Coronavaccin, dvs. coronavirusvaccin

Syftet med coronavacciner är att förebygga allvarliga sjukdomsfall på grund av coronaviruset och förlust av levnadsår, att upprätthålla hälso- och sjukvårdens bärkraft samt förebygga förtida dödsfall i Finland. Mer information om ett principbeslut om Finlands COVID-19-vaccinationsstrategi som statsrådet fattade i december 2020.  (Valtioneuvosto.fi/sv)

Vem får coronavaccinet, dvs. coronavirusvaccinet?

I Finland anskaffas coronavirusvacciner för hela befolkningen och erbjuds till alla personer som har fyllt 5 år.

En tredje coronavaccindos ger bättre skydd än två coronavaccindoser mot allvarlig coronasjukdom och spridning av infektioner kan förebyggas även hos yngre åldersgrupper.

SE MEHILÄINENS VACCINATIONSSTÄLLEN

Den tredje coronavaccindosen rekommenderas:

 • för över 12-åringar med svårt nedsatt immunförsvar. Mer information om personer med nedsatt immunförsvar  (THL)
 • för över 18-åringar som vaccinerats med en kort, under sex veckors dosintervall.
 • för alla över 60-åringar.
 • för över 18-åringar som bor i vårdhem eller anläggningar.
 • för över 18-åringar som hör till medicinska riskgrupper 1 och 2. En lista över medicinska riskgrupper  (THL)
 • för hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter och för social-, hälso- och sjukvårdspersonal inom dygnetruntvård eller annan akutvård.

Dessutom rekommenderar Institutet för hälsa och välfärd att den tredje coronavaccindosen ges till alla personer som har fyllt 18 år.

Läs mer:
Mer information om vaccinationsordningen och riskgrupperna  (THL)

Var får man coronavaccinet?

Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationer inom sina egna områden. Kommunerna kan ordna vaccinationer i samarbete med varandra, företagshälsovården, privata tjänsteleverantörer och områdets sjukvårdsdistrikt.

Mehiläinens coronavaccinationer pågår för kunder i överenskomna kommuner och inom företagshälsovård.

Mehiläinen deltar i vaccinationerna i kommunerna på det sätt som överenskommits med respektive kommun och erbjuder möjlighet för befolkningen att vaccinera sig i alla kommuner där det är möjligt.

Mehiläinen deltar i coronavaccinationer av företagshälsovårdskunder på det sätt som överenskommits med respektive företag. Arbetstagaren kan söka sig till coronavaccination hos Mehiläinen om arbetsgivaren har avtalat om vaccination av sina arbetstagare på Mehiläinens företagshälsovård.

I informationen om Mehiläinens vaccinationsställen ser du vilka kommuners invånare och företagshälsovårdskunder vaccinationsstället betjänar. Dessutom ser du starttidpunkten för den tredje coronavaccindosen.

SE MEHILÄINENS VACCINATIONSSTÄLLEN OCH NOGGRANNARE INFORMATION

Inköp av coronavacciner och ordnande av coronavaccinationer

Finland deltar i alla Europeiska unionens gemensamma upphandlingar. Tack vare detta har Finland en möjlighet att få coronavacciner från flera olika tillverkare. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för inköp av coronavacciner och det slutliga beslutet om inköpet av coronavacciner fattas av statsrådet.

Kommunerna ansvarar för ordnande av och informering om coronavaccinationer och berättar vilka grupper som står i tur för att få coronavaccinet samt var man kan få vaccinet.

Det lönar sig att följa den egna kommunens kommunikation och kontakta den egna hälsostationen eller företagshälsovården angående coronavaccinationer.

Läs mer:
Coronavacciner hos Mehiläinen

Innehållet har uppdaterats den 25 januari 2022.

Finland har som mål att skydda hela befolkningen med coronavirusvaccinet. Den 10 december 2020 fattade statsrådet ett principbeslut om Finlands COVID-19-vaccinationsstrategi . Coronavaccinet är gratis för alla som vill bli vaccinerade.

Coronavaccinationerna har inletts i Finland

Finland deltar i Europeiska unionens gemensamma upphandling. Tack vare detta har Finland en möjlighet att få coronavacciner från flera olika tillverkare. För närvarande är Finland part i alla sex avtal som förhandlats fram av Europeiska kommissionen.

