Needs review

Systemaattinen laadunhallinta on olennainen osa Mehiläisen johtamis- ja toimintajärjestelmää. Laatu ja ympäristöpolitiikka perustuvat Mehiläisen, tehtävään, yhteiseen visioon ja  arvopareihin, joita ovat

  • Tieto ja Taito
  • Välittäminen ja Vastuunotto
  • Kumppanuus ja Yrittäjyys
  • Kasvu ja Kehitys.

Tutustu tarkemmin arvoihin >>
Lue lisää ympäristöjärjestelmästämme >>

Jatkuva laadun kehittäminen ja sitoutuminen laatutyöhön ovat Mehiläisen palvelun kannalta kriittisiä menestystekijöitä.

Mehiläisen palveluiden, tuotteiden ja prosessien laatua kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella. Yhtiössä johtamis- ja toimintajärjestelmä toimii ennakoivasti ja itseohjautuvasti asiakas-, ympäristö- ja lainsäädäntövaatimukset täyttäen. Järjestelmä kuvaa Mehiläisen tapaa toimia. Laatuvastuut yhtiön eri tasoilla on selkeästi määritelty. Laadun tuottamisvastuu on jokaisella Mehiläisessä työskentelevällä.

Mehiläisen ympäristöpolitiikan perusperiaatteena on pyrkiä kaikessa toiminnassa tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia ympäristöön kohdistuvia haittavaikutuksia ja edistämään kestävän kehityksen periaatetta.  Noudatamme voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä ja kehitämme toimintaamme ympäristömyönteisesti ja energiatehokkaasti. Kaikki Mehiläisessä työskentelevät sitoutuvat omassa työssään ympäristövastuuseen. Mehiläisen laatu- ja ympäristötavoitteet ovat:

  • täyttää asiakkaiden odotuksia, tarpeita ja vaatimuksia
  • lisätä työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta
  • luoda yhteistä tapaa toimia
  • toimia kustannustehokkaasti
  • parantaa kilpailukykyä
  • toimia ympäristövastuullisesti

Toiminnan laatua ja ympäristötavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti johdon katselmuksissa sekä sisäisillä ja ulkoisilla auditoinneilla.

Jatkuvan parantamisen periaate 

Mehiläisen vahva brändi edellyttää asiakkaalle annettavan palvelulupauksen lunastamista. Sertifiointi takaa sen, että toimimme antamiemme lupausten mukaan. Inspecta sertifiointi Oy toteuttaa jatkuvaan parantamiseen kuuluvat seuranta–auditoinnit vuosittain.

Toiminnan ja palvelun laatua seurataan säännöllisesti myös sisäisesti yhtiön eri organisaatiotasoilla. Vuosittain toistuvissa johdon katselmuksissa toteutetaan toiminnan kokonaisvaltainen arviointi suhteessa ISO 9001 ja ISO 14001 standardeihin niin konserni-, linja- kuin toimipistetasoillakin. Kartoitamme yksilötason osaamista vuosittaisissa kehityskeskusteluissa. Panostamme osaamisen kehittämiseen erilaisilla koulutusohjelmilla sekä työssä oppimisen menetelmin.

Jaa