Mehiläinens psykoterapitjänster som stöd för kundernas arbetshälsa

Psykoterapi  är en målinriktad yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården som siktar mot att öka den psykiska hälsan och funktionsförmågan. Man söker sig till terapi på grund av bland annat symtom i sinnesstämningen och problem med arbets- och livshantering, och det hjälper också till vid kriser i livssituationen.   

Arbetslivstjänsternas psykoterapitjänster är en integrerad del av de tjänster som erbjuds arbetslivstjänsternas kunder. Företagshälsovårdens mångprofessionella samarbete samt möjlighet att konsultera psykiater, neuropsykolog m.fl. säkerställer en tidsmässigt rätt insatt, högklassig och flexibel behandling. Det väsentliga är en låg tröskel och en snabb tillgång till vård. 

Mentala hälsoproblem är de största hoten mot arbetsförmåga

När det gäller mentala hälsoproblem är psykoterapi en central behandlingsform. Att upptäcka problem i ett tillräckligt tidigt skede är ytterst viktigt med tanke på behandlingens resultat. Tidigt ingripande möjliggör det bästa behandlingsresultatet och förebygger kedjor av långa sjukledigheter och förtida invalidpensionering. Arbetsgivarna och pensionsförsäkringsbolagen är intresserade av hur sjukfrånvaro på grund av psykiska orsaker och förtida invalidpensioneringar kan minskas. 

Med hjälp av psykoterapi kan förutom att behandla de egentliga mentala hälsoproblemen också till exempel främja att anställda orkar och mår bra i arbetet. Att utnyttja psykoterapi är numera en utvecklingsprocess mot en bättre självförståelse, livskvalitet och arbetsförmåga, och det vittnar dessutom om ansvar. 

Olika terapiformer

Arbetslivstjänster erbjuder individuell, par- och gruppterapi, vars längd kan variera från några månader till flera år. Psykoterapin planeras så att den lämpar sig för klientens behov, tillsammans med klienten. Det är en målorienterad men flexibel process, och måluppfyllelsen följs upp regelbundet. 

Arbetslivstjänsters erbjudande betonar kortterapi, där man fokuserar på behandlingen av de definierade, avgränsade problem som orsakar mest olägenheter. Arbetsformen är diskussion och övningar som hjälper klienten att identifiera och ändra sina skadliga tanke-, känslo- och handlingsmodeller. Tjänsten kan genomföras även på distans via video. 

Många klienter gynnas mest av gruppterapi. Den viktigaste gruppfunktionen är en coachningsgrupp för personer som återhämtar sig från depression eller utmattning, IPT-gruppen , som uppnått utmärkta behandlingsresultat.  

Psykoterapin kan finansieras av arbetsgivarna, FPA, pensionsförsäkringsbolaget, klienten själv eller försäkringsbolaget genom en sjukkostnadsförsäkring. 

Utöver egentliga psykoterapier erbjuder Mehiläinen även tjänster som stöd för den mentala hälsan, där det utöver möten finns digitalt innehåll och en chattmöjlighet.

Läs mer:

Digital coachning för förändrade levnadssätt 

Terapeuter med gedigen expertis

Inom Mehiläinens psykoterapitjänster arbetar psykoterapeuter med hög yrkeskompetens, som är registrerade hos Valvira (och är FPA-godkända). Utöver detta genomförs kortterapi av yrkesutbildad personal inom företagshälsovård, som i allmänhet har psykologutbildning, behörighet som företagspsykolog samt en separat utbildning för kortterapeutiskt arbete. Alla har regelbunden arbetshandledning. Det väsentliga är en gedigen kunskap om saker som gäller arbetslivet och en förståelse för våra kunders verksamhetsmiljöer. 

Specialister och verksamhetsställen

Anne Hyven
Psykoterapeutti, psykologi
Anne Jääskeläinen
Psykoterapeutti
Pirjo Laitinen
Työterveyshoitaja
9.3
Elina Latva-Kiskola
Työpsykologi