkinnät korjataan siten, että virheellinen tieto on myös luettavissa. Tarpeeton tieto kuitenkin poistetaan.

Potilaan/asiakkaan vaatiessa tiedon korjaamista hän tekee tietoa/tietoja koskevan oikaisupyynnön kirjallisesti siihen yksikköön, jossa merkintä on tehty tai johtavalle lääkärille.

Mikäli potilaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, kieltäytymisestä annetaan johtavan lääkärin allekirjoittama päätös, josta ilmenee syyt korjaamisen epäämiseen. Kielteiseen päätökseen liitetään ohjaus asian saattamiseksi tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi (HetiL 523/1999 29§).