Rakennusmiehet töissä
Needs review

Suurin osa sairauden vuoksi menetetyistä työpäivistä ja heikentyneestä työkyvystä liittyy liikuntaelinoireisiin ja -sairauksiin.

Usein työhön liittyvä ruumiillinen kuormitus vaikuttaa osaltaan oireiden syntymiseen. Lisäksi sekä töissä että vapaa-ajalla tapahtuvat tapaturmat ovat liikuntaelinoireiden merkittäviä riskitekijöitä. Toisaalta tiedetään, että liikuntaelinsairauksissa lepo ei edistä kuntoutumista, vaan pitkä sairausloma jopa lisää riskiä syrjäytyä työelämästä kokonaan.

Lue lisää tuki- ja liikuntaelinsairauksista ja työterveyden roolista siinä >>

Liikuntaelinsairauksiin liittyvien sairauslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähentämiseksi tarvitaan

  • ennaltaehkäisyä, jotta liikuntaelinoireita ei tulisi
  • korjaavaa toimintaa, jolla alkavat oireet ja sairaudet saadaan hoidettua
  • tukea työssä jatkamiseksi niille, joilla sairaus on jäänyt pysyväksi

TULE kuntoon -mallilla liikuntaelinoireita vastaan

TULE kuntoon -malli auttaa työntekijää toimimaan ja pärjäämään työssään liikuntaelinvaivoista huolimatta, mikä on sekä työntekijälle että työnantajalle parempi vaihtoehto kuin toistuvat sairauspoissaolot.

TULE kuntoon -malli pohjautuu työpaikalla sovittuun TYÖkuntoon-malliin ja varmistaa, että kaikki osapuolet tuntevat velvollisuutensa ja oikeutensa mallin mukaisessa toiminnassa. Ennakoiva toiminta suuntautuu koko henkilöstöön ja sillä halutaan parantaa sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä mahdollisuuksia välttää liikuntaelinoireet.

Jos työkyky on uhattuna, oikea-aikaisella sairaanhoidolla käynnistetään tehokkaat hoidolliset ja kuntouttavat toimenpiteet työn muokkaamiseksi sopivammaksi. Mikäli oireet jäävät pysyviksi, voidaan hyödyntää ammatillisen kuntoutuksen keinoja omalla työpaikalla tai etsiä mahdollisuuksia jäljellä olevan työkyvyn hyödyntämiseen muissa tehtävissä. Työterveystiimin jäsenistä TULE kuntoon -mallin rakentamisesta vastaa erityisesti työfysioterapeutti.

TULE kuntoon -mallilla saadaan sairauspoissaoloprosentti alenemaan etenkin niillä työpaikoilla, joissa tilanne liikuntaelinsairauksien osalta on keskimääräistä huonompi. Yksittäisen työntekijän kannalta hyötynä on nopeampi kuntoutuminen, työstä syrjäytymisen estyminen ja työn kehittyminen tukemaan työssä suoriutumista.

TULE kuntoon –kurssille osallistuminen

TULE kuntoon -kurssi täyttää kuntoremonttikurssille asetetut vaatimukset ja on siten Kelan tukemaa varhaiskuntoutusta. Edellytys kuntoremontin järjestämiselle on, että työnantaja osallistuu kurssin kustannuksiin. Jotta kuntoutuksesta olisi todellista hyötyä myös työssä pärjäämiselle, työterveyspalveluiden ja kuntoutuslaitoksen yhteistyötä on tiivistetty ennakkoluulottomasti. Kuntoutukseen osallistuvat työntekijät valitaan työnantajan kanssa erikseen tarkennettavien kriteerien pohjalta. TULE kuntoon -kurssi voi olla myös osa yrityksen ikäohjelmaa.

Tule kuntoon –mallin kulku

Kuntoutus alkaa toimintakyvyn kartoituksella yritykselle nimetyn työfysioterapeutin vastaanotolla. Ensimmäisen, kolmipäiväisen kuntoutuskurssin jälkeen yhteistyö työfysioterapeutin kanssa jatkuu työn sujumisen kartoituksella.

Toisen, kaksipäiväisen kurssin jälkeen kuntoutuja pohtii esimiehensä kanssa ratkaisuja työnteon haasteisiin.

Kolmannen, kaksipäiväisen kurssin jälkeen kuntoutujan apuna on työfysioterapeutti, joka seuraa toimenpiteiden vaikutuksia ja auttaa hyödyntämään kuntoutuksessa saatuja oppeja.