Needs review

Henkilötietolaki (523/1999) 19§

1. Rekisterinpitäjä

Mehiläinen Oy, Y-tunnus 1927556-5, Pohjoinen Hesperiankatu 17 C, 00260 Helsinki.

2. Yhteyshenkilö rekistereitä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava Jarmo Karpakka, jarmo.karpakka@mehilainen.fi, puhelinvaihde 010 414 0112.

3. Rekisterin nimi

Mehiläisen suoramarkkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Mehiläisen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, profilointiin, mielipide-, tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

Nimi, arvo tai ammatti, ikä tai syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, osoite-, ja muut yhteystiedot, toivotut yhteydenpitomuodot, kanavakohtainen suoramarkkinointilupa ja -kieltotiedot, suostumukseen perustuvat markkinointiin liittyvät rekisteröityä koskevat muut tunnistetiedot (jos tunnistetieto on kerätty kolmannelta osapuolelta, muu tunnistetieto rajataan lukumääräisesti yhteen tunnistetietoon) sekä tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisiin markkinointikilpailuihin tms. rekisteröitymisen yhteydessä, Mehiläisen palveluihin rekisteröidyttäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Mehiläisen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, Väestörekisteristä, Asiakasmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekisteristä sekä muista vastaavista rekistereistä. Tietoja ei kuitenkaan kerätä potilasrekisteristä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Mehiläisen tai Mehiläisen lukuun toimivien palveluiden ja viestinnän tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuvien osapuolien ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista                

Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Mehiläisen suoramarkkinointirekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla tavalla varmennetusti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna. 

10. Tiedon korjaaminen

Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Mehiläisen asiakas voi päivittää omia perustietojaan OmaMehiläinen-verkkopalvelussa, soittamalla Mehiläisen asiakaspalvelukeskukseen 010 414 00 tai kirjallisesti osoitteeseen: Mehiläinen Oy / asiakasrekisteri, Pohjoinen Hesperiankatu  17 C, 00260 Helsinki. Puhelimessa ja kirjallisesti tulee esittää asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

11. Kielto-oikeus

Henkilö voi antaa Mehiläiselle sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 § mukaisia suoramarkkinointisuostumuksia tai kieltää Mehiläistä henkilötietolain 30 § mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinointiin.

Henkilö voi antaa suostumukset suoramarkkinointiin kanavakohtaisesti (matkapuhelin, sähköposti) ja hänellä on mahdollisuus kieltää suoramarkkinointi eri kanavissa (puhelin, posti, sähköposti), markkinatutkimuskyselyt sekä tietojensa hyödyntäminen markkinointitarkoituksissa.

Lisätietoa evästeiden käytöstä suoramarkkinoinnista löytyy kohdasta Käyttöehdot

Jaa