- Henkilökohtaiseen työhyvinvointiin vaikuttavat monet seikat, kuten elämäntilanne, terveys, työyhteisö, osaaminen, motivaatio ja itsensä johtaminen, Soile Grönman ja Jouni Mäkäläinen sanovat.Henkilöstön kehittämispäällikkö Soile Grönman ja työhyvinvointipäällikkö Jouni Mäkäläinen kertovat Fazer Leipomoiden henkilöstön edustajien kanssa yhdessä luodusta Huonon olon ketju poikki -toimintamallista. Siinä sairauspoissaoloja vähennetään muun muassa ihmisistä välittämisen, työturvallisuuden ja työoloihin vaikuttamisen avulla.

Vuodenvaihteessa hanketta jatkettiin yhteistyössä Mehiläisen kanssa esimiehille suunnatulla TYÖkuntoon -valmennuksella, jossa keskityttiin sairauslomiin ja niiden vaihtoehtoihin. Valmennuksessa oli 100 esimiestä eri puolilta Suomea. 

Fazer Leipomoiden ja Mehiläisen yhdessä ideoimia esimiesvalmennustilaisuuksia pidettiin viisi, kaksi Lahdessa ja kolme Vantaalla. Niissä paneuduttiin muun muassa sairauslomien seurantaan, yhteydenpitoon sairauslomalla oleviin, keskusteluun lomien tarpeellisuudesta, korvaavien töiden suunnitteluun ja varsinaiseen puheeksiottoon sekä muihin esimiehen työkaluihin.

- Esimiehet oppivat ratkaisemaan sairauslomiin liittyviä pulmia yhdessä henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli luoda esimiehille lisää valmiuksia paneutua sairauslomiin liittyviin ongelmiin yhdessä henkilöstön kanssa. Inhimillisesti katsoen henkilön sairastuminen ei koskaan ole hyvä asia. Kysymys on myös melkoisista kustannuksista, joita yritykselle ja myös henkilölle itselleen muodostuu toistuvista tai pitkään jatkuvista poissaoloista, kehittämispäällikkö Soile Grönman ja työhyvinvointipäällikkö Jouni Mäkäläinen toteavat.

Pohdittaessa, minkälainen valmennus olisi paikallaan, päädyttiin moniammatilliseen asiantuntijatiimiin, jossa ovat edustettuina työterveyslääkäri ja –hoitaja sekä työterveyspsykologi ja työfysioterapeutti.

Uusi näkökulma

Valmennuksessa päätettiin panostaa uudella tavalla sairauspoissaolojen vähentämiseen.

- Esimiehelle kuuluu henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen, joten hän tarvitsee siihen myös työkaluja. Esimiehen tulisi kyetä puuttumaan asioihin jo varhaisessa vaiheessa. Hänen tulisi jatkuvasti olla ikään kuin 'iholla', Jouni Mäkäläinen sanoo.

Kun esimies oivaltaa työhyvinvoinnin suunnitelmallisen johtamisen luovan kaikkien kannalta positiivisia asioita, löydetään helpommin työhyvinvointia tukevia ratkaisuja. Esimerkiksi pitkältä sairauslomalta paluuta voidaan helpottaa järjestämällä työntekijälle pehmeämpi lasku työelämään. Esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyön merkitystä ei voi liiaksi korostaa. Työterveyshuolto toimii parhaassa tapauksessa työhyvinvoinnin johtamisen strategisena kumppanina.

- Yrityksen kannalta katsottuna tulisi kyetä luomaan eräänlainen sateenkaarimalli, toimintakokonaisuus, johon sisältyvät työhyvinvointi ja työssä selviytyminen. Kokonaiskuva liittyy oleellisesti yrityksen strategiaan. Yrityksen velvollisuus on aikaansaada turvallinen työyhteisö ja pyrkiä saamaan työntekijät voimaan siinä hyvin, Soile Grönman ja Jouni Mäkäläinen sanovat.

Henkilöstöstä välitetään myös sairauslomalla

Valmennuksen aikana harjoiteltiin muun muassa käytännön yhteydenpitoa sairauslomalla oleviin. Yhteydenpito edellyttää tiettyjen pelisääntöjen omaksumista. Ja kun työntekijä haluaa kesken sairausloman tulla töihin, voidaan pohtia esimerkiksi osasairausloman käyttöä. Voihan olla niin, että henkilöllä on vaikkapa jalka kipsissä, jolloin hän voi halutessaan tehdä halutessaan kykenee tekemään jotakin kevyempää työtä. Sairauslomalla oleminen ei tarkoita sitä, etteikö saisi työskennellä, mikäli työntekijä oma-aloitteisesti näin haluaa. Tällöin työntekijän kanssa sovitaan yhdessä tapaus kerrallaan kuinka tilanteessa toimitaan. Ketään ei luonnollisestikaan voi pakottaa korvaavaan työhön.

- Työ kuntoon -esimiesvalmennus onnistui hyvin, ja palaute on ollut positiivista. Tästä eteenpäin on vietävä asioita yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Valmennuksen tavoitteena oli, että jokainen työntekijä tuntee hänestä välitettävän niin paljon, että esimies voi esimerkiksi ottaa yhteyttä sairauslomankin aikana, Soile Grönman ja Jouni Mäkäläinen sanovat.

Palautelomakkeiden satoa ja tärkeitä oivalluksia

 • Millä aktivoida henkilöstö klo 15 jälkeen?
 • Tapaturmien välttäminen huolimattomuuteen puuttumalla
 • Työhönpaluukeskustelu
 • Puheeksiotto
 • Osasairausloma/päiväraha
 • Sairauslomalta muihin tehtäviin siirtyminen
 • Selkä-, nivel- ja niskavaivojen haasteet
 • Ergonomian tarpeellisuus
 • Palautteen antaminen
 • Esimiehen mahdollisuudet tukea työntekijää
 • Esimies kuuntelee kaikkia - kuka kuuntelee esimiestä?