FPA ersättning till arbetsgivare

FPA betalar ersättning till arbetsgivare för nödvändiga och skäliga kostnader för anordnande av företagshälsovård enligt sjukförsäkringslagen.

FPA har preciserat anvisningar om ersättning av sjukvårdskostnader som betalas av arbetsgivaren.

Ändringar träder i kraft 1.1.2016. När maximibeloppen för företagshälsovård har uppnåtts kan kostnaderna för sjukvårdsbesök inom företagshälsovården inte överföras till systemet för sjukvårdsersättning. Andra hälso- och sjukvårdstjänster som arbetsgivaren erbjuder utanför företagshälsovården i form av personal- eller tilläggsförmåner berättigar inte till direktersättning om arbetsgivaren betalas självriskandelen till serviceproducenten.

Läs mer

http://www.kela.fi/web/sv/foretagshalsovard 

http://www.kela.fi/documents/12084/581447/Andringar+i+ersattningen+av+sjukvardskostnader+som+betalas+av+arbetsgivaren_29102015sv.pdf/aa3b54d5-9eb0-4e1c-84a0-3fc7466db8d8