Päihdehoitosuunnitelma

Mehiläinen on kehittänyt ensimmäisenä toimialalla uuden työterveyden toimintamallin, jossa tekoälyyn pohjautuva innovaatio ennustaa varhaista riskiä työkyvyn alenemiselle. Uusi toimintamalli on tulevaisuuden työterveyshuoltoa. Se käsittää tekoälyyn perustuvan algoritmin, yksilön osallistamisen ja digitaaliset valmennus- ja hoitopolut.

Uuden toimintamallin tavoitteena entistä ennakoivampi työterveyshuolto

Uuden työterveyden toimintamallin tavoitteena on:

  • Ennakoiva kohdentaminen: Työterveys löytää yhä aikaisemmin työntekijät, joita uhkaa työkyvyn tai hyvinvoinnin lasku. 
  • Tuki ja osallistaminen: Uudet keinot tukea, motivoita ja sitouttaa henkilöitä, jotka eivät vielä ole sairaita tai työkyvyttömiä, parempaan terveyteen ja työkyvyn ylläpitämiseen tarjoamalla matalan kynnyksen tukea ja eri asiakastarpeisiin tuotettuja digitaalisia hoitopolkuja.
  • Seuranta ja mittaaminen: Mahdollisuus mitata tuloksia ja toiminnan vaikuttavuutta yhdessä asiakkaan kanssa.

Miten työterveyden uusi toimintamalli toimii käytännössä?

tyokykytutka, työkykytutka

Uudessa toimintamallissa tekoälyä hyödyntävä algoritmi toimii yhtenä työterveyden herätteenä ja tuen käynnistäjänä. Algoritmi ennustaa työterveyshuoltoon kertyneestä potilastiedosta henkilön riskiä päätyä työterveyden aktiivisen työkyvyn tuen piiriin seuraavan vuoden kuluessa. Se auttaa työterveyttä tunnistamaan ennakoivasti riskissä olevat henkilöt nostamalla riskissä olevat henkilöt työterveyshoitajan huomioon ja mahdollistaa näin varhaisemman reagoinnin. Heille lähetetään sähköinen Voitko hyvin -kysely, joka kartoittaa henkistä ja fyysistä toimintakykyä, terveydentilaa, jaksamista ja itse koettua tarvetta työkyvyn tuelle. Kysely auttaa henkilöä pohtimaan omaa työ- ja terveystilannetta ja tarkentaa riskiarviota. Lisäksi henkilölle tarjotaan mahdollisuus tehdä terveysriskien kartoitus OmaMehiläisessä. Kyselyyn ja riskikartoitukseen vastaaminen on henkilölle vapaaehtoista.

Vastaukset saatuaan työterveyshoitaja arvioi henkilön kokonaistilannetta sekä tarvetta tapaamiselle. Tapaamisessa keskitytään esille nousseiden asioiden yhteiseen arviointiin ja kartoitetaan henkilön motivaatiota ja voimavaroja tehdä muutos. Samalla henkilö asettaa muutokselle omat tavoitteensa. Ratkaisut ja tuki tavoitteisiin pääsemiseksi sovitaan yhdessä. Tuki voi olla mm. digitaalinen- tai osin valmentajan tukema hoito- ja valmennuspolku, joka motivoi henkilöä huolehtimaan ravitsemuksestaan ja painonhallinnastaan, psyykkisestä kuormittumisestaan, fyysisestä aktiivisuudestaan tai fysioterapeuttisesta kuntotuksestaan. Samalla suunnitellaan mahdollisesti tarvittavat muut tukitoimet tai lisäselvittelyt.

OmaMehiläisen digitaalisen hoito- ja valmennuspolut tukena muutoksessa

Uudet digitaaliset hoito- ja valmennuspolut tukevat henkilöä tavoitteisiinsa pääsemisessä. OmaMehiläinen-sovelluksen valmennussisällöt tarjoavat henkilölle tietoa, vinkkejä ja harjoitteita muutoksen tekemiseen sekä mahdollisuuden muistutteisiin ja omaseurantaan. Samalla sovelluksessa toimivat hoito-ja valmennuspolut mahdollistavat helpon ja tietoturvallisen etäkommunikaation oman valmentajan tai työterveysammattilaisen kanssa. Sisältö ja tuki oman terveyden tukemiseen ovat näin henkilön saatavilla silloin ja siellä, missä se hänelle parhaiten sopii. Tämä säästää sekä aikaa että kustannuksia. OmaMehiläisen kautta henkilöä voi seurata myös edistymistään ja saada jatko-ohjeita. 

Työkykytutkan käyttöönotto

Mehiläisen vastuutiimi ja asiakasyritys voivat sopia yhdessä Työkykytutkan käyttöönotosta ja käytettävissä olevien tukikeinojen valinnasta.

 

Lue lisää:

Mehiläinen valjastaa tekoälyä työterveyshuollon avuksi