Antalet coronavacciner är i början begränsat och därför är det till en början endast möjligt för vissa målgrupper att få dem i enlighet med vaccinationsordningen.

Kommunerna ansvarar för ordnande av och information om coronavaccinationerna.

Vem får coronavaccin, dvs. coronavirusvaccin?

I Finland anskaffas coronavirusvacciner för hela befolkningen och erbjuds alla personer som är 16 år eller äldre. Eftersom antalet coronavacciner i början är begränsat är det till en början endast möjligt för vissa målgrupper att få dem i enlighet med vaccinationsordningen.

Vaccinationsordningen i Finland har beslutats med statsrådets förordning 22.12.2020  (PDF, på finska) enligt vilken olika befolkningsgrupper erbjuds coronavacciner i följande ordning. Den 16 april 2021 preciserade statsrådet  Finlands tidigare vaccinationsordning vad gäller den övriga befolkningens vaccinationsordning:

 1. Social- och hälsovårdspersonal som vårdar coronapatienter samt personal och boende vid socialvårdens boendeservice och institutionsvård för äldre.
 2. Personer som har fyllt 70 och äldre.
 3. Personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig COVID-19-sjukdom.
 4. För resten av befolkningen utförs coronavaccinationer enligt ålder:
  60–69-åringar
  50–59-åringar
  40–49-åringar
  30–39-åringar
  16–29-åringar

Dessutom har THL upprättat en närmare rekommendation om vaccinationsordningen som preciseras allteftersom mer information blir tillgänglig om tillgängligheten och lämpligheten av coronavaccinerna för olika målgrupper.

Läs mer om den noggrannare vaccinationsordningen.  (THL)

Var får man coronavaccin?

Kommunerna ansvarar för att ordna vaccinationer inom sina egna områden. Sjukvårdsdistrikten koordinerar vaccinationen av social- och hälsovårdspersonal. Kommunerna kan ordna vaccinationen i samarbete med varandra, företagshälsovården, privata tjänsteleverantörer och områdets sjukvårdsdistrikt.

Mehiläinen har börjat vaccinera sådana företagshälsovårdskunder mot coronaviruset med vilka arbetsgivaren har avtalat om vaccination av sina anställda på Mehiläinens företagshälsovård.

Läs mer: Coronavaccin för företagshälsovårdens kunder

Läs även:
Rapport om coronavaccinationer på Mehiläinen
Statsrådet fattade ett principbeslut om Finlands COVID-19-vaccinationsstrategi  (Statsrådets meddelande)

Innehållet uppdaterat 29.4.2021.

Coronavaccin och företagshälsovårdskunder

Mehiläinen förbereder ordnande av vaccinationer regionalt och kontaktar sina företagshälsovårdskunder inom varje enskild kommun när man kommit överens om hur vaccinationerna ska ordnas i kommunen i fråga. Organisationer som är verksamma på flera orter kan vaccineras på olika orter enligt kommunspecifika anvisningar.

FPA betalar  ersättning till arbetsgivarna för kostnaderna för coronavaccinationer enligt företagshälsovårdens ersättningsklass 1. Ett alternativ till detta är den kommande temporära ändringen i sjukförsäkringslagen som innebär att en ersättningstaxa för coronavaccination fogas till sjukvårdsersättningarna. Ersättningsbeloppet är 10 euro. Återstoden av kostnaderna för vaccinationsåtgärden betalas av arbetsgivaren som en självriskandel.

Läs mer om vaccinationer och kostnader i arbetslivet  (THL)

Vilka coronavacciner får man från Mehiläinen?

Mehiläinen kommer att använda vacciner från det nationella vaccinationsprogrammet i enlighet med THL:s riktlinjer.

Mehiläinen har börjat vaccinera sådana företagshälsovårdskunder mot coronaviruset med vilka arbetsgivaren har avtalat om vaccination av sina anställda på Mehiläinens företagshälsovård.

Läs mer:
Coronavaccin för företagshälsovårdens kunder

Finland deltar i Europeiska unionens alla anskaffningar av coronavaccin, vilket garanterar möjligheten till vacciner från flera olika tillverkare.

Coronavaccinerna har valts enligt deras förmodade effekt, säkerhet och sannolika tidtabell för färdigställande.

För närvarande har Europeiska kommissionen ingått avtal om sex olika coronavacciner, och Finland deltar i alla sex.

