Mitä tarkoittaa Mehiläisen vastuullisuusohjelman ”Kestävästi kehittyvä”?

Mehiläisen vastuullisuusohjelma rakentuu neljän teeman ympärille. Teemat kuvaavat sitä, minkä asioiden toteutumista Mehiläinen haluaa toiminnassaan erityisesti edistää. Neljäntenä teemana esittelemme osa-alueen Kestävästi kehittyvä.

Meille on tärkeää toimia kestävästi, avoimesti ja tehokkaasti läpi koko arvoketjun. Tunnemme vastuumme osana yhteiskuntaa ja haluamme toimia sen mukaisesti. Tavoitteenamme on, että eettinen toimintatapa ohjaa kaikkea toimintaamme ja asiakkaat ja ammattilaiset mieltävät meidät alan vastuullisimmaksi toimijaksi.

Edistämme kykyämme kasvaa kestävästi panostamalla erityisesti ympäristövaikutusten seurantaan ja vähentämiseen. Sitoudumme osana rahoitussopimustamme vähentämään konsernin hiilijalanjälkeä ja edistämme jatkuvasti yksiköidemme energian- ja vedenkulutuksen sekä jätteiden seurantaa. Panostamme korkeatasoiseen tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan.

Mitä Mehiläisille tarkoittaa ”Kestävästi kehittyvä”?

Tärkeää Mehiläisessä

 1. Korkea tietoturva. Tietoturva ja potilastietojen turvallisuus sekä luottamuksellisuus ovat Mehiläisen toiminnalle kriittinen perusta. Tietoturvallisuus ja tietosuoja ovat osa Mehiläisen ISO 9001 -sertifioitua laadunhallinnan kokonaisuutta. Mehiläisen yksityisissä palveluissa tietojärjestelmät ja palvelut tuotetaan korkean tietoturvatason ISO 27001 -sertifioiduista konesaleista. Omien tietoturva-asiantuntijoiden lisäksi yhtiöllä on käytössä ulkopuolisen kotimaisen tietoturvayhtiön kyberturvallisuuskeskus.
 2. Vastuulliset ja kestävät hankinnat. Mehiläisessä hankintoja johdetaan keskitetysti Mehiläisen hankintaorganisaatiossa ja kansainvälistymisemme myötä toimittajien valintaprosessia ja valintakriteerejä kehitetään kansainväliset vaatimukset huomioiden. Hankintatoiminnan tavoitteena on toimittajien ja tuotevalikoiman yhtenäistäminen, vastuulliset yh­teistyökumppanit, laadukkaat tuotteet ja palvelut kilpailukykyiseen hintaan sekä sujuva hankintapro­sessi. Mehiläisen toimittajilla ja toimitusketjuilla on tärkeä rooli Mehiläisen oman vastuullisen liiketoi­minnan vaatimusten täyttämisessä ja edellytämme, että toimittajamme sitoutuvat vastuullisuusvaatimukset määritteleviin Mehi­läisen Supplier Code of Conduct -toimintaohjeisiin.
 3. Ympäristöjärjestelmä. Ympäristöasiat ovat osa Me­hiläisen toiminta- ja laatujärjestelmää ja odotamme, että kaikki Mehi­läisessä työskentelevät sitoutuvat omassa työssään ympäristövastuuseen. Pyrimme toiminnassamme tunnistamaan ja ennal­taehkäisemään mahdollisia ympäristöön kohdistu­via haittavaikutuksia ja jokaisella Mehiläisen yksiköllä on oma ympäristöjärjestelmä. Mehiläiselle on myönnetty ISO 14001:2015 ympäristö- ja ETJ+-energiatehokkuussertifikaatit osoituksena siitä, että toiminta täyttää näiden stan­dardien ja Suomen lainsäädännön sekä viranomais­ten asettamat vaatimukset. Ympäristötoimia ja niiden vaikutuksia on tehty näkyväksi muun muassa seurantatiedon avulla.
 4. Pienempi hiilijalanjälki. Mehiläisen tavoitteena on vähentää liikevaihtoon suhteutettua hiilijalanjälkeään suorien päästöjen osalta vähintään kolmella prosentilla edelliseen vuoteen nähden vähintään vuoteen 2025 asti. Mehiläinen on sitoutunut tähän vähennystavoitteeseen myös osana rahoitussopimustaan. Suorien päästöjen ohella hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet tunnistaa sitoumuksen ohella päästövähennyskohteita myös Mehiläisen epäsuorien päästöjen osalta. Olemme siirtyneet käyttämään hiilineutraalia tulostuspaperia, joka pienentää Mehiläisen hiilijalanjälkeä.
 5. Maltillinen energiankulutus. Mehiläinen-konsernissa merkittävin energiankulutus syntyy sosiaalipalveluiden ja lastensuojelun vuokrakiinteistöissä, jotka edustavat yhdessä 80 % koko konsernin energiankulutuksesta. Kaikissa uudisrakennushank­keissa on valittu maalämpö ensisijaiseksi lämmitys­järjestelmäksi ja 30 kohteessa siirryttiin viime vuoden aikana hiilineutraaliin kaukolämpöön. Digitaaliset palvelut ja suuret datamäärät vaativat runsaasti energiaa ja Mehiläisen palvelutuotantoa siirretäänkin jatkuvasti perinteisestä konesalituo­tannosta energiatehokkaisiin ja siten ympäristölle ystä­vällisempiin tuotantolaitoksiin. Lisäksi konsernitasoiseen energiankulutusjärjestelmään on kehitetty tiedonsiirtovalmius sisäisen energiara­portoinnin kehittämistä varten.
 6. Jätteiden oikeanlainen käsittely. Tuemme konsernitasolla yksilötason vastuullisuutta tarjoamalla tietoutta, koulutusta ja välineistöä ympäristöasioiden edistämiseksi. Tarkoituksenamme on kehittää toimintaamme niin, että loppusijoitettavan jätteen ja käytettävän paperin määrä vähenee. Sekajätteen osuus konsernin jätteistä on kasvanut muun muassa kertakäyttösuojainten siirryttyä energiajakeesta sekajätteeseen osassa yksiköitä. Mehiläisessä on käytössä valtakunnallinen jätehuoltosuunnitelma, jonka puitteissa yksiköt laativat omat jätesuunnitelmansa osana yksiköiden ympäristösuunnitelmaa. Jätteiden lajittelu mahdollistaa materiaalin kierrätyksen uusiokäyttöön ja vähentää jätteiden lajittelun kustannuksia. Yksiköiden jätteiden lajittelupisteet on hyvä päivittää ajan tasalle, jotta kierrättäminen on mahdollisimman helppoa.
 7. Väärinkäytösten raportointi. Yleiset toimintaperiaatