Geriatria keskittyy ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon

Geriatria

Kun väestö ikääntyy, tarve ikääntyvien hoidon erityisosaamiseen lisääntyy jatkuvasti. Hyvä hoito edellyttää lääkäriltä tietoa normaalista ikääntymisestä, ikääntymisen vaikutuksista elimistön toimintaan sekä ikääntyville tyypillisten sairauksien erityispiirteistä.

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy ikääntymiseen ja ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hoitoon. Geriatrinen hoito vaatii sekä yleislääketieteellistä osaamista että erityisosaamista ikäihmisten oikeanlaiseen diagnosointiin ja hoitoon. Geriatrisesta asiantuntemuksesta hyötyvät etenkin ikäihmiset, joilla on monia sairauksia ja jotka käyttävät runsaasti lääkkeitä tai kärsivät muistihäiriöistä.

Katso kaikki Mehiläisen geriatrian asiantuntijat

Mitä geriatri tekee?

Geriatriaan erikoistunutta lääkäriä kutsutaan geriatriksi, jonka tehtäviin kuuluvat sekä ikäihmisten fyysiset, henkiset, toiminnalliset ja sosiaaliset olosuhteet että niiden yksilöllinen hoito. Geriatri onkin eräänlainen ikäihmisen yleislääkäri, jonka tehtävänä on arvioida kokonaisvaltaisesti potilaan terveydentilaa.

Tasapainoisen lääkityksen arviointi ja hallinta

Geriatrian erikoislääkäri muovaa potilaille yksilöllisen hoitosuunnitelman siten, että potilas saa kaiken tarvitsemansa avun ja lääkityksen. Ikäihmisen lääkityksen hallitseminen on usein myös geriatrille haastavaa, koska vanhuksilla on tavallisesti useiden samanaikaisten sairauksien vuoksi runsas lääkitys. Mitä enemmän lääkkeitä on käytössä, sitä enemmän tulee ongelmia lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutusten kanssa.

Geriatrian erikoislääkärin työn keskeinen alue on potilaan lääkityksen jatkuva arviointi ja tasapainon löytäminen lääkityksen haittojen ja hyötyjen välillä. Geriatrille potilaalle annettavan lääkityksen arviointi on osa kokonaisvaltaista hoitosuunnitelmaa, jolla varmistetaan mielekäs ja tasapainoinen hoito sekä lääkitys.

Psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden huomiointi

Fyysisten sairauksien hoitaminen lääketieteen keinoin on vain yksi ikäihmisen hyvinvointia edistävä tekijä. Vanhuksen toimintakykyyn vaikuttavat suuresti psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, jotka geriatrin tulee ottaa yhtä lailla huomioon hoitoa suunniteltaessa. Monilla vanhuksilla masennus ja yksinäisyys voivat heikentää toimintakykyä paljon enemmän kuin fyysiset sairaudet ja johtaa ennenaikaisesti laitoshoitoon, vaikka vanhuksella olisi runsaasti fyysisiä voimavaroja jäljellä. Yksinäisyyttä ja turvattomuuden tunnetta voidaan lievittää päiväkeskuskäynneillä ja ystäväpalveluilla. Myös päivittäinen liikkuminen ylläpitää fyysisen kunnon ohella henkistä hyvinvointia.

Geriatrinen hoito tavoittelee parasta mahdollista elämänlaatua

Hoitopäätöksiä tehdessään geriatrian erikoislääkäri pyrkii parhaaseen ratkaisuun ottaen huomioon kokonaistilanteen. Tarvittaessa potilas ohjataan hoitoon muille erikoisaloille. Kokonaisvastuu hoidosta on kuitenkin geriatrilla. Geriatrit tekevät lisäksi ikäihmisten ylläpitävää terveydenhoitoa, toimintakyvyn ja geriatrisen kuntoutuksen arviointia sekä muistihäiriötutkimuksia.

Geriatri pääsee harvoin näkemään potilaansa täydellistä parantumista sairaudesta, koska suurin osa ikäihmisten sairauksista on pitkäaikaisia ja parantumattomia. Sen sijaan tavoitellaan parasta mahdollista elämänlaatua hoitamalla oireita hyvin ja säilyttämällä potilaan itsenäinen toimintakyky mahdollisimman pitkään.

Kotisairaanhoito ja arjen tuki ikääntyneelle

Suurin osa ikääntyneistä toivoo saavansa hoitoa ja palveluita kotiin kunnon heikentyessä. Kotioloissa tunne oman elämän hallinnasta on suurin ja elämänlaatu sairauksista huolimatta on useimmiten paras. Myös valtakunnallisissa vanhustenhoidon laatusuosituksissa pidetään ensisijaisena tavoitteena sitä, että mahdollisimman moni ikääntynyt voi elää itsenäisesti omassa kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään.

Yleensä vanhuksen suurin tuki ovat omaiset ja ystävät, vahva tukiverkosto. Itsenäistä selviytymistä pystytään lisäksi parantamaan muokkaamalla elinympäristöä esimerkiksi asunnon muutostöillä ja riittävillä apuvälineillä niin, että se vastaa paremmin ikäihmisen tarpeita. Apua kotiin on saatavilla myös kotihoidosta. Kotihoito ikääntyneelle muodostuu kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta. Kotipalvelu auttaa ja tukee päivittäistä selviytymistä arjessa. Kotisairaanhoito tuo terveydenhuollon palvelut kotiin silloin, kun potilaan on vaikea lähteä itse sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotolle.

Mehiläisen kotipalvelut ikääntyneelle

Lue myös:

Muisti ja muistisairaudet

Sydän- ja verisuonitaudit

Mehiläisen tutkimus: eläkkeellä olevien 5 suurinta terveyshuolta

Asiantuntijat ja toimipisteet

Liisa Hovilehto-Aunela
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri
9.1
Vesa Koivisto
Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri
9.8
Olli Lappalainen
Geriatrian, th ja yleislääketieteen erikoislääkäri
Ulla Parviainen
Yleislääket. ja geriatrian el

Lisää aiheesta