Johtava työterveyslääkäri Kari-Pekka MartimoSuomalaisten odotettavissa oleva elinikä on pidentynyt. Moni viime aikoina syntynyt tyttölapsi saa elää jo yli 100-vuotiaaksi. Siihen suhteutettuna työuran päättyminen nykyisin keskimäärin alle 60-vuotiaana aiheuttaa haasteen niin sanotulle huoltosuhteelle, eli sille kuinka monta eläkkeellä olevaa on jokaista työssä käyvää kohtaan. Mikäli suhde kasvaa liikaa, tulevaisuudessa ei ole tarpeeksi työssä käyviä maksamassa riittävän suuruisia eläkkeitä.

Helmikuussa Ahtelan työryhmä teki selkeitä ehdotuksia, joilla mahdollistetaan työurien pidentäminen ja samalla ikääntyneiden työntekijöiden paremmat mahdollisuudet jatkaa töissä niin halutessaan. Työterveyspalvelujen tuottajan näkökulmasta työryhmän suositukset olivat sekä mieltä ylentävää että haastavaa luettavaa. Asiantuntijat katsoivat nimenomaan työterveyshuollon olevan keskeinen toimija, kun pyritään ylläpitämään työkykyä ja edistämään työhyvinvointia.

Työryhmän esityksissä on myös vahva viesti työpaikoille. Liiketoiminnan kestävä kehitys edellyttää mahdollisimman kattavaa riskien tunnistamista ja hallintaa. Työryhmän mukaan työnantajan on oltava selvillä henkilöstöön liittyvistä terveys-, työkyvyttömyys- ja tapaturmariskeistä. Riskien tunnistamisen tulee johtaa sellaisten toimintatapojen luomiseen, joilla varaudutaan riskien toteutumisen seurauksiin. Lisäksi ilman työpaikkojen kaikkien osapuolten aktiivista osallistumista työelämää ei voida kehittää tukemaan työssä jatkamista.

Olemme Mehiläisessä lukeneet Ahtelan työryhmän raportin moneen kertaan. Monet siinä mainitut asiat ovat olleet meillä jo pitkään kehitystyön kohteena. Valtakunnallinen sertifioitu laatujärjestelmä, innovatiiviset raportointijärjestelmät ja asema Suomen tunnetuimpana terveyspalvelujen tuottajana takaavat aktiivisen kehittämistoiminnan. Tällä hetkellä keskitymme työterveysyhteistyön syventämiseen uusin työkaluin, joista yksi lähiaikoina lanseerattava esimerkki on asiakkaille tarjottavat raportit Extranet-palvelun kautta.

Yllä oleva otsikko liittyy paitsi lähestyvään kesään, myös yhteiseen haasteeseemme suomalaisen työelämän laadun parantamiseksi. Työterveysyhteistyön toteutuminen edellyttää aktiivista kumppanuutta, jonka avulla yhä useammalle suomalaiselle iästä huolimatta luodaan mahdollisuuksia tuottavaan työhön vioista, vammoista ja sairauksista huolimatta. Näihin talkoisiin me Mehiläisessä haastamme kaikki työterveysasiakkaamme!

Kari-Pekka Martimo
johtava työterveyslääkäri

Jaa