Needs review

Mehiläinens verksamhet är certifierad av Inspecta i maj 2005 vilket visar att servicen uppfyller kund- och lagstiftningskraven i kvalitetsstandarden ISO 9001.

Mehiläinens kvalitetscertifikat är ett bevis på ett lyckat och långsiktigt utvecklingsarbete. I sin slutrapport beskrev certifieringsrevisorerna Mehiläinens service på följande sätt: ”Kvalitetsarbetet och principen för ständig förbättring har en central roll i Mehiläinen. Utvecklingen har varit systematiskt och personalen är engagerad i verksamheten. Arbetsklimatet är positivt och personalen är tydligt stolt över sin arbetsplats och tillhörighet till Mehiläinen.” Det systematiska kvalitetsarbetet under de senaste åren får ett speciellt tack eftersom det har medfört en tydlig målinriktning, genomsynlighet och beaktande av personalens synpunkt i ledningen. ISO 9001:2008-certifikatet omfattar Mehiläinens hela verksamhet inkluderande dess verksamhetsställen och koncerntjänster med sina ledningssystem.

I juni 2010 har Mehiläinen Oy dessutom beviljats ISO 14001 miljöcertifikatet som ett tecken på att verksamheten uppfyller internationella miljöstandarder enligt ISO 14001-miljöledningssystemet. Mehiläinen tar ansvar för hur affärsverksamheten påverkar miljön bland annat genom att beakta miljökonsekvenserna i företagets strategiska planering och fullfölja en ansvarsfull upphandlingspolicy samt bygga upp arbetsprocesser och verksamhetsrutiner som minskar miljöbelastningen. Miljöaspekterna ingår som en bestående del i Mehiläinens dagliga verksamhet och ledarskap. Miljöcertifikatet åskådliggör för kunderna att Mehiläinens verksamhet baserar sig på principerna för ansvarsfullt miljötänkande och hållbar utveckling.

Mehiläinens kvalitetspolicy

Kvaliteten på Mehiläinens tjänster och produkter utvecklas enligt principen för ständig förbättring. Bolagets system är förutseende och självstyrande och det uppfyller kund- och lagstiftningskraven. Systemet beskriver Mehiläinens sätt att verka. Varje anställd vid Mehiläinen har produktionsansvar för kvalitet.

Mehiläinens kvalitetsmål är att:

  • uppfylla kundernas förväntningar, behov och krav
  • förbättra arbetshälsan och arbetarskyddet
  • skapa gemensamma verksamhetssätt
  • arbeta kostnadseffektivt
  • förbättra konkurrenskraften

Mehiläinens miljöpolicy

Den grundläggande principen för Mehiläinens miljöpolicy är att vi i all verksamhet försöker identifiera och förebygga eventuella skadliga effekter på miljön och på så sätt främja principen om hållbar utveckling. Grunden för miljöpolicyn är Mehiläinens värderingar och miljöfrågorna är en del av Mehiläinens verksamhets- och ledningssystem. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetsbestämmelser. Alla som arbetar på Mehiläinen förbinder sig till ett miljöansvar i sitt arbete.

Vi på Mehiläinen utvecklar vår verksamhet för att minska pappersanvändningen och mängden avfall som måste slutförvaras samt för att sänka energiförbrukningen. I den strategiska planeringen beaktar vi affärsverksamhetens miljöeffekter, bedriver ansvarsfull upphandlingspolitik och bygger upp arbetsprocesser och tillvägagångssätt så att de blir mindre miljöbelastande. Vi stöder ansvarstagande på individnivå i miljöfrågor genom att erbjuda Mehiläinens anställda kunskap, utbildning och utrustning så att de kan främja miljöfrågor.

Med hjälp av ledningens genomgångar och interna och externa revisioner följer vi regelbundet upp vilka miljöeffekter vår verksamhet har och hur vi når våra miljömål.