Sköt om hjärnans hälsa

Kraven i dagens arbetsliv är hårda och de ställer nya slags utmaningar för hjärnans prestationsförmåga. Den mängd information som hanteras i arbetet har ökat exponentiellt. Man har ofta många samtidiga, ofullbordade och komplicerade arbetsuppgifter i tankarna och måste reagera på information från många olika källor. De kontinuerliga ändringarna i datasystem förutsätter förmåga att ständigt lära sig nytt och tillägna sig ny information.

Det ändrade arbetslivet är en hälsorisk

Också arbetstagarnas fysiska arbetsförhållanden har ändrats. Tidigare arbetade arbetstagarna oftast ensamma eller i rymliga arbetslokaler. Av ideologiska skäl eller kostnadsskäl har många företag ändå beslutat inskränka arbetstagarnas arbetslokaler till öppna kontor eller multifunktionskontor. Miljön i de mer kompakta arbetslokalerna utsätter arbetstagarna för fler information och avbrott.

Arbetslivets ändrade krav har också medfört nya slags hälsorisker. Överdriven och oändamålsenlig belastning av hjärnan försvagar minnet, försvårar inlärning av nya saker och försvagar koncentrationsförmågan. I arbetsprestationen yppar sig överbelastningen av hjärnan lätt som ökat antal fel, glömska, minskad arbetseffektivitet och försenade arbeten.

På Mehiläinen sköter vi om hjärnans välbefinnande

På Mehiläinen har vi fäst speciell uppmärksamhet vid värnandet av hjärnhälsan. Vi har utvecklat innehållet i våra hälsoundersökningar så att de bättre beaktar igenkännandet av de risker som hör ihop med hjärnans hälsa samt ger handledning och rådgivning om hur man kan anpassa sina egna arbetssätt och sin arbetsmiljö till hjärnans optimala prestationsförmåga.

Mehiläinens företagspsykologer är insatta i kognitiv psykologi, varför de har en utmärkt kompetens och expertis att ge råd i frågor om kognitiv ergonomi. I kognitiv ergonomi strävar man efter att söka medel med vilka det är möjligt att optimera arbetstagarens välbefinnande och kognitiva prestationsförmåga och göra arbetet resultatrikt.

Specialister och verksamhetsställen

Susanna Aalto
Työfysioterapeutti
9.4
Simo Aarnio
Työterveyshuollon erikoislääkäri
9.7
Jonna Ahlroth
Työterveyspsykologi
9.9
Ansa Ahola
Työterveyshoitaja
9.7