Mehiläinen on kehittänyt ensimmäisenä toimialalla uuden työterveyden toimintamallin, jossa tekoälyyn pohjautuva innovaatio, Työkykytutka, ennustaa varhaista riskiä työkyvyn alenemiselle. Uusi toimintamalli on tulevaisuuden työterveyshuoltoa. Se käsittää tekoälyyn perustuvan algoritmin, yksilön osallistamisen ja digitaaliset valmennus- ja hoitopolut.

Työkykytutkan avulla työterveys pystyy reagoimaan varhaisemmin ja tarjoamaan kohdennettua tukea yksilön työkyvyn ja terveyden ylläpitämiseksi. Samoja valmennus- ja hoitopolkuja voidaan hyödyntää myös muussa työterveyden toiminnassa. 

Uuden toimintamallin tavoitteena entistä ennakoivampi työterveyshuolto

Uuden työterveyden toimintamallin tavoitteena on ennaltaehkäistä työkyvyn laskua, sairauspoissaoloja sekä työkyvyttömyyttä tarjoamalla kohdennettuja varhaista tukea työkyvyn ylläpitämiseen. 

  • Ennakoiva kohdentaminen: Työkykytutka tarjoaa työterveydelle mahdollisuuden tunnistaa ennakoivasti henkilöt, joilla on kohonnut riski työkyvyn laskulle.
  • Tuki ja osallistaminen: Terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä tuetaan tarjoamalla mahdollisuus matalan kynnyksen tukeen ja uusiin digitaalisiin valmennus- ja hoitopolkuihin, joihin sisältyy aina myös työterveyden tuki koko ohjelman ajan. 
  • Seuranta ja mittaaminen: Mahdollisuus mitata tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta yhdessä asiakkaan kanssa.

Miten työterveyden uusi toimintamalli toimii käytännössä?

tyokykytutka, työkykytutka

Uudessa toimintamallissa Työkykytutka toimii yhtenä työterveyden herätteenä ja tuen käynnistäjänä. Se ennustaa työterveyshuoltoon kertyneestä potilastiedosta henkilön riskiä päätyä työterveyden aktiivisen työkyvyn tuen piiriin seuraavan vuoden kuluessa ja lähettää tunnistamilleen henkilöille tarvittaessa sähköisen Voitko hyvin -kyselyn OmaMehiläinen-sovellukseen. Kysely kartoittaa mm. henkilön elintapoja, unta, henkistä ja fyysistä toimintakykyä, terveydentilaa, jaksamista ja itse koettua tarvetta työkyvyn tuelle. Se auttaa henkilöä pohtimaan omaa työ- ja terveystilannetta ja tarkentaa riskiarviota. Henkilön vastattua kyselyyn, tulee tästä tieto oman työterveyshoitajan työlistalle. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. 

Vastaukset saatuaan työterveyshoitaja arvioi henkilön kokonaistilannetta sekä tarvetta yhteydenotolle tai tapaamiselle. Tapaamisessa keskitytään esille nousseiden asioiden yhteiseen arviointiin ja kartoitetaan henkilön motivaatiota ja voimavaroja tehdä muutos. Samalla henkilö asettaa muutokselle omat tavoitteensa. Ratkaisut ja tuki tavoitteisiin pääsemiseksi sovitaan yhdessä. Tuki voi olla mm. digitaalinen- tai osin valmentajan tukema hoito- ja valmennuspolku, joka motivoi henkilöä esimerkiksi huolehtimaan ravitsemuksestaan ja painonhallinnastaan, unesta tai psyykkisestä jaksamisestaan, fyysisestä aktiivisuudestaan tai fysioterapeuttisesta kuntotuksestaan. Samalla suunnitellaan mahdollisesti tarvittavat muut tukitoimet tai lisäselvittelyt.

Mikäli henkilö ei vastaa kyselyyn, ei työterveystiimi saa tietoa Työkykytutkan havainnosta. Tarvittaessa henkilö voi silloin itse olla yhteydessä työterveyshoitajaansa. Yksilöllä on mahdollisuus kieltää Työkykytutkan käyttö OmaMehiläinen-palvelussa

OmaMehiläisen digitaalisen hoito- ja valmennuspolut tukena muutoksessa

Uudet digitaaliset hoito- ja valmennuspolut tukevat henkilöä tavoitteisiinsa pääsemisessä. OmaMehiläinen-sovelluksen valmennussisällöt tarjoavat henkilölle tietoa, vinkkejä ja harjoitteita muutoksen tekemiseen sekä mahdollisuuden muistutteisiin ja omaseurantaan. Samalla sovelluksessa toimivat hoito-ja valmennuspolut mahdollistavat helpon ja tietoturvallisen etäkommunikaation oman valmentajan tai työterveysammattilaisen kanssa. Sisältö ja tuki oman terveyden tukemiseen ovat näin henkilön saatavilla silloin ja siellä, missä se hänelle parhaiten sopii. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia. OmaMehiläisen kautta henkilöä voi seurata myös edistymistään ja saada jatko-ohjeita. 

Työkykytutkan käyttöönotto

Työkykytutkan käyttöönotot alkavat syyskuussa 2018 ja digitaalisten hoito- ja valmennusohjelmien käyttö alkuvuodesta 2019. 

Mehiläisen vastuutiimi ja asiakasyritys sopivat yhdessä yhdessä Työkykytutkan käyttöönotosta ja käytettävissä olevien tukikeinojen valikoimasta. Toimintamalli kirjataan yrityksen Varhaisen tuen malliin ja työterveyshuollon Toimintasuunnitelmaan ja käsitellään henkilöstön kanssa.

Työkykytutka on vain työterveyden käytössä eikä se anna mitään tietoja yritykselle. 

 

Lue lisää:

Mehiläinen valjastaa tekoälyä työterveyshuollon avuksi