Psykoterapiapalvelut ovat tiivis osa Mehiläisen työterveyttä ja työpsykologiaa.Mehiläisen psykoterapiapalvelut ovat syksyn 2010 aikana laajentuneet vastaamaan entistäkin monipuolisemmin asiakkaiden tarpeisiin. Psykoterapiapalvelut ovat tiivis osa Mehiläisen työterveyttä ja työpsykologiaa ja mm. psykiatreihin on toimivat yhteistyösuhteet.

Tämä kaikki mahdollistaa erinomaisesti toimivan yhteistyön eri asiantuntijoiden kanssa ja joustavat, korkeatasoiset palvelut asiakkaille. Tällä hetkellä psykoterapiapalvelut toimivat Töölön toimipisteessä, mutta palvelut tulevat laajentumaan suunnitelmien mukaan myös Mehiläisen muihin yksiköihin.

Mielenterveysongelmat merkittävimpiä työkyvyn uhkia

Mielenterveysongelmien hoidossa psykoterapia on yksi keskeinen hoitomuoto. Ongelmien riittävän varhainen havaitseminen on erittäin tärkeää hoidon tuloksellisuuden kannalta. Varhainen puuttuminen mahdollistaa parhaan hoitotuloksen ja parhaassa tapauksessa ennaltaehkäisee pitkien sairauslomien ketjun ja ennenaikaisen työkyvyttömyyseläköitymisen. Tänä päivänä työnantajat ja eläkevakuutusyhtiöt ovat kiinnostuneita siitä kuinka psyykkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja ja ennenaikaisia eläköitymisiä voidaan vähentää.

Psykoterapian avulla voidaan varsinaisten mielenterveysongelmien hoitamisen lisäksi edistää esimerkiksi työssä jaksamista ja työhyvinvointia. Psykoterapian hyödyntäminen on tänä päivänä vastuuta osoittava kehittymisprosessi kohti parempaa itseymmärrystä, elämänlaatua ja työkykyä.

Erilaisia terapiamuotoja

Psykoterapiapalvelut tarjoaa yksilö-, pari- ja ryhmäterapiaa, jonka kesto voi vaihdella muutamista kuukausista useampaan vuoteen. Psykoterapia suunnitellaan asiakkaan tarpeen mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan. Se on tavoitteellinen mutta joustava prosessi ja tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Osa asiakkaista hyötyy enemmän ryhmämuotoisesta terapiasta. Ryhmätoiminnoista keskeisimpiä ovat valmennusryhmät masennuksesta tai uupumuksesta toipuville ja jälleenrakennusseminaari parisuhteen päättymiseen liittyen. Psykoterapian rahoittajina voivat olla työnantajat, KELA, eläkevakuutusyhtiö, asiakas itse tai vakuutusyhtiö sairauskuluvakuutuksen kautta.

Psykoterapeuteilla vahva ammattitaito

Psykoterapiapalveluissa työskentelee Valviran rekisteröimiä ja KELA-kelpoisia psykoterapeutteja, jotka toimivat tiiviissä työryhmässä kehittäen osaamistaan mm. työnohjauksen ja jatkokoulutuksen avulla. Heidät on valittu tiukan seulan kautta. Työryhmänä toimiminen varmistaa toiminnan laadun ja myös läpinäkyvyyden.

Psykoterapeutit ovat yhteiseltä viitekehykseltään integratiivisia, mikä tarkoittaa, että psyykkisiä ilmiöitä on hyödyllistä tarkastella eri näkökulmista. Siten psykoterapiassa voidaan hyödyntää niitä käytäntöjä joita erilaiset lähestymistavat ja tutkimus ovat tuottaneet toimivasta ja tehokkaasta psykoterapiasta. Integratiivisuus yhdistettynä psykoterapeuttien erilaisiin taustoihin mahdollistaa asiakkaiden monenlaisiin haasteisiin ja tilanteisiin vastaamisen hyvin.