OmaMehiläisen käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Jokainen, jolle rekisteröidään OmaMehiläinen-palveluun ("OmaMehiläinen" tai "palvelu") oma käyttäjätili (eli profiili) taikka joka antaa toiselle käyttöoikeuden omaan käyttäjätiliin tai antaa tietoa OmaMehiläiseen tai käyttää muuten OmaMehiläistä tai sieltä saatavaa itseään tai toista henkilöä koskevaa tietoa ("käyttäjä"), hyväksyy kulloinkin voimassa olevat OmaMehiläisen käyttöehdot ja sitoutuu niitä noudattamaan. Käyttöehtoja sovelletaan sekä OmaMehiläisen verkkopalveluun että mobiilisovellukseen. Verkkopalvelu ja mobiilisovellus voivat erota toisistaan. Eri käyttöjärjestelmien mobiilisovellukset voivat myös poiketa toisistaan. Koska käyttöehtoja voidaan päivittää aika-ajoin kohdassa 12 kuvatulla tavalla, käyttäjiä kehotetaan tutustumaan ehtoihin säännöllisesti.

2. OmaMehiläisen tarkoitus ja sisältö

OmaMehiläinen on Mehiläinen Oy:n ("Mehiläinen") tarjoama palvelu, jonka avulla voidaan tallettaa ja tarkastella terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietoja sekä kehittää ja välittää tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä palveluista. OmaMehiläisen kautta tarjotaan myös terveydenhuollon ja muita palveluita.

Käyttäjä voi itse tallettaa, siirtää ja käsitellä omaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tietojaan kuten rokotustietoja, itse mittaamiaan paino- tai verenpainelukemia ja muualla kuin Mehiläisessä tapahtuneiden lääkärikäyntien sekä tutkimusten tietoja ja niihin liittyviä asiakirjoja. Käyttäjän tallettamat tiedot eivät ole Mehiläisessä palveluita tarjoavan terveydenhuollon ammattihenkilön ("ammattihenkilö") saatavilla, ellei käyttäjä anna siihen erikseen lupaa OmaMehiläinen-palvelussa. Pelkkä käyttäjän antama lupakaan ei vielä tarkoita, että ammattihenkilö lukee automaattisesti tai proaktiivisesti tietoja hoitotapahtuman yhteydessä, vaan käyttäjän tulee erikseen sopia ammattihenkilön kanssa henkilökohtaisesti jokaisen hoitotapahtuman yhteydessä, että ammattihenkilö tutustuu tiettyihin käyttäjän OmaMehiläiseen tallettamiin tietoihin. Ammattihenkilö päättää tapauskohtaisesti, ottaako näitä tietoja joltain osin osaksi erillistä Mehiläisen ylläpitämää potilasrekisteriä. Käyttäjän itse OmaMehiläiseen tallettamat tiedot eivät ole potilastietoja siinä mielessä, että niiden käsittelyä koskisivat samat velvoitteet, joita sovelletaan vastaanotoilla, toimenpiteissä ja tutkimuksissa ammattihenkilön tallettamiin potilastietoihin. Käyttäjä voi kuitenkin ammattihenkilön kanssa erikseen sopia, että tietoja käytetään hoidon yhteydessä, jolloin ammattihenkilö voi hoidon yhteydessä tallettaa tietoja OmaMehiläisestä erilliseen potilastietojärjestelmään.

OmaMehiläinen on eri asia kuin Mehiläisen ylläpitämä erillinen potilastietojärjestelmä, joka kattaa Mehiläisen ja Mehiläisessä toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien antamaa hoitoa ja tekemiä tutkimuksia koskevia potilastietoja. OmaMehiläisen kautta käyttäjä saa kuitenkin katseluoikeuden Mehiläisen lääkärikeskus-, sairaala- ja työelämäpalveluissa sekä suunterveydenhuollossa hänestä talletettuihin potilastietoihin ja asiointihistoriaansa Mehiläinen konsernin toimipisteissä. Tietojen näkyvyyttä voidaan kuitenkin osittain rajata hoidollisilla syillä. Palveluun rekisteröityneelle henkilölle voidaan myöntää toisen henkilön suostumuksella tai huoltajuussuhteen perusteella oikeus tarkastella ja käsitellä toista palveluun rekisteröityä henkilöä koskevia itse talletettuja ja Mehiläisen potilasrekisteristä rajatusti näkyviä tietoja. Käyttäjä voi tallettaa ja päivittää palvelussa henkilö- ja yhteystietojaan sekä kieltojaan ja suostumuksiaan niin OmaMehiläisen, Mehiläisen muita palveluita koskevan asiakassuhteen kuin erillisen Mehiläisen potilasrekisterin osalta. Mehiläinen päivittää asiakkaiden yhteystietoja myös automaattisesti väestörekisterikeskuksen tiedon perusteella.

