Mitä tarkoittaa Mehiläisen vastuullisuusohjelman ”Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä”?

Mehiläisen vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille. Teemat kuvaavat sitä, minkä asioiden toteutumista Mehiläinen haluaa toiminnassaan erityisesti edistää. Toisena teemana esittelemme osa-alueen Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä.

Mehiläisen laatutyötä ja asiakkaiden kohtaamista ohjaavat arvoparimme "tieto ja taito" sekä "vastuu ja välittäminen". Laatumme ytimessä on lupaus siitä, että asiakkaat ja heidän läheisensä voivat luottaa hoitomme ja hoivamme olevan yksilöllistä, sujuvaa, turvallista ja vaikuttavaa. Johdamme tiedolla, pyrimme päivittäin parempaan ja olemme digitaalisen terveydenhuollon edelläkävijä.

Mehiläisen tehtävänä on rakentaa parempaa terveyttä ja hyvinvointia. Panostamme laadukkaan hoidon ja hoivan kehittämiseen sekä näiden vaikuttavuuden lisäämiseen. Edistämme hoidon ja hoivan laatua ja asiakkaiden oikeuksia tuottamalla tietoa sekä julkaisemalla avoimesti laatuun ja turvallisuuteen liittyviä mittareita, jotta toimintaamme voidaan seurata ja arvioida myös ulkopuolelta käsin. Edistämme osaltamme avoimuutta koko sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä.

Mitä Mehiläisille tarkoittaa ”Laadukkaan hoidon ja hoivan edelläkävijä”?

Tärkeää Mehiläisessä

  1. Laatutyö, jota tehdään jatkuvan kehittämisen parantamisen periaatteella. Mehiläisen laatutyöstä vastaa lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo sekä laatutiimi, joka ylläpitää laatumittaristoa ja kehittää uusia tapoja laadun johtamiseen ja vahvistamiseen. Laatutiimin vastuulla on huolehtia siitä, että Mehiläisen laatutyö on standardoitua, kattavaa sekä mahdollisimman avointa ja läpinäkyvää. Arjen laatutyötä toteuttaa jokainen mehiläinen. Mehiläisen julkisen laatumittariston avulla kuka tahansa voi seurata Mehiläisessä tehtyä laatutyötä ja sen vaikutuksia. Avoimessa mittaristossa on 25 mittaria, jotka kuvaavat asiakaskokemusta, saatavuutta, hoidon vaikutuksia, turvallisuutta sekä henkilöstökokemusta.
  2. Tyytyväiset asiakkaat. Mehiläisen ammattilaiset tarjoavat asiakkaille erinomaista hoitoa ja hoivaa, ja asiakaskokemus on ollut viime vuosina ennätyksellisellä tasolla (kokonaislukema 2021: 89). Mehiläisessä on mitattu vuodesta 2014 asti asiakaskokemusta kansainvälisesti tunnetun nettosuositteluindeksi NPS-mittarin (Net Promoter Score) avulla. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja +100 väliltä ja mitä korkeampi mittarin lukema on, sitä useampi asiakkaamme kertoo suosittelevansa Mehiläistä. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. Potilaskokemuksen mittaamista on laajennettu PEI-kyselyllä, jolla mitataan hoidon vaikutuksia potilaan kokemuksen kautta. Käynnin jälkeen lähetettävässä kyselyssä potilaalta kysytään pärjäämisen kokemuksesta sairauden tai oireen kanssa.
  3. Palveluiden saatavuus. Digitaalisten palveluiden käyttö ja kysyntä jatkuvat korkeina Digiklinikan ollessa yksi Mehiläisen suurimmista yksiköistä. Saatavuus on pidetty ruuhkapiikeistä huolimatta keskimäärin hyvänä, ja Digiklinikan keskimääräinen vastausaika matalana. Osana rahoitussopimusta Mehiläinen on myös sitoutunut omilla julkisilla terveysasemillaan seitsemän arkipäivän hoitotakuuseen kiireettömään hoitoon. Vuonna 2021 ajan sai keskimäärin 6 päivässä.
  4. Vaikuttava hoito on tehokkaan ja toimivan terveydenhuollon keskeinen mittari, jota seurataan Mehiläisessä monella eri tavalla. Seuraamme hoitotasapainoa esimerkiksi diabeteksessa ja sydän- ja verisuonisairauksissa, sekä ortopedisten leikkausten laatua ja tuloksellisuutta ja hoidon vaikuttavuutta. Viime vuonna Mehiläisessä keskityttiin kehittämään digitaalista hoitopolkua kroonisiin sairauksiin sekä potilaskokemuksen entistä parempaan huomioimiseen muun muassa diabeteksen lähi- ja etähoidossa.
  5. Potilasturvallisuus on Mehiläisessä kaiken hoivan ja hoidon lähtökohta. Se on laadukkaan hoidon keskeinen osa-alue, jota seuraamme ja kehitämme jatkuvasti. Potilasturvallisuutta seurataan Mehiläisen laatumittaristossa usealla mittarilla, tarkkailemme esimerkiksi Mehiläisessä toi­mivien lääkäreiden määräämien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden määrää suhteessa Mehi­läisessä tehtyihin käynteihin sekä antibioottien vastuullista käyttöä.
  6. Omavalvonta ja ulkoiset auditoinnit. Sosiaalipalveluiden laatutyön kehittämiseksi on tehty paljon töitä ja omavalvonnan ohella yksiköihin tehdään vuosittain ulkoisia auditointeja laatustandardien varmistamiseksi. Brändi- ja palvelulinjauudistuksen yhteydessä laadun mittarit ja työkalut on päivitetty vastaamaan toimintalinjojen (ikääntyneet, vammaispalvelut ja mielenterveyskuntoutus) yksilöllisiä vaatimuksia. Mehiläisen sosiaalipalveluissa laatulupaukset ohjaavat toimintaa viidellä osa-alueella: yksilöllinen hoiva, ohjaus ja tuki, maukas ja terveellinen ravinto, turvallisuus, oma viihtyisä koti sekä yhteisöllisyys ja osallisuus.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta:

  • laatu ja asiakastyytyväisyys
  • toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu
  • henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus
  • kestävästi kehittyvä toiminta

Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Tutustu vastuullisuusraporttiin