Inom EU och därmed även i Finland har coronavaccinationerna inletts med det mRNA-coronavaccin som utvecklats av BioNTech och Pfizer.

Dessutom deltar Finland i anskaffningen av vacciner från åtminstone följande vaccintillverkare.

 • AstraZeneca
 • Sanofi-GSK
 • Johnson & Johnson
 • Curevac
 • Moderna

Läs mer om ordnandet av coronavaccinationer  (THL)

Vad är mRNA-coronavaccin?

mRNA-coronarvacciner innehåller budbärar-RNA (mRNA) med hjälp av vilket muskelcellerna på injektionsstället kan fås att producera vaccinets aktiva substans, dvs. coronavirusets ytprotein.

Kroppens immunförsvar reagerar genom att identifiera ytproteinet som främmande, varefter immunsystemet börjar producera antikroppar mot ytproteinet. På så sätt lär sig kroppen att bekämpa det riktiga coronaviruset om det virus som orsakar COVID-19-sjukdomen kommer in i kroppen.

Läs mer om mRNA-vaccinet  (THL)

Vad kostar ett coronavaccin?

Coronavaccinet, dvs. coronavirusvaccinet, är avgiftsfritt för alla som bor i Finland.

På Mehiläinen debiteras kunden endast för arbetet i anknytning till vaccinationen, såvida det inte har avtalats inom kommunen i fråga att kommunen ersätter arbetskostnader för vaccination inom den privata hälso- och sjukvården.

Är det möjligt att få coronavaccin från den privata sidan före den offentliga sidan?

På den privata sidan vaccinerar man i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet samma målgrupper som på de kommunala vaccinationsställena.

I de flesta kommuner pågår vaccination av riskgrupper, och dessutom har man inlett vaccination av befolkningsgrupper enligt åldersgrupp, från äldsta till yngsta.

Läs mer:
Om vaccinationsordningen och riskgrupperna  (THL)
Uppföljning av vaccinationerna  (THL)
Coronavaccinationer på Mehiläinen

Kan man ta ett coronavaccin om man är gravid?

Eftersom det bara finns lite forskningsdata rekommenderas coronavaccinet tills vidare till gravida endast enligt individuell prövning. 

Läs mer om coronavaccinet i anknytning till graviditet och amning  (THL)

Är coronavaccinet obligatoriskt?

Coronavaccinet, dvs. coronavirusvaccinet, är frivilligt för alla.

Är coronavaccinet säkert?

Coronavacciner utvärderas enligt samma kvalitets-, säkerhets- och effektkriterier som alla andra vacciner och läkemedel. Endast vacciner med belägg på säkerhet och effekt som grundar sig på undersökningar får försäljningstillstånd beviljat av läkemedelsmyndigheterna.

I Finland övervakas säkerheten av coronavirusvacciner genom insamling av data med hjälp av biverkningsrapporter, säkerhetsrapporter och undersökningar. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea samlar data om misstankar om vaccinskador och delar informationen med THL och Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Läs mer om coronavaccinernas säkerhet  (THL)

Kan coronavaccinationen orsaka biverkningar?

Alla vacciner, inklusive coronavacciner, kan ha biverkningar. Lokala symtom som hetta, svullnad, rodnad och smärta kan förekomma vid injektionsstället efter vaccinationen. Lokala reaktioner är vanligare efter den andra vaccindosen.

Dessutom kan det förekomma övergående allmänna symtom såsom huvudvärk, trötthet, irritation, illamående, frossa och feberreaktioner.

Lokala och allmänna symtom förekommer vanligtvis inom några dagar efter vaccinationen. Symtomen går över på några timmar eller dygn. I allmänhet uppträder majoriteten av alla vaccinbiverkningar inom sex veckor efter en vaccination. Dessa symtom kan behandlas med smärtstillande och febernedsättande läkemedel såsom paracetamol, ibuprofen och naproxen.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Läs mer om coronavaccinernas säkerhet och biverkningar  (THL)

Hur länge varar det skydd som coronavaccinet ger?

Den exakta varaktigheten av immuniteten som coronavaccinerna ger är ännu inte känd eftersom coronavirusvaccinerna ännu inte har använts under en längre tid. Enligt aktuell information är coronavaccinerna effektiva även mot coronavirusvarianter.

Hur snabbt kan coronavirusepidemin stoppas när coronavirusvaccinet är i användning?