Käyttäjä voi lähettää rajatusti OmaMehiläisen kautta viestin häntä hoitavalle Mehiläisessä toimivalle ammattihenkilölle.

Viestin lukemista tämän yhteydenpidon kautta ei kuitenkaan taata, joten jos asia on tärkeä tai kiireellinen taikka vastaanotto halutaan muuten varmistaa, tulee käyttäjän aina varata aika normaalin Mehiläisen ajanvarauksen kautta taikka varmistaa muuten viestin sisältämän tiedon asianmukainen käsittely. Mehiläisellä on oikeus ohjata ja rajoittaa viestien lähettämistä vain tietylle henkilölle.

OmaMehiläinen-palvelussa tarjotaan palveluna digitaalista lääkäriasemaa, Digiklinikkaa. Palvelun käyttö perustuu Mehiläisen, sen yhteistyökumppanin tai julkisen perusterveydenhuollon järjestäjän asiakkuuteen. Osaa asiakkuuden tiedoista, kuten vapaaehtoisia vakuutustietoja, hallitaan OmaMehiläinen-palvelun omat tiedot -osiossa. Digiklinikan palveluita voivat tuottaa Mehiläisen ammattihenkilöt, itsenäiset ammatinharjoittajat, tai Mehiläisen yhteistyökumppanit. Osa palveluista ovat maksullisia käyttäjille. Maksullisiksi palveluiksi luetaan myös Digiklinikan asioinnin yhteydessä tehdyt tutkimuslähetteet, jotka veloitetaan käyttäjältä kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Osa palveluista ovat Kela-korvattavia ja niiden osalta Mehiläisellä on käytössä Kelan suorakorvaus. Ammattihenkilöiden tuottamat palvelut sisältävät lähtökohtaisesti yhden asian hoitamisen kerrallaan. Mikäli käyntiin sisältyy useita erillisiä asioita, varaamme oikeuden veloittaa kustakin asiasta erikseen. Mikäli asiasi ei sovellu Digiklinikalla hoidettavaksi, ohjaamme sinut oikeaan hoitoon emmekä veloita käyntiä. Varaamme kuitenkin oikeuden veloittaa käynnistä, mikäli asia vaatii lääkärin laajempaa perehtymistä tai hän antaa hoito-ohjeita. Varaamme myös oikeuden laskuttaa muista kuin hoidollisista keskusteluista. Ammattihenkilöt palvelevat suomeksi ja englanniksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2015 tekemän linjauksen mukaan terveydenhuollon etäpalvelut ovat potilasvakuutuksen piirissä siinä missä perinteisetkin palvelut. Potilasvakuutusturva koskee kuitenkin vain Suomessa annettavaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Etälääketieteen keinoin annettava hoito katsotaan annetuksi Suomessa, jos sekä potilas että hoitoa antava terveydenhuollon ammattihenkilö ovat fyysisesti Suomessa. Hoitotapahtumaan ei sovelleta potilasvahinkolakia, jos potilas tai hoitava lääkäri on hoitohetkellä ulkomailla poislukien väliaikainen oleskelu ja mikäli hoitosuhde on alkanut Suomessa. Digiklinikan lääkärit ovat aina fyysisesti Suomessa.

Palvelu sisältää Mehiläisen harkinnan mukaan palvelu- ja muistutusviestejä sähköpostiosoitteeseen, matkapuhelinnumeroon ja/tai mobiilisovelluksen notifikaatioina, esimerkiksi muistutuksen varatusta ajasta, ilmoituksen tutkimustulosten valmistumisesta tai ammattihenkilön viestistä Digiklinikalla. Käyttäjä voi kieltää palvelu- tai muistutusviestien lähettämisen, mutta käyttäjän tulee ymmärtää sen vaikutus esimerkiksi Digiklinikalla asiointinnin selkeyteen. OmaMehiläinen-palvelu sisältää kohdennettua ajankohtaista tietoa terveyteen ja hyvinvointiin liittyen, sekä Mehiläisen tai sen kumppaneiden palveluista. Palvelu sisältää Mehiläisen ja sen yhteistyökumppaneiden markkinointia heidän tarjoamiinsa palveluihin ja tuotteisiin liittyen. Käyttäjä voi antaa luvan Mehiläisen tai sen kumppaneiden tuotteita ja palveluita koskevan ajankohtaisen markkinointiviestinnän lähettämisen sähköpostiin, matkapuhelimeen tai postitse. Voit palveluun rekisteröitymisen yhteydessä tai milloin tahansa OmaMehiläinen-palveluun kirjautumalla valita itse tarkemmin, miten haluat vastaanottaa viestejä. Voit aina perua suostumuksesi suoramarkkinointiin Omat tiedot -kohdassa. Lue lisää suoramarkkinoinnista Mehiläinen Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta.https://www.mehilainen.fi/rekisteriselosteet/asiakasrekisteri

Mehiläinen voi käyttää palvelua ja siellä olevia tietoja muutenkin terveys- ja sosiaalipalveluita, hyvinvointia sekä näihin liittyviä muita palveluita koskevien asiakassuhteiden hoitoon; asiakassuhteiden, asiakashistorian, palautteiden, tyytyväisyystietojen, kyselyiden ja tutkimusten tekoon, laadun seurantaan ja kehittämiseen, seurantaan ja analysointiin; viestinnän, markkinoinnin ja palveluiden kohdentamiseen sekä muuhun palveluiden järjestämiseen, kehittämiseen ja tarjontaan.

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palveluista tai linkkejä tällaisiin palveluihin.

2. Maksut

OmaMehiläinen-palvelukokonaisuudesta tai siihen sisältyvistä erillisistä palveluista voidaan periä maksu OmaMehiläinen-palvelussa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tämän lisäksi OmaMehiläisen välityksellä mahdollisesta annettavasta Mehiläisessä toimivan ammattihenkilön mahdollisesti antamasta palvelusta veloitetaan käyttäjältä aikaperusteinen tai muu veloitus, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan. Jos yhteydenpidosta on sovittu erikseen, esimerkiksi käyttäjän työnantajan ja Mehiläisen välisessä työterveyspalvelusopimuksessa ja palvelu sisältyy sopimukseen, mikä käyttäjän tulee varmistaa etukäteen, sovelletaan kyseisen sopimuksen ehtoja. Jos palvelu ei kuulukaan viitattuun sopimukseen, käyttäjä on velvollinen maksamaan palvelun itse.

OmaMehiläinen-palvelusta suoraan ostettavat palvelut veloitetaan asiakkaan ilmoittamalta maksuvälineeltä, jonka tiedot toimitetaan Mehiläisen käyttämälle maksupalveluoperaattorille. Mehiläinen ei vastaa maksujen välitykseen liittyvistä asioista, vaan niistä vastaa kukin maksupalveluoperaattori. Mikäli maksupalveluoperaattori ei pysty veloittamaan ilmoittamaasi maksuvälinettä, lähetämme laskun tiedot ilmoittamaasi sähköpostiin. Mikäli emme pysty veloittamaan käyntiä ilmoittamaltasi maksuvälineeltä emmekä saa suoritustasi ilmoittamaasi sähköpostiin lähetettyyn laskuun maksuajan puitteissa, käynnistämme perintätoimenpiteet tavanomaisten käytäntöjemme mukaisesti. Jos käyttäjä käyttää OmaMehiläisen kautta tiedotettavia tai välitettäviä kolmansien osapuolten palveluita, niihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen hinnastoja ja ehtoja. Käyttäjä vastaa omista tietoliikenneyhteyksistä, laitteista ja ohjelmista aiheutuvista kustannuksista.

4. OmaMehiläiseen rekisteröityminen

Palveluun rekisteröityminen edellyttää suomalaista henkilötunnusta ja Mehiläisen hyväksymiä henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia tai muuta vahvaa tunnistautumista, ellei jäljempänä ole toisin mainittu. Rekisteröitymisen jälkeen OmaMehiläinen-mobiilisovellukseen on mahdollista tunnistautua myös palveluun luotavan erillisen käyttäjätunnuksen avulla. Rekisteröinti ja käyttöoikeus ovat henkilökohtaisia, joten käyttäjän tulee aina käyttää omia henkilötietoja ja käyttäjätilille kirjautumiseen annettavia henkilökohtaisia tunnuksia.

5. Alaikäisen rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Alaikäinen, jolla ei ole omia verkkopankkitunnuksia ei voi rekisteröityä itse, mutta lapsen virallinen huoltaja voi rekisteröidä lapsen palvelun perheprofiiliin ja käyttää palvelua huollettavan puolesta, mutta kuitenkin vain seuraavin edellytyksin, joiden täyttymisestä huoltaja on vastuussa sekä rekisteröinnin hetkellä että joka kerta, kun hän käyttää palvelua lapsen puolesta. Huoltaja näkee palvelusta ja voi lisätä sekä muuten käsitellä palvelussa lapsen osalta vastaavia tietoja kuin itsestään. Lasta koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä eikä huoltajallakaan ole yleistä oikeutta saada lapsen tietoja. Huoltaja voi tehdä rekisteröinnin ja käyttää palvelua vain virallisessa huollossaan olevan lapsen puolesta ja tällöinkin vain jos ja siltä osin kuin huoltajalla on alle kopioitujen lainkohtien ja yleisemmin lakien mukaan oikeus saada lapsen terveydentilaa ja hoitoa koskevia tietoja. Potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 9§:n mukaan: "Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen." Edelleen, samaisen potilaslain (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785) 7§:n mukaan: "Alaikäisen potilaan mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Jos alaikäinen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella kykenee päättämään hoidostaan, häntä on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan." Huoltajan tulee kunnioittaa lapsen yksityisyyden suojaa kaikissa tilanteissa. Huoltajan on harkittava ennen jokaista käyttökertaa, onko ajatellusta käytöstä tarvetta keskustella lapsen kanssa ennen käyttöä ja selvitettävä lapsen mielipide asiaan aina silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista. Alle 12-vuotiaankin mielipiteelle on aina annettava arvoa, mikäli hän on niin kehittynyt, että hänen toivomuksiinsa ja mielipiteeseensä on kiinnitettävä huomiota. Jos lapsi kykenee ymmärtämään rekisteröinnin tai käytön merkityksen, huoltaja tai edustaja ei saa tehdä rekisteröintiä eikä käyttää OmaMehiläistä muuten kuin lapsen etukäteen hyväksymällä tavalla. Huoltaja saa tehdä rekisteröinnin ja käyttää palvelua vain ja ainoastaan lapsen edun mukaan. Huoltaja ei saa tehdä rekisteröintiä eikä käyttää palvelua lapsen puolesta, jos rekisteröinti tai käyttö voi olla lapsen edun vastainen, kuten voi olla esimerkiksi lapsen huoltoa koskevan riidan osalta tai jos huoltajaa voidaan epäillä lasta koskevasta pahoinpitelystä. Huoltajan tulee käyttää erityistä harkintaa ennen kuin katsoo erillisestä potilasrekisteristä näkyviä lasta koskevia tietoja, vaikka OmaMehiläisen kautta on nähtävissä vain rajatusti potilasrekisterin tietoja. Huoltaja ei saa katsoa lasta koskevia tietoja ilman lapsen etukäteen antamaa hyväksyntää, jos hyväksyntä on tarpeen asia ja lapsen kehitystaso huomioon ottaen. Huoltajan on tehtävä harkinta aina ennen kutakin käyttökertaa ottaen huomioon lapsen ikä ja kehitystaso sekä muut olosuhteet ja seikat. Epäselvissä tilanteissa huoltaja ei saa katsoa tietoja tai käyttää palvelua lapsen osalta. Etukäteen tehtävä harkinta ja vastuu oikeasta toiminnasta kuuluu aina huoltajalle, ennen jokaista käyttökertaa. Jos OmaMehiläisen käyttö voi olla lapsen edun vastaista tai muuten kiellettyä, asiasta tulee ilmoittaa Mehiläiselle. Lapsi voi itsekin pyytää esimerkiksi hoitavaa lääkäriä kieltämään potilastietojensa näkymisen huoltajalle, jolloin lääkäri kirjaa kiellon potilastietojärjestelmään otettuaan huomioon lapsen iän, kehitystason ja asian. OmaMehiläinen-palvelu on erillinen potilastietojärjestelmästä, joten tietojen katselu- ja käsittelyoikeus palvelun kautta kielletään täyttämällä tätä koskeva lomake Mehiläisen yksikössä. Lapsen huoltajat vastaavat yhdessä huoltajille kuuluvista tehtävistä ja heidän tulee tehdä yhdessä lasta koskevat päätökset myös OmaMehiläisen osalta. Huoltaja ei saa rekisteröidä lasta OmaMehiläiseen tai käyttää OmaMehiläistä ilman toisen huoltajan hyväksyntää. * Lapsen puolesta palvelua käyttävä huoltaja on vastuussa siitä, että lapsen käyttäjätiliä käytetään lakien mukaan oikein ja että myös toisen huoltajan oikeus tulla kuulluksi ja muut lakiin perustuvat oikeudet toteutuvat yhteisymmärryksessä huoltajien kesken.

Kun lapsi täyttää 12 vuotta, sulkeutuu huoltajan aiempi katselu- ja käsittelyoikeus, mutta huollettava jää henkilönä huoltajan perheprofiiliin, kunnes huollettava täyttää 18 vuotta. Huoltaja voi rekisteröidä myös 12-17-vuotiaan huollettavansa OmaMehiläinen-palveluun liittämällä hänet omaan perheprofiiliinsa, mutta tällöin huollettavan terveystiedot eivät vielä näy huoltajalle. 12-17-vuotias voi antaa huoltajalleen katselu- ja käsittelyoikeuden terveystietoihinsa joko omien henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten tai muun vahvan tunnistautumisen kautta taikka allekirjoittamalla asiaa koskevan erillisen asiakirjan. 12-14-vuotiaana annettu katselu- ja käsittelyoikeus päättyy kuitenkin automaattisesti lapsen täyttäessä 15-vuotta, minkä jälkeen oikeus on uudistettava lapsen niin päättäessä. Huoltajalle annettu oikeus tietojen katseluun ja käsittelyyn lakkaa automaattisesti myös henkilön täyttäessä 18 vuotta. Annettu käyttöoikeus voidaan peruuttaa koska tahansa. Peruutus toivotaan tehtäväksi aina palvelussa, mutta peruutus onnistuu tarvittaessa myös allekirjoittamalla asiaa koskeva erillinen asiakirja.

Palvelussa voidaan tehdä henkilötunnuksen perusteella Väestötietojärjestelmästä automaattitarkistuksia huoltajuussuhteen voimassaolosta Mehiläisen määrittämän frekvenssin mukaisesti, mutta tämä ei poista huoltajan vastuuta, koska huoltaja vastaa aina itse siitä, että ei käytä tietoja, kun oikeutta ei ole. Huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa huoltajuussuhteen muutoksista Mehiläiselle, jos tästä aiheutuu muutos lapsen tietojen käyttöoikeuteen OmaMehiläisessä.

6. Rekisteröidyn liittäminen perheprofiiliin ja käyttöoikeuden antaminen toiselle henkilölle

Perheprofiiliin liitettävälle henkilölle lähetetään palvelussa liittämistä koskeva kutsu, jonka vastaanottajan on hyväksyttävä tai hylättävä kirjautuneena OmaMehiläiseen omilla pankkitunnuksillaan. Jos kutsuttu henkilö hyväksyy perheprofiiliin liittämisen, sekä kutsuja että kutsuttu liitetään toistensa perheprofiiliin. Tämä liittäminen ei kuitenkaan vielä avaa näkymää toisen henkilön terveystietoihin tai mahdollista niiden käsittelyä, mikä edellyttää kummankin henkilön osalta erikseen suostumuksen antamista profiilinhallinnassa. Sekä suostumus liittyä toisen henkilön perheprofiiliin että suostumus tietojen näkymiseen ja käsittelyyn pyydetään hoitamaan ensisijaisesti palvelussa kohdassa profiilinhallinta, mutta voidaan antaa, ja vastaavasti myös peruuttaa, myös allekirjoittamalla asiaa koskeva erillinen asiakirja. Täysi ikäinen vajaavaltainen ei voi antaa suostumusta perheprofiililiitokseen. Rekisteröity henkilö voi antaa toiselle henkilölle oikeuden katsoa ja käsitellä tietojaan, sekä erillisestä potilasrekisteristä rajatusti näkyviä tietoja että rekisteröidystä rekisteröidyn tai hänen suostumuksellaan muun käyttäjän tallettamia tietoja.

7. Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa kolmansien osapuolten palvelusta, varsinaisia kolmannen osapuolen palveluita tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Käyttäjä voi käyttää näitä kolmansien palveluita OmaMehiläisen linkkien tai muuten OmaMehiläisen kautta, mutta Mehiläinen ei ole tällöinkään sopimusosapuoli tai muuten vastuussa käyttäjän ja kolmannen osapuolen välittämistä tai antamista tiedoista tai niiden perillemenosta. Mehiläinen ei vastaa muutenkaan käyttäjän tai kolmannen osapuolen antamista tiedoista, palveluista, toiminnasta tai laiminlyönneistä.

8. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

Käyttäjä saa käyttää ja sitoutuu käyttämään palvelua vain rekisteröidyn terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseen ja yksinomaan rekisteröidyn edun mukaan sekä muutenkin hyvän tavan, lakien vaatimien suostumusten ja kulloinkin voimassa olevien OmaMehiläisen käyttöehtojen sekä Mehiläisen määräysten ja ohjeiden mukaan. Palvelua ei saa käyttää kaupalliseen tarkoitukseen.

On erittäin tärkeää aina muistaa, että käyttäjän itse tallettamat tiedot eivät sellaisenaan tule ammattihenkilön tutkittavaksi tai edes tietoon, vaan tästä on aina erikseen sovittava hoitavan ammattihenkilön kanssa, jolloin käyttäjän on itse varmistettava, että hoitava ammattihenkilö myös käsitteli sen tiedon, jonka käyttäjä halusi käsiteltävän. Käyttäjä vastaa antamastaan tiedosta ja ymmärtää, että hänen antamansa tieto ei korvaa ammattihenkilön henkilökohtaisella vastaanotolla, mittauksella tai tutkimuksella saamaa tietoa.

Käyttäjä vastaa osaltaan tallettamiensa ja käsittelemiensä tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta sekä siitä, että OmaMehiläiseen ei talleteta muuta kuin rekisteröidyn terveydentilaan ja hyvinvointiin liittyvää tietoa OmaMehiläisen tarkoituksia varten. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua, ettei aineisto sisällä haittaohjelmia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Käyttäjän on aina itse harkittava omalla vastuullaan, toteuttaako henkilökohtaisen vastaanoton, hoidon tai tutkimuksen ammattihenkilön kanssa. Päätös ja vastuu tällaisen henkilökohtaisen palvelun samoin kuin yleisemmin OmaMehiläisen käyttämisestä ja käyttämättä jättämisestä on yksinomaan käyttäjällä. Käyttäjän liittäessä alaikäisen vajaavaltaisen perheprofiiliinsa, hyväksyy hän palvelun sopimusehdot alaikäisen vajaavaltaisen puolesta ja vastaa siitä, että hän on alaikäisen vajaavaltaisen laillinen edustaja ja että hänellä on potilaslain mukainen oikeus katsoa ja käsitellä tietoja siltä osin ja niin kauan kuin hän katsoo tai käsittelee alaikäisen vajaavaltaisen tietoja. Käyttäjä vastaa tarvittavasta yhteydenpidosta alaikäisen vajaavaltaisen ja toisen huoltajan kanssa.

Mehiläisellä on oikeus tarkistaa henkilöiden nimi-, henkilö- ja osoitetietojen oikeellisuutta ja huoltosuhteen olemassaoloa väestötieto- tai muusta tunnetusta järjestelmästä. Tarkistuksissa käytetään henkilötunnusta. Mehiläisen mahdollisesti tekemät tarkastukset eivät kuitenkaan muuta sitä, että jokainen vastaa aina itse siitä, että antaa itsestään oikeat ja riittävä yhteys- ja muut tarvittavat tiedot sekä hänellä on oikeus katsoa ja käsitellä toisen henkilön tietoja.

Jos käyttäjä havaitsee omalta tai toisen osalta mahdollisesti virheellisiä tietoja taikka näiden ehtojen vastaista käyttöä tai epäilee sellaista, tulee hänen ilmoittaa asiasta välittömästi Mehiläiselle.

Jokainen käyttäjä sitoutuu pitämään kaikki toista henkilöä koskevat ja muut palvelun kautta saatavat ei-julkiset tiedot salassa sekä olemaan käyttämättä, näyttämättä ja luovuttamatta niitä muuten kuin säädösten mukaan asianomaisen toisen henkilön etujen, suostumusten ja palvelun tarkoituksen mukaan.

Jokainen käyttäjä vastaa Mehiläistä, Mehiläisen työntekijöitä tai ammatinharjoittajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu käyttäjän toimista tai laiminlyönnistä.

9. Mehiläisen oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

OmaMehiläinen mahdollistaa käyttäjän omien terveystietojen hallintaa ja yhteydenpitoa Mehiläisen kulloinkin mahdollistamassa laajuudessa. Palvelussa voidaan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tuottamien etävastaanottopalveluiden lisäksi muun muassa välittää ja antaa yleisluonteisia ja henkilökohtaisia ohjeita, jotka eivät kuitenkaan korvaa terveydenhuollon ammattihenkilön henkilökohtaista tapaamista, hoitoa tai tutkimuksia. Mehiläinen ei vastaa palvelun kattavuudesta, virheettömyydestä tai keskeytymättömyydestä eikä palvelun käytön tai käyttämättömyyden seuraamuksista. Mehiläinen ei vastaa käyttäjän ja Mehiläisen välisen tietoliikenneyhteyden ja tietoliikennepalveluiden toiminnasta. Mehiläisellä on oikeus olla hyväksymättä rekisteröintiä sekä rajoittaa tai keskeyttää palvelu taikka poistaa sieltä sisältöä vapaan harkintansa mukaan esimerkiksi kuormituksen tai muun teknisen syyn vuoksi taikka ylläpidon, epäillyn väärinkäytön tai yhteysongelmien johdosta.

Mehiläinen tuottaa ja toimittaa palvelun sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Mehiläinen ei vastaa käyttäjän tai kolmannen osapuolen kustannuksista eikä palvelun käytön tai käyttämättömyyden taikka muutenkaan välittömistä eikä välillisistä vahingoista käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Kaikissa tilanteissa Mehiläisen vastuu on enintään Suomen pakottavan lainsäädännön mukainen.

Mehiläinen ei ole vastuussa viivästyksistä tai muista velvoitteiden rikkomisista, jotka aiheutuvat Mehiläisestä riippumattomista syistä, jollaiseksi katsotaan lakko, muu työtaistelutoimenpide, tulipalo, sairastuminen, keskeytys sähkönjakelussa, tietoliikenneyhteyksissä taikka tietojärjestelmien toiminnassa, julkisoikeudellinen toimenpide tai muu sellainen syy, jota Mehiläinen ei voi kohtuudella poistaa.

Kaikki oikeudet OmaMehiläiseen kuuluvat Mehiläiselle. Käyttäjä ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa, muokata tai luovuttaa OmaMehiläistä. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa itseään ja profiiliinsa liitettyjä henkilöitä koskevia yksittäisiä tietoja näiden käyttöehtojen tarkoituksessa ja mukaan.

10. Henkilötietojen käyttö

Palvelussa voidaan tallettaa ja muuten käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. Nämä tiedot ovat salassapidettäviä ja niitä voidaan käsitellä ja käyttää vain ja ainoastaan näiden käyttöehtojen, lakien ja suostumusten mukaan. Käyttäessään OmaMehiläistä käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevan OmaMehiläisen koskevan tietosuojaselosteen, joka on luettavissa Mehiläisen www-sivuilta osoitteessa www.mehilainen.fi/rekisteriseloste. . Mehiläisen ylläpitämä potilasrekisteri on OmaMehiläisen sisältämästä Mehiläisen asiakasrekisteristä erillinen rekisteri, joka kattaa potilastiedot Mehiläisen ja Mehiläisessä palveluita tuottavien itsenäisten ammatinharjoittajien rekisterinpitäjänä tuottamasta hoidosta ja tutkimuksista. Käyttäjän OmaMehiläiseen itse tallettamat käyttäjän terveydentilaa taikka muualla tehtyjä hoitoja tai tutkimuksia koskevat tiedot eivät sellaisenaan tule osaksi potilastietoja, vaan siitä päättää hoitava ammattihenkilö, jos niin sovitaan hoitavan ammattihenkilön ja käyttäjän kesken Mehiläisessä annettavan hoidon yhteydessä.

11. Tietoturva

OmaMehiläinen toimii internetissä ja sitä voidaan käyttää suojatun tietoliikenneyhteyden välityksellä esimerkiksi tietokoneen, matkapuhelimen, sormitietokoneen tai muun laitteen selaimen kautta. Mehiläisellä on oikeus tarjota palvelua myös muun teknisen sovelluksen välityksellä. Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että verkko- ja mobiilipalveluihin voi liittyä riskejä. Käyttäjä vastaa omien laitteidensa, oman käyttöympäristönsä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. OmaMehiläiseen kirjaudutaan käyttämällä henkilökohtaisia pankkien verkkopalvelutunnuksia tai muuta Mehiläisen hyväksymää tunnistautumista. Mehiläinen pyrkii järjestämään palvelun ja tietoturvan asianmukaisin teknisin ratkaisuin. Mehiläinen voi tehdä varmuuskopioita niin kauan kuin OmaMehiläinen on voimassa ao. käyttäjän osalta, mutta Mehiläinen ei takaa kopioita kaikista käyttäjän tekemistä talletuksista eikä vastaa muutenkaan varmuuskopioinnista kaikissa tilanteissa. Edellä mainituista syistä jokainen käyttäjä vastaa tarpeelliseksi katsomistaan varmuuskopioinneista kaikissa tilanteissa, sekä palvelua käyttäessään että erityisesti palvelun päättyessä.

Mehiläinen poistaa OmaMehiläisen käytön lopettamisen yhteydessä kaikki OmaMehiläistä koskevat käyttäjän itse tallettamat tiedot sekä käyttäjän OmaMehiläinen-profiilin, mutta muita palveluita koskevat tiedot (kuten palautteet ja palveluiden kohdentamiseen käytettävä tieto) jäävät Mehiläisen asiakasrekisteriin ja erillisessä potilasrekisterissä olevat potilastiedot jäävät erilliseen potilasrekisteriin.

Käyttäjä sitoutuu pitämään kirjautumiseen tarvittavat tunnukset salassa ja ilmoittamaan välittömästi Mehiläisen asiakaspalvelukeskukseen, jos tunnukset joutuvat vääriin käsiin tai käyttäjä havaitsee ongelmia palvelussa. Mehiläisen verkkopalveluissa käytetään evästeitä verkkosivujen käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöehdot ovat luettavissa osoitteesta https://www.mehilainen.fi/mehilainen-oy-konsernin-verkkosivuston-kayttoehdot.

12. Ehtojen muuttaminen, määräysten ja ohjeiden antaminen ja sopimuksen päättäminen

Käyttäjällä on oikeus päättää OmaMehiläisen käyttö milloin tahansa. Käyttäjän tulee ilmoittaa päättämisestä henkilökohtaisesti Mehiläisen yksikössä allekirjoitettavalla ilmoituksella tai palvelussa mahdollisesti ilmoitettavalla muulla tavalla. Mehiläisellä on oikeus harkintansa mukaan muuttaa palvelun sisältöä, hintoja ja ehtoja, antaa määräyksiä palvelun käytöstä sekä harkintansa mukaan rajoittaa, keskeyttää ja myös päättää palvelu. Mehiläinen pyrkii ilmoittamaan olennaisista muutoksista palvelun yhteydessä. Jos käyttäjä jatkaa palvelun käyttöä, tarkoittaa se muutosten hyväksymistä. Jos käyttäjä ei hyväksy muutoksia, määräyksiä tai ohjeita, käyttäjän tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttö ja ilmoittaa päättävänsä sopimus edellä mainitulla tavalla. Ennen palvelun mahdollista lopettamista asiasta ilmoitetaan palvelussa ja/tai käyttäjän palvelussa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Sopimuksen ja palvelun päättymisen jälkeen käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palvelua. Mehiläisellä on päättämisen jälkeen kohtuullinen aika sulkea palvelu käyttäjän osalta, sekä poistaa palveluun tallennetut tiedot siltä osin kuin tietoihin ei liity lakisääteistä säilytysvelvollisuutta.

13. Muita ehtoja

Näihin sopimusehtoihin ja palveluun sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijassa ratkaisemaan neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa. Terveyspalveluiden osalta noudatetaan lisäksi terveyspalveluita koskevia yleisiä ehtoja, jotka löytyvät Mehiläisen verkkosivuilta www.mehilainen.fi.

14. Lisätiedot ja Mehiläisen yhteystiedot

OmaMehiläinen-palvelun järjestää Mehiläinen Oy, y-tunnus 1927556-5 ("Mehiläinen"). Kaikki OmaMehiläistä koskevat tiedustelut, huomautukset, ehdotukset ja muu palaute tulee tehdä OmaMehiläinen-viitteellä internetissä OmaMehiläisen verkkosivuilla (www.mehilainen.fi) annettavien ohjeiden mukaan.