Palveluiden taso ja laajuus sekä se, että  Mehiläisen työterveysasema Viikissä sijaitsee Eviran yksikön lähellä, puolsivat Mehiläisen valintaa yhteistyökumppaniksi, kertoo Marianne Turja.Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran toiminnan päämäärä on varmistaa tutkimuksen ja valvonnan keinoin elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu sekä kasvien ja eläinten terveys. Evirassa työskentelee noin 750 työntekijää, joista 530 pääkaupunkiseudulla. Työhyvinvointipäällikkö Marianne Turjan mukaan tyypillistä työtehtävää ei ole, vaan eviralaiset työskentelevät hyvin erilaisissa tehtävissä ja ympäristöissä.

Eviran ja Mehiläisen yhteistyö käynnistyi vuoden 2006 alussa normaalin kilpailutuskäytännön kautta.

– Palveluiden taso ja laajuus sekä se, että  Mehiläisen työterveysasema Viikissä sijaitsee Eviran yksikön lähellä, puolsivat Mehiläisen valintaa yhteistyökumppaniksi, kertoo Marianne Turja.

Varhainen välittäminen ja puheeksiotto toimivat hyvin

Työterveyshuollon yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista  on sovittu työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy ja sairauspoissaolojen saaminen hallintaan. Evirassa käyttöön otettu varhaisen välittämisen ja puheeksioton malli tukee tätä tavoitetta. Turja pitää Eviraa yhtenä edelläkävijöistä tässä asiassa.

- Sovittujen raja-arvojen täyttyessä esimiesten on puututtava tilanteeseen. Keskusteltavia asioita ovat esimerkiksi työn sujuvuutta haittaavat asiat, jotka liittyvät tavallisesti poissaoloihin, tehtävien priorisointiin, kiireeseen sekä erilaisiin käytäntöihin, kertoo Turja.

Varhaisen välittämisen ja puheeksioton mallissa korostuu esimiesten aktiivisuus. Esimiehet ja heidän lisäkseen koko henkilökunta saivat koulutusta, kun ohjelma käynnistettiin vuonna 2008. Evirassa esimiehet ovat yhdessä henkilöstöyksikön kanssa pyrkineet määrittämään merkkejä varhaisen välittämisen ja puheeksioton tarpeesta. Lisäksi on pohdittu, miksi on vaikea huomata asioita, jotka vaikuttavat työn sujuvuuteen, ja puuttua niihin jo varhaisessa vaiheessa.  

Hyvä yhteistyö kaiken edellytys

Esimiesten ja työterveyshuollon välinen hyvä tiedonkulku ja yhteistyö sekä luottamuksellisuus ovat edellytyksiä toiminnan sujuvuudelle ja tuloksellisuudelle.

- Yhteistyö Mehiläisen kanssa on sujunut hyvin. Työterveyshuoltoon on voinut ottaa yhteyttä heti tarpeen ilmettyä ja tiimin jäsenet ovat olleet hyvin tavoitettavissa. Tämä on tärkeää, koska työterveyshuolto on avainasemassa. Myös yhteistyöpalaverit ja työterveysneuvottelut sekä verkostopalaverit järjestyvät helposti ja samoin vastaanotolle pääsee sujuvasti, Marianne Turja toteaa.

Myös Mehiläisessä yrityksen nimettynä työterveyslääkärinä toimiva Virpi Alahuhta on tyytyväinen yhteistyöhön ja henkilöstön aktiivisuuteen

– Eviralaisten kynnys ottaa yhteyttä työterveyshuoltoon myös työhönpaluu-  ja kuntoutusasioissa  on madaltunut, kertoo Alahuhta.

Hänen mielestään varhaisen välittämisen ja puuttumisen malli tukee hyvin asetettuja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyyn sekä sairauspoissaolojen hallintaan liittyviä tavoitteita yhdessä vakiintuneiden työterveyshuollon toimintatapojen kanssa. Varhainen puuttuminen sekä yksilön että työyhteisön työkykyä ja työhyvinvointia koskevissa tilanteissa hyödyttää esimiehiä, henkilöstöhallintoa, työntekijöitä ja työterveyshuoltoa.

Eviran tavoitteena on, että koko henkilöstö sitoutuu varhaisen puuttumisen mallin mukaiseen toimintatapaan ja osaa käyttää sitä, jolloin se on luonteva osa Eviran toimintatapaa. Jatkuva asian esillä pitäminen sekä positiivisen imagon luominen helpottaa tämän työkalun käyttöä. Henkilöstölle on korostettu, että tavoitteena on työntekijän terveyden ja hyvinvoinnin sekä tätä kautta koko yhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Lisäksi työntekijöiden ikääntyminen tuo mukanaan haasteita, joihin Evirassa varaudutaan.

- Haluamme tukea myös ikääntyviä työntekijöitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja näin edesauttaa työssä selviytymistä. Yksi tulevaisuuden haaste on myös työn muokkaaminen joustavaksi, mikä mahdollistaa työelämän ja muun elämän yhteensovittamisen. Myös tässä voimme tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, suunnittelee Marianne Turja

Yhteistyö on myös tuottanut tulosta. Sairauspoissaolot ja eläköityminen työkyvyttömyyden vuoksi ovat vuoden 2009 henkilöstökertomuksen mukaan vähentyneet, mikä on alentanut myös eläkemaksuluokkaa. Henkilöstön hyvinvointia ja työtyytyväisyyttä seurataan Evirassa mm. VMBaro- henkilöstökyselyjärjestelmällä, jonka mukaan henkilöstön työtyytyväisyys on kasvanut ja halu vaihtaa työpaikka vähentynyt.

Evira ja Mehiläisen työterveyshuolto sopivat työterveyshuollon painopistealueet, joita tarkennetaan jatkavasti useamman kerran vuodessa. Näin voidaan suunnata työterveyshuollon resurssit yritykselle tärkeisiin tarpeisiin ja saadaan mittareita, joilla voidaan seurata työterveyshuollon toimintaa.