I Finland anskaffas coronavacciner för hela befolkningen, och eftersom vacciner anskaffas stegvis tar det tid att vaccinera alla finländare.

Det är inte möjligt att återgå till normalt liv i Finland genast efter att coronavaccinationen har inletts. Detta påverkas av vaccinernas effektivitet och deras förmåga att förebygga allvarlig sjukdom och coronavirussmitta. Det finns ännu ingen närmare information om hur länge coronavaccinet erbjuder skydd.

Dessutom kommer det att ta en lång tid efter att coronavaccinationerna har inletts innan immunitetsskydd mot sjukdomen har uppnåtts på befolkningsnivå och epidemin har avvärjts.

Läs mer om coronavirusepidemins läge  (THL)

Måste den som fått ett coronavaccin fortfarande hålla säkerhetsavstånd och använda ansiktsmask?

Efter coronavaccinationen är det fortfarande viktigt att säkerställa tillräckliga säkerhetsavstånd och god hand- och hosthygien.

Det är tillrådligt att fortsätta använda ansiktsmask även efter att man har fått coronavaccinet, särskilt när det inte är möjligt att hålla avstånd.

Efter coronavaccination ska man fortfarande iaktta symtom, och om symtom uppträder ska man låta testa sig och följa andra anvisningar för förebyggande av coronaviruset.

Läs om hur du kan snabbt komma till coronavirustest.
Läs mer om anvisningarna för bekämpning av coronaviruset  (THL)

Behöver man vaccinera sig om man redan har haft corona?

Enligt nuvarande information ger coronavirussjukdomen de flesta som har haft sjukdomen åtminstone ett sex månader långt skydd. I detta fall är det inte bråttom med vaccinationen.

Läs mer på THL:s webbplats .

Kan coronavaccinet vara till skada om man har haft corona?

Vaccinet kan även ges till personer som redan har haft coronavirussjukdomen. Vaccinets effekt har också visat sig vara bra hos personer som tidigare haft corona.

Det finns inga uppgifter om att coronavaccinet skulle vara skadligt även om personen som vaccineras har en symtomfri coronavirusinfektion eller en coronavirussjukdom i inkubationsfasen.

Läs mer om vaccinationsbehovet  (THL)

Vad kan utgöra ett hinder för att ta coronavaccinet?

Vanligtvis finns det inga hinder för att ta coronavaccinet. Vaccinet kan tas som normalt även om man har någon sjukdom. Eftersom det bara finns lite forskningsdata rekommenderas coronavaccinet tills vidare till gravida endast enligt individuell prövning.

Om vaccinationen ger en omedelbar allvarlig allergisk reaktion, dvs. anafylaxi, ges inte därefter ett annat coronavaccinpreparat som innehåller samma vaccin eller samma beståndsdelar.

Läs mer om coronavaccinernas lämplighet  (THL)

Kan coronavaccinets effekt mätas?

Det tillgängliga antikroppstestet mäter om det har bildats antikroppar, N-antigener, i blodet till följd av en sjukdom som orsakats av coronaviruset. Dessa antikroppar är ett tecken på en pågående eller nyligen inträffad coronavirusinfektion i kroppen.

Efter att man har fått ett coronavaccin bildas det antikroppar, S-antigener, som inte upptäcks av det tillgängliga antikroppstestet.

Är det möjligt att få ett coronavaccin om man bor i en annan kommun än den där arbetsplatsen eller vaccinationsstället är beläget?

Ordnande av coronavaccinationer i Mehiläinens enheter är kommunspecifikt. Kommunerna ansvarar för vaccinationen, och de avtal som Mehiläinen har ingått är mycket olika. Vissa kommuner gör det möjligt att vaccinera anställda i sitt område, och i vissa kommuner är detta begränsat till kommuninvånare.

Kan ett kundföretag ingå avtal med Mehiläinen om coronavaccination av sina anställda?

Ja, om företagets verksamhetsställen har ingått ett avtal med kommunen om coronavaccination. I detta fall får företaget FPA-ersättning för vaccinationen. Företagets representant kan kontakta sin kontaktperson för företagshälsovård för att ingå ett avtal.

Var får man coronavaccinationsintyg?

När du besöker Mehiläinen för att vaccinera dig mot coronaviruset får du ett vaccinationsintyg i MinMehiläinen-appen. Om du vill kan du skriva ut intyget från appen.

Öppna MinMehiläinen