Varastotyötä on kaupassa nykyään aika vähän. Hyllyjen täyttö sen sijaan on Petri Rissalalle jokapäiväistä työtä.Työkyvyttömyysluvut on saatu Arinassa lasku-uralle. Työntekijöiden työtyytyväisyys, johon myös työterveyspalvelut luetaan, on taas noussut. 

Osuuskauppa Arina on kehittyvä pohjoissuomalainen market- ja erikoisliikekaupan, liikennemyymälä- ja polttonestekaupan sekä matkailu- ja ravitsemiskaupan palveluja tarjoava monialayritys. Vakituista henkilöstöä on noin 1800, Oulussa heistä työskentelee vajaa 1000.

- On haasteellista ostaa työterveyspalveluita henkilöstölle, joka hajoaa lähes puolen Suomen alueelle Pyhännältä Ivaloon.  Pohjois-Suomesta ei löytynyt yritystä, jolla yksin olisi näin laaja toimintaverkosto, siksi päädyimme ratkaisuun, jossa Mehiläinen ja Rovaniemen työterveys ry kumppaneina alihankintaverkostoineen tuottavat työterveyspalvelumme, kertoo Arinan hallintojohtaja Paavo Härö.

- On hienoa, että työterveyspalveluita tuottavat yritykset kykenevät tällaiseen kumppanuuteen. Meille päin yhteistyö näyttäytyy kuin ostaisimme kaikki palvelut yhdestä ja samasta yrityksestä. Palveluiden ostajana tavoitteemme on, että koko henkilöstömme saa samanlaiset työterveyspalvelut paikkakunnasta riippumatta, hän jatkaa.

Yhteistyöllä tavoitteisiin

Uransa aikana Paavo Härö on nähnyt sellaisia palveluntarjoajia, joilla on populistisesti tuotteistettuja palveluja, mutta arjessa ne eivät toimi lupaustensa mukaisesti. 

Pahimmillaan työterveyshuolto voi olla kuin musta aukko, johon työntekijä vaivoineen häviää. Edellytys hyvälle yhteistyölle on, että työterveyspalveluita tarjoavalla yrityksellä on työterveyspalveluista asiakkaansa kanssa samanlainen ajatus, tavoite ja toimintamalli. Lisäksi työterveyshuoltoyrityksen sisällä täytyy myyjillä, johdolla, työterveyshoitajilla ja lääkäreillä olla sama tavoite ja toimintamalli, joka on myyty asiakkaalle.

Silloin lääkärit ja hoitajat ajattelevat arkityössään asiakkaansa kanssa aidosti samalla tavalla ja koko järjestelmä toimii arjessa niin kuin on luvattu. Työterveyshuoltoyritystä valittaessa tähän kiinnitettiin erityistä huomiota. Valitut yritykset erottuivat tässä selvästi edukseen.

- Edellytämme työterveyshuollon tuntevan työhömme liittyvät riskit, mutta me oman alamme asiantuntijoina kykenemme myös antamaan lisäinformaatiota, jota työterveyshuolto voi käyttää hyväkseen omassa työssään. Härö sanoo.

Työkyvyn ylläpitäminen on yhteinen tavoite

Arinassa työterveyshuollon ensisijaisena tavoitteena on pitää yllä työkykyä ja sairastumistilanteissa palauttaa se mahdollisimman nopeasti. Se onnistuu vain, jos työkykyä vaarantavat seikat havaitaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin niistä ehtii kehittyä pysyviä vammoja tai haittoja. Siksi Arina ostaa työterveyspalveluita laajalla sopimuksella, toisin sanoen kattavammin kuin pelkät lakisääteiset palvelut.

- Työterveyshuolto on meillä osa esimiehen tukijärjestelmää. Esimiehen tehtävä on johtaa tiimiään ja johtaminen sisältää luonnollisesti työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimisen. Hyvä ja aktiivinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa mahdollistaa varhaisen puuttumisen työkykyä vaarantaviin tekijöihin, niin työympäristössä, työyhteisössä kuin yksittäisen työntekijän kohdalla, Paavo Härö kuvailee.

Vaikuttavuuden vaatimus

Työterveyshuolto on alue, jossa nimenomaan pyritään vaikuttavuuteen. Voimassa olevan sopimuksen aikana jo ensimmäisen vuoden kuluttua työkyvyttömyys väheni vajaan prosenttiyksikön. Arinan kokoisessa yrityksessä yksi prosentti on kova sana, se merkitsee 20 000 - 30 000 tunnin työpanoksen lisäystä ja välilliset vaikutukset ovat ehkä vieläkin merkittävämmät. Poissaolojen vähentyminen helpottaa esimiesten ja työtovereiden paineita, kun äkkitilanteet, jolloin joku on pois, ovat vähentyneet. 

Kaupan alalla tuki- ja liikuntaelin sairaudet ovat yleisiä ja ne ovat myös yleisin syy pitkiin sairaslomiin. Toinen, myös muilla aloilla havaittu, iso työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä, on mielenterveysongelmat. Niiden havaitseminen on fyysisiä vaivoja vaikeampaa.

Kyynärpään kuluminen huomataan helpommin ja sitä on myös helpompi ennaltaehkäistä. Käytös, jonka takana saattavat olla mielenterveysongelmat, on sen sijaan asia, jonka havaitsemiseen esimiehet tarvitsevat työterveyshuollon asiantuntemusta.

Yritysten palvelukykyä mitataan määräajoin yhdessä suunnitellulla työntekijöiden palvelutyytyväisyystutkimuksella. Saadut vastaukset ovat olleet keskimäärin kiitettävää tasoa.

Työterveyden kysymykset kuuluvat esimieskoulutukseen

Työterveyshuolto, lääkäreineen ja hoitajineen onkin ajoittain mukana Arinan esimiestapaamisissa. Lähiesimiehet, joita Arinassa on noin 150, ovat avainasemassa henkilökunnan työkykyä uhkaavien tekijöiden torjunnassa. Työterveyshuollon tehtävänä on antaa välineitä esimiehille heidän työnsä mahdollistamiseksi. Työntekijöiden työkyvystä huolehtiminen kuuluu Paavo Härön mielestä esimiehen johtamistaitoihin.

Työkyvyttömyyttä ehkäisemään tarkoitetut toimenpiteet ovatkin sopimuksen aikana lisääntyneet. Tätä hän pitää hyvänä merkkinä siitä, että työterveyshuolto on ollut aktiivinen työkykyä uhkaavien vaarojen torjumisessa.

Tehokas toiminta edellyttää asiakasyrityksen henkilöstöjärjestelmien tuntemusta ja niiden käyttämistä. Arina onkin sopinut oikeudesta auditoida työterveyshuoltohenkilökunnan sopimuksen mukaisen tietotason.

-Yhteistyö on ollut tuloksellista ja kiitoksen arvoista. Työterveyshuollolta vaatii paljon osaamista ja sitoutumista, että sovitut palvelut saadaan toimimaan niin kuin asiakkaalle on luvattu, Härö toteaa.