Mehiläinen kannattaa lisää rahoitusta vanhustenhoitoon ja korkeampia henkilöstömitoituksia

Sosiaali- ja terveystoimialan työntekijäliitot ovat vaatineet viime päivien julkisessa keskustelussa lisää taloudellisia panostuksia ikääntyneiden hoivaan sekä korkeampia henkilöstömitoituksia. Mehiläinen on työntekijäjärjestöjen vaatimusten kanssa täysin samaa mieltä.

Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asukkaiden muistihäiriöiden ja hoitoisuuden aste on jatkuvasti kohonnut ja nykyiset mitoitukset sekä yrityksille palveluiden tuotannosta maksettavat korvaukset ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Palveluntuottajien tasapuolinen kohtelu ei myöskään toteudu tällä hetkellä. Nämä ovat epäkohtia, jotka kuntien ja valtion on korjattava.

Julkiset hankinnat, joissa käytännössä ainoa valintakriteeri on hinta eivät mahdollista parasta mahdollista hoivaa ja huolenpitoa ikääntyneille. Suomessa yksityisille tuottajille maksettu korvaus (hoiva + ateria) on tyypillisesti noin 120 euroa/vuorokausi/asukas, kun hinta pitäisi olla yli 150 euroa. Esimerkiksi kuuden suurimman kaupungin oman palvelutuotannon keskimääräinen kustannus vuonna 2015 oli 167 euroa/ vuorokausi*, mikä oli 36 % korkeampi kuin samojen kaupunkien ostopalveluiden tuottajille maksama korvaus. Ruotsissa ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan hinnat ovat alan yritysten mukaan yli 200 euroa. Tämänkaltainen epäsuhta ei voi jatkua.

Ainoastaan riittävä rahoitus ja asiakkaiden vapaaseen valintaan perustuva toimintamalli voivat turvata riittävän henkilöstömäärän ja laadukkaan hoivan kaikille. Ikääntyneiden ympärivuorokautiseen hoivaan tulee allokoida noin 200 miljoonaa euroa lisärahoitusta ja jokaiselle palveluntuottajalle tulee maksaa riittävä kiinteä korvaus. Tuottajan valinnan pitää perustua laatuun ja vapaaseen asiakasvalintaan. Henkilöstön määrää ja koulutusta on kasvatettava.

Meillä on Suomessa mahdollisuus ja velvollisuus tämä lisäpanostus tehdä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaismenot ovat yli 20 miljardia euroa, josta esimerkiksi erikoissairaanhoidon osuus yksinään on noin 7 miljardia euroa. Tarvittava lisärahoitus vanhusten hoivaan olisi mahdollista saada tehostamalla ainoastaan yhdellä prosentilla muuta palveluiden tuotantoa tai esimerkiksi jäädyttämällä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvu yhdeksi vuodeksi.

Janne-Olli Järvenpää
toimitusjohtaja
Mehiläinen

Lue lisää:
Vanhuspalveluiden tila 2018 ja rahoitus -kooste ( pdf, 281 kB)

*) Lähde: Kuusikkotyöryhmän julkaisusarja 6/2015


Uutinen julkaistu 30.1.2019