Mehiläinen fortsatte med en lönsam tillväxt under år 2017 och den mätta kundtillfredsställelsen ökade till alla tiders högsta nivå.

Mehiläinens omsättningsökning var kraftig redan det tredje året i följd. Mehiläinen-koncernens omsättning ökade med 165,5 miljoner euro (28,0 %) från året innan och uppgick till 755,5 miljoner euro. Räkenskapsperiodens vinsten nästan tredubblades till 37,4 miljoner euro. Tillväxten i omsättning och resultat förväntas fortsätta under innevarande år.

- Mehiläinens affärsverksamhet utvecklades positivt tack vare nya kunder, nya enheter och företagsförvärv. Under 2017 satsade vi i synnerhet på digitalisering av hälsovårdstjänsterna samt på mätning av vårdens kvalitet och effektivitet, säger Mehiläinens vd Janne-Olli Järvenpää.

Mehiläinen mäter hälsovårdstjänsternas kundupplevelser i realtid med det kända och allmänt använda rekommendationsindexet NPS (Net Promoter Score). År 2017 steg rekommendationsindexet till rekordhöga 88 (2016: 86).

Nycketal för resultatet

- Omsättningen ökade med 28,0 % från året innan till 755,5 miljoner euro (2016: 590,1 miljoner euro). Utan företagsförvärv ökade omsättningen med 9,5 %.

- Justerad EBITDA* ökade med 44,2 % från året innan till 92,8 miljoner euro (2016: 64,4 miljoner euro). Andelen justerad EBITDA av omsättningen var 12,3 % (10,9 %).

- EBITDA ökade med 51,9 % från året innan till 85,0 miljoner euro (2016: 55,9 miljoner euro). Andelen EBITDA av omsättningen var 11,2 % (9,5 %).

- Justerad EBITA** ökade med 55,7 % från året innan till 73,3 miljoner euro (2016: 47,1 miljoner euro). Andelen justerad EBITA av omsättningen var 9,7 % (8,0 %).

- EBITA*** ökade med 69,3 % från året innan till 65,4 miljoner euro (2016: 38,6 miljoner euro). Andelen EBITA av omsättningen var 8,7 % (6,5 %).

- Rörelseresultatet ökade med 79,6 % från året innan till 59,4 miljoner euro (2016: 33,1 miljoner euro). Rörelseresultatets andel av omsättningen var 7,9 % (5,6 %).

- Räkenskapsperiodens vinst ökade med 183,6 % till 37,4 miljoner euro (2016: 13,2 miljoner euro).

- Skatteavtrycket **** ökade med 21,0 % från året innan till 154,1 miljoner euro (2016: 127,3 miljoner euro).

- Samfundsskatt för räkenskapsåret ökade med 65,4 % från året innan till 7,5 miljoner euro (2016: 4,5 miljoner euro).

- Nettokassaflödet från rörelseverksamheten ökade med 101,8 % från året innan till 61,3 miljoner euro (2016: 30,4 miljoner euro).

- Nettokassaflödet från dotterföretag och företagsförvärv var 65,5 miljoner euro (2016: 41,1 miljoner euro).

- Investeringar i materiella och immateriella tillgångar var 20,6 miljoner euro (2016: 18,0 miljoner euro).

- Personalantal i genomsnitt ökade med 30,8 % från året innan till 5888 heltidsanställda (2016: 4 502). Antalet anställda inom koncernen omräknat till heltidsanställda var i slutet av december 2017 redan 6393 personer. Inklusive deltidsanställda sysselsätter koncernen sammanlagt över 14 000 personer och självständiga yrkesutövare.

- Kundernas nettorekommendationsindex (NPS) var 88 (2016: 86).

Läs mer: Årsberättelse 2017

Fotnoter

*) EBITDA före jämförelsestörande poster. **) Rörelsevinst före nedskrivningar, avskrivningar på immateriella rättigheter till följd av företagsförvärv och jämförelsestörande poster. ***) Rörelsevinst före nedskrivningar och avskrivningar på immateriella rättigheter till följd av företagsförvärv. ****) Skatteavtryck inklusive arbetsgivarutgifter. Ovanpå Mehiläinens eget skatteavtryck kommer skatteavtrycket från de yrkesutövare som arbetar på Mehiläinen, uppskattningsvis 52,8 miljoner euro (2016: 43,3 miljoner euro).