Tutkimusyhteistyöllä uusi liikennevalomalli työuupumusriskin arviointiin

Mehiläinen osallistui Työterveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hankkeeseen*. Hankkeen tavoitteena oli validoida uusi Belgiassa ja Hollannissa kehitetty työuupumuksen arviointimenetelmä, Burnout Assessment Tool (BAT), suomalaiseen käyttöön. Työuupumuksen raja-arvot määrittelemällä saadaan ajantasaista tietoa työuupumuksen esiintyvyydestä. Uusi työkalu edistää olennaisesti työuupumuksen tunnistamista työpaikoilla ja työterveyshuollossa, sen yleisyyden määrittämistä, ennaltaehkäisyä, diagnosointia ja seurantaa. Tutkimukseen osallistui reilut 70 Mehiläisen työterveysasiakasta, joista 50:n vastauksia käytettiin lopullisessa aineistossa.

- On hienoa, että saamme käyttöömme työuupumusriskiä arvioivan menetelmän, joka ottaa nykyisiä menetelmiä paremmin huomioon nopeasti muuttuvan, tahdiltaan kiivaan ja työntekijöiden itseohjautuvuutta korostavan työelämän vaateet. Työterveyshuollossa tärkeä roolimme on arvioida, voiko työstä ja työolosuhteista sairastua ja työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden ja voimavaratekijöiden arviointiin tämä validoitu menetelmä tuo paljon lisäarvoa, toteaa Mehiläisen johtava työterveyspsykologi Suvi Suortamo.

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa kliininen validointi, jossa työuupumuksen raja-arvot kohonneelle ja vakavalle riskille työuupua määriteltiin terveen työikäisen väestön ja Mehiläisen työuupumusoireilevien asiakkaiden työuupumuksen tasoja vertailemalla.

Työuupumuksen raja-arvojen määrittelemiseksi aineistoa kerättiin Mehiläisen työterveyshoitajan, työterveyspsykologin tai työterveys­lääkärin vastaanotolle työuupumusoireiden takia hakeutuneilta asiakkailta marraskuun 2020 ja lokakuun 2021 välisenä aikana.

- Yhteistyö Mehiläisen kanssa on ollut korvaamattoman arvokasta. Sen ansios­ta olemme Belgian ja Hollannin rinnalla kolmantena maana koko maailmas­sa pystyneet rakentamaan työuupumuksen liikennevalomallin vertailemalla työ­terveyshuollon työuupumuksesta kärsivien asiakkaiden ja työväestön vastauksia työuupumuskyselyymme. Menetelmä, raja-arvot ja muu tieto on julkaistu maksuttomana vapaasti saatavilla olevana käsikirjana, jota työterveyshuollot voivat halutessaan hyödyntää kliinisessä työssään, sanoo Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Jari Hakanen.

Uusi kyselyinstrumentti soveltuu tutkimukseen ja käytäntöön – liikennevalomallilla ajantasaista tietoa työuupumuksen esiintyvyydestä Suomessa

Työuupumuksen liikennevalo­malli osoittaa raja-arvot todennäköiselle työuupumukselle (punainen alue), kohon­neelle työuupumisen riskille (keltainen alue) ja ei työuupumusoireita -arvoille (vihreä alue). Raja-arvot perustuvat BAT-menetelmän kliiniseen validointiin: Suomen, Belgian ja Hollannin aineistoihin ja yhteisiin tilastollisiin ROC-ana­lyyseihin, joiden tulokset osoittivat eri maiden raja-arvoissa suurta yhtenevyyttä.

BAT:ssa työuupumus koostuu neljästä ydinoireesta, joita ovat krooninen työväsymys (ekshaustio), henkinen etääntyminen työstä (kyynistyminen), kognitiivisen toiminnan häiriöt (keskittymiskyvyn heikentyminen, muistivaikeudet) sekä tunteiden hallinnan heikentyminen (äkilliset tunnereaktiot).

- Menetelmä toimii hyvin niin yksittäisen työntekijän tilanteen selvittelyssä kuin myös työyhteisötason hyvinvoinnin tilan arvioinnissa ja edistää vaikuttavien ja muutosta aikaansaavien keinojen pohtimista. Näen menetelmän vahvuutena sen selkeyden ja vastaajalle muodostuvan liikennevaloraportin, joka tuo konkreettisesti esiin mahdolliset haitallisen kuormituksen riskit. Ydinoireet voivat esiintyä toki myös toisistaan irrallisina ja aina ei kyse ole työuupumustilanteesta, Suortamo sanoo.

- Raportin avulla on helppoa lähteä keskustelemaan taustalla löytyvistä juurisyistä ja auttaa työntekijää tai työyhteisöä hahmottamaan, mitä työolosuhteissa tulisi muuttaa ja kehittää uupumusriskin vähentämiseksi. Yhtä tärkeää on käydä myös keskustelua siitä, mitä voimavaratekijöitä työssä esiintyy ja miten myös niitä voisi edelleen vahvistaa lisäämään hyvinvointia. Jo tällaisenaan menetelmä on siis hyvä interventio herättelemään oman tai työyhteisön työhyvinvoinnin tilanteen arviointia, hän päättää.

* Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hanke toteutettiin elokuussa 2019 – toukokuussa 2022. Hankkeen taustalla oli ymmärryksen lisääminen proaktiivisista, yhteisöllisistä ja johtamisen keinoista, joilla työhyvinvointia voidaan edistää muuttuvassa työelämässä. Lisäksi tutkimuksessa määriteltiin uudella tavalla työuupumus sekä edistettiin sen tunnistamista, ennaltaehkäisyä ja seurantaa.

Hankkeen tutkimustulokset julkaistiin 30.11.2022 pidetyssä päätösseminaarissa.


Lisätietoja
TTL mediatiedote: Uusi työuupumuksen liikennevalomalli auttaa työuupumusriskin tunnistamisessa 
TTL hanke: Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä 


Uutinen julkaistu 1.12.2022