Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot lisääntymässä – matalan kynnyksen lyhytterapiajaksosta lupaavia tuloksia

Lehdistötiedote 28.9.2021

Mehiläisen työterveystilastojen mukaan mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvu-uralla: alkaneiden sairauspoissaolojaksojen määrä on kasvanut 28 %* vuoden 2021 aikana. Tarve matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille ja ennaltaehkäisevälle tuelle on ilmeinen. LähiTapiolan henkilöstölleen helmi-elokuussa toteuttamasta lyhytterapiakokeilusta saatiin lupaavia tuloksia.

Pandemia-aika on haastanut työntekijöiden jaksamista. Vaikka sairauspoissaolot ovat edelleen koronaa edeltävää tasoa matalammalla, ovat mielenterveyden syistä johtuneet poissaolot kasvussa. Mehiläisen työterveysdata osoittaa myös, että kuluvan vuoden aikana mielenterveyden syistä johtuvat sairaanhoidon lääkärikäynnit ovat lisääntyneet 30 % ja työpsykologikäyntien määrä 37 % edellisvuodesta.

- Yhteiskunnallinen pelkotila on kasvanut, sosiaalinen puoli elämästä vähentynyt ja palauttava aika työpäivistä osin kadonnut. Vaikka osa voi omissa oloissaan etätyössä hyvin, on selvää, että työntekijät tarvitsevat nyt tukea, kuvailee tilannetta johtava psykologi Thea Strandholm Mehiläisestä.

Akuutin pandemiatilanteen helpottaminen rokotekattavuuden kasvun myötä ei asiantuntijan mukaan tarkoita paluuta vuosien takaiseen normaaliin erityisesti juuri henkisen jaksamisen osalta.

- Kun ulkoiset haasteet hellittävät, jää tilaa enemmän yksilöllisille psyykkisille reaktioille. Ihmisillä on ollut aikaa pohtia omaa elämäänsä ja sen muutostarpeita - jonkinlainen stressi- ja kriisireaktio voi olla mahdollinen. Emme ole palaamassa samaan normaaliin tilanteeseen, josta pandemia-aika pari vuotta sitten alkoi, toteaa Strandholm.

Varhaisen vaiheen tuki auttaa nopeasti

LähiTapiola-ryhmä on tarjonnut helmikuussa alkaneella koejaksolla Espoossa työskentelevälle yli 1 000 työntekijälleen Mehiläisen matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. LähiSparri-pilotissa kuka tahansa sai hakeutua viiden käynnin psykososiaalisten täsmähoitojen piiriin ilman erillistä lääkärin lähetettä tai esihenkilön lupaa.

- Olemme jo vuosia tehneet tavoitteellista työtä työkyvyn edistämiseksi panostamalla työkykyjohtamiseen, työn muokkaamiseen sekä esihenkilötyön kehittämiseen. Korona-ajan lisäämät mielenterveysongelmat ovat kuitenkin näkyneet myös meillä. Siksi halusimme tukea ja puuttua työn tekemistä vaikeuttaviin haasteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielenterveyshaasteisiin avun hakemiseen liittyy edelleen ennakkoluuloja ja kysymyksiä. Silti jo muutama terapiakäynti voi auttaa työkyvyn edistämisessä, kertoo LähiTapiolan HRD-päällikkö Mari Keränen.

- Kun tuen piiriin hakeutuu riittävän varhaisessa vaiheessa, ongelmat ja oireet eivät ehdi kehittyä liian suuriksi ja monimutkaiseksi. Tällöin lyhyellä hoitojaksolla voidaan keskittyä tiettyyn haasteeseen, asettaa selkeä tavoite ja saada hyviä tuloksia aikaan. Lyhytterapiassa käsiteltävät teemat ovat moninaisia ja voivat liittyä esimerkiksi työstressin käsittelyyn, ihmissuhteisiin tai vaikka oman ajattelutavan muuttamiseen, kuvailee Mehiläisen Strandholm.

Matalan kynnyksen hoitoonpääsy lievensi masennusoireita ja vähensi sairauspoissaoloja

Keräsen mukaan LähiTapiolan matalan kynnyksen mielenterveyden tukipalvelulla saatiin lisättyä ihmisten hyvinvointia ja vähennettyä riskiä joutua pitkälle sairauslomalle masennuksen vuoksi. LähiSparriin osallistui 90 henkilöä ja heidän oireitaan kartoitettiin kahdella anonyymisti toteutetulla kyselyllä ennen ja jälkeen sparrin. Tulosten perusteella osallistujien masennusoireet lievenivät keskimäärin huomattavasti.

- Mielenterveyden haasteisiin liittyvät sairauslomat ovat tyypillisesti pitkiä. Jos edes joka kolmannen osallistujan osalta LähiSparrin ansiosta ehkäistiin esimerkiksi kahden viikon sairausloman tarve, voidaan säästöksi arvioida varovaisesti yli 100 000 euroa. Yksilön hyvinvoinnin lisääntymisen tuoma hyöty näkyy välillisesti myös henkilön työyhteisössä ja muussa lähipiirissä, Keränen kertoo.

- Nyt saadut tulokset osoittavat ennaltaehkäisevien matalan kynnysten palveluiden toimivuuden konkreettisesti. Osallistujat itse kokivat yhteistyösuhteen toimivuuden, LähiSparrin hyödyt ja hakeutumisen helppouden positiivisina, sanoo Strandholm.

*) Lähde: Mehiläisen työterveysasiakkaiden sairauspoissaolodata: n. 20 000 yritystä, joissa n. 500 000 työntekijää. Vertailuajanjakso 1-8/2020 vs.1-8/2021.