Hoitaja tutkii miestä
Needs review

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastukset voidaan jaotella lakisääteisiin ja muihin terveystarkastuksiin (terveystapaamiset, työhyvinvointitapaamiset).

Lakisääteinen työterveystarkastus

Lakisääteiset terveystarkastukset perustuvat työterveyshuoltolainsäädäntöön sekä muihin säädöksiin ja määräyksiin. Lakisääteisten terveystarkastusten sisältö määräytyy kunkin työn vaaratekijöiden perusteella. Lakisääteisissä terveystarkastuksissa tarkastelun näkökulmia ovat erityisesti työstä aiheutuva erityinen sairastumisen vaara, työn asettamat terveydelliset vaatimukset ja erityisalojen turvallisuusnäkökohdat.

Lakisääteisiä terveystarkastuksia tehdään

  • terveydellisten edellytysten ja riskien arvioimiseksi työhön tultaessa, jos työstä voi aiheutua erityistä sairastumisen vaaraa
  • työperäisten terveysvaikutusten ja sairauksien toteamiseksi
  • työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi
  • jäljellä olevan työkyvyn arvioimiseksi työkyvyn ollessa alentunut
  • joskus pitkien sairausvaiheiden yhteydessä 

Työterveystarkastuksen lomakkeet

Terveystarkastukset ovat keskeinen osa työterveyspalveluiden ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla tuetaan ja edistetään työntekijöiden työkykyä ja terveyttä. Terveystarkastukset voidaan jaotella lakisääteisiin ja muihin terveystarkastuksiin (terveystapaamiset, työhyvinvointitapaamiset).

Ikätarkastus ja työhöntulotarkastus

Muita terveystarkastuksia ovat muun muassa ikäryhmittäin tehtävät terveystarkastukset tai terveystapaamiset ja vapaaehtoiset työhöntulotarkastukset. Oleellisin tarkastelun näkökulma on työhyvinvointi ja työkyky. Kaikissa terveystarkastuksissa laaditaan henkilökohtainen työhyvinvointisuunnitelma. Tavoitteena on työhyvinvointia ja työkykyä uhkaavien tekijöiden tunnistaminen ja terveydentilan arviointi ja niihin vaikuttaminen sekä henkilökohtainen ohjaus ja valmennus. Tarkastuksia tekevät erityisesti työterveyshoitajat mutta tarvittaessa myös työterveyslääkärit, työfysioterapeutit ja työterveyspsykologit.

Näiden terveystapaamisten sisältö ja toimenpiteiden kohdentaminen suunnitellaan aina yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa ja sen tarpeista. Tarkastukset, tapaamiset ja toimenpiteet pyritään kohdentamaan oikein ja niiden pitää olla vaikuttavia ja siten työhyvinvointia lisääviä. Työkyvyn ja työturvallisuuden ongelmiin sekä sairauksien riskitekijöihin päästään vaikuttamaan varhaisessa vaiheessa. Samalla saadaan usein myös ryhmätasoista tietoa työyhteisön ongelmista ja niihin voidaan puuttua.

Muita terveyteen liittyviä tarkastuksia