Mehiläisen tulos 2019: vakaa kasvu ja kannattavuus jatkuivat

Lehdistötiedote 6.3.2020

Mehiläisen liikevaihdon kasvu ja kannattavuus jatkuivat vakaina yhtiön 110-vuotisjuhlavuotena 2019. Liikevaihto nousi vuoden aikana 1 064,1 miljoonaan euroon. Yhtiö jatkoi vahvoja panostuksia laatuun ja digitaalisiin palveluinnovaatioihin samalla, kun asiakastyytyväisyys nousi uuteen ennätykseensä.

(Tiedotetta on täydennetty 8.4.2020 alaviitteen 5 osalta.)

Mehiläinen konsernin liikevaihto ylitti vuoden 2019 aikana ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa miljardin euron rajan ollen 1 064,1 (915,9) miljoonaa euroa. Kasvua luvussa oli 16,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Oikaistu käyttökate ilman IFRS 16 -standardin vaikutusta nousi vuoden aikana 125,2 miljoonaan euroon, kasvaen 15,8 prosenttia vuoden 2018 tasosta. Vastaava oikaistu liikevoitto (EBITA) kasvoi 99,5 miljoonaan euroon, jossa kasvua viime vuodesta 17,3 prosenttia. Tilikauden aikana investointeja kasvua ja digitalisaatiota tukeviin hankkeisiin tehtiin yhteensä 85,4 miljoonan euron edestä.

- Mehiläisen kannattava kasvu jatkui hallitusti kaikissa liiketoiminnoissa. Liiketoimintamme myönteiseen kehitykseen vaikuttivat erityisesti työelämäpalveluiden ja lääkärikeskusten orgaaninen kasvu, kasvu julkisissa terveyspalveluissa sekä strateginen yhteistyö vakuutusyhtiökumppaneidemme kanssa. Teimme myös lukuisia pieniä yritysostoja. Myös julkinen ostotarjous Pihlajalinnan osakkeista oli yksi vuoden merkkipaaluista, sanoo Mehiläisen toimitusjohtaja Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläisen näkymät vuodelle 2020 ovat myönteiset. Jo tehtyjen kasvuhankkeiden johdosta liikevaihdon odotetaan jatkavan kasvua. Toteutuessaan Pihlajalinnan osakekauppa tulee vaikuttamaan olennaisesti Mehiläisen liikevaihtoon ja tulokseen.

- Kestävällä kasvulla varmistamme kykymme investoida edelleen korkeaan laatuun, alan parhaaseen asiantuntemukseen sekä erityisesti digipalveluidemme kehittämiseen ja tavoittelemaamme kansainväliseen kasvuun, toteaa Järvenpää.

Asiakaskokemus uuteen ennätykseen – panostuksia laatuun

Mehiläinen mittaa terveyspalveluiden asiakaskokemusta reaaliaikaisesti suositteluindeksillä eli NPS-mittauksella (Net Promoter Score). Vuonna 2019 yksityisten terveyspalveluiden NPS-indeksi nousi uuteen ennätykseensä 89. Toiminnassa korostuivat vuoden aikana voimakkaasti panostukset laatuun, tiedolla johtamiseen ja uusiin digitaalisiin palveluinnovaatioihin.

- Haluamme tarjota potilaillemme terveyshyötyjä sekä turvallista hoitoa ja hoivaa. Mehiläisen sairaalat aloittivat muun muassa mittaamaan ortopedisten leikkausten laatua ja hoidon vaikuttavuutta. Lisäksi laatu on tehty kaikille näkyväksi Mehiläisen verkkosivuilla julkaistussa avoimessa laadunseurantajärjestelmässä, LaatuKennossa. Uusia digipalveluja toimme vuoden aikana erityisesti työterveysasiakkaidemme käyttöön, kertoo Järvenpää.

Laadunvarmistukseen panostettiin myös lastensuojelu- ja hoivapalveluissa, ja Mehiläisen hoivapalveluiden asiakasmäärät ja henkilöstötyytyväisyys kasvoivat vuoden 2019 aikana.

Julkisissa terveyspalveluissa onnistuimme tavoitteessamme tarjota asiakkaillemme nopea pääsy hyvään hoitoon. Mehiläisen ylläpitämillä terveysasemilla oli kahdeksassa suurimmassa kaupungissa Suomen parhaat hoitoonpääsyajat.

Mehiläinen työllisti vuoden 2019 aikana yhteensä yli 21 800 työntekijää ja ammatinharjoittajaa.

AVAINLUVUT TULOKSESTA

Johtuen vuonna 2018 tapahtuneesta Mehiläisen omistusrakenteen muutoksesta, vuoden 2018 raportoidut luvut ovat Mehiläinen Oy -konsernin tasolta ja vuoden 2019 luvut ovat konsernin uuden emoyhtiön Mehiläinen Konserni Oy -konsernin tasolta.

Milj. euroa 2019 Mehiläinen Konserni Oy -konserni 2019 Mehiläinen Konserni Oy -konserni ilman IFRS 16:n vaikutusta 2018 Mehiläinen Oy -konserni (ei IFRS 16) Muutos-%
Liikevaihto 1 064,1 1 064,1 915,9 16,2
Oikaistu käyttökate 1) 202,0 125,2 108,1 15,8
% Liikevaihdosta 19,0 11,8 11,8
Käyttökate 197,1 120,5 97,3 23,8
% Liikevaihdosta 18,5 11,3 10,6
Oikaistu EBITA 2) 118,8 99,5 84,8 17,3
% Liikevaihdosta 11,2 9,3 9,3
EBITA 3) 114,0 94,7 74,0 28,1
% Liikevaihdosta 10,7 8,9 8,1
Tilikauden voitto 0,6 3,6 27,3 -86,9
% Liikevaihdosta 0,1 0,3 3,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 200,7 123,1 87,3 41,0

Milj. euroa 2019 2018
Verojalanjälki 4) 217,6 204,1
Yhteisöverot 5) 6,4 18,4
Tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintojen nettorahavirta 57,4 81,9
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 28,0 34,6
Henkilöstön määrä keskimäärin (kokoaikaiset) 9 077 7 310
Asiakkaiden nettosuositusindeksi (NPS) 89 88

1) Käyttökate ennen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
2) Liikevoitto ennen arvonalentumisia, yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
3) Liikevoitto ennen arvonalentumisia ja yritysostoista syntyneiden aineettomien oikeuksien poistoja.
4) Verojalanjälki sisältäen työnantajamaksut. Mehiläisen oman verojalanjäljen päälle tulee Mehiläisessä toimivien ammatinharjoittajien verojalanjälki, joka on arviolta 66,7 (59,0) miljoonaa euroa
5) Yhteisöverot sisältävät kaikki tilikauden tuloksesta kirjatut tuloverot sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen takia tilikauden aikana kirjatut tuloverot (ei sisällä laskennallisia veroja). Vertailuvuosi sisältää 8,8 miljoonaa euroa veroja liittyen Ambea Finland AB:n Suomen sivuliikkeelle verovuosina 2006 – 2012 allokoituihin korkokuluihin. Kassavirtapohjaisesti maksetut yhteisöverot vuodelta 2019 olivat 7,0 miljoonaa euroa sisältäen kaikki tilikauden aikana maksetut tuloverot kuluvalta vuodelta sekä edellisten tilikausien tulojen oikaisujen perusteella maksetut verot.

Tutustu Mehiläisen 2019 vuosikertomukseen, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen ( pdf, 4.05 MB)