Mehiläisen ikääntyneiden palveluiden henkilöstötyytyväisyys parani ja asukasmäärät kasvoivat vuonna 2019

Vuonna 2019 Mehiläinen panosti hoivapalveluissa erityisesti laadun kehittämiseen ja henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Panostukset tuottivat hyvää tulosta: vuoden aikana henkilöstön tyytyväisyys työhönsä parani. Lisäksi asukasmäärä kasvoi yli 200 asukkaalla.

Panostukset laadun kehittämiseen ovat näkyneet Mehiläisen hoivakotien arjessa konkreettisina toimenpiteinä.

Hoivakodeissa otettiin alkuvuodesta käyttöön omavalvontakyselyt, joilla turvallisen ja laadukkaan hoivan kannalta kriittisten laatuasioiden toteutuminen varmistetaan joka viikko. Omavalvontakyselyt toteutetaan sähköisillä kyselyillä esimiehille ja niiden avulla mahdollisiin laadussa huomattuihin puutteisiin päästään kiinni nopeasti, kun tietoa kertyy viikoittain. Kaikkiin hoivayksiköihin tehtiin kevään aikana myös omavalvontakäynnit.

Omavalvontaa ja hoivakotien toimintaa kehitettiin myös muun muassa tablettikyselyihin pohjautuvan laatuindeksin avulla. Laatuindeksi mittaa hoivan laatulupausten toteutumista arjessa ja antaa vertailukelpoista tietoa kotien toiminnasta yksiköittäin, alueittain ja aikasarjana. Vuoden aikana kerättiinkin yli 15 000 palautetta asukkailta, henkilökunnalta ja läheisiltä.

- Olemme tehneet systemaattista työtä hoivakotien laadun varmistamiseksi jo pitkään. Olemme ottaneet muun muassa laatuindeksin käyttöön ensimmäisenä hoiva-alan toimijana vuonna 2018. Vuonna 2019 kehitimme erityisesti omavalvonnan ja laadunhallinnan prosesseja sekä käytäntöjä niin, että saamme entistä paremmin vertailukelpoista tietoa laadusta toiminnan kehittämisen tueksi, kertoo Hoiva Mehiläisen liiketoimintajohtaja Niklas Härus.

- Laatuindeksi on työkalu, josta olemme erityisen innoissamme, sillä sen mittarit tekevät tekemämme työn laadun näkyväksi ja konkreettiseksi. Myös kunnat ovat ottaneet laatuindeksin kiinnostuneina vastaan, hän jatkaa.

Merkittävä painopiste vuoden aikana oli myös henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin kehittäminen. Tähän panostettiin muun muassa kehittämällä esimiesten perehdytystä ja ottamalla käyttöön uusi työvuorosuunnittelujärjestelmä, joka mahdollistaa työntekijöiden työvuorotoiveiden huomioinnin entistä paremmin.

- Oli hienoa huomata, että muun muassa näiden panostusten lopputulemana ikääntyneiden palveluiden työntekijätyytyväisyys parani vuoden 2019 aikana. Myös asukasmäärät kasvoivat vuoden aikana hienolla tavalla, Härus kertoo.

Vuonna 2020 Mehiläinen jatkaa panostuksia laadun kehitystyöhön, henkilöstön sitouttamiseen ja esimiestyön tukeen. Saadun palautteen pohjalta henkilöstön liikuntaetu laajennettiin koskemaan myös kulttuuria. Esimiestyön tukea lisätään vahvistamalla alueorganisaatiota uusilla aluepäällikkörekrytoinneilla. Työn sujuvuutta tuetaan laajentamalla koneellista annosjakelua vaiheittain kaikkiin ikääntyneiden yksiköihin. Myös esimiesten ja henkilöstön täydennyskoulutustarjontaa uudistetaan keskittyen erityisesti painopistealueina RAI-koulutuksiin, lääkehoitoon ja saattohoitoon.


Uutinen julkaistu 4.2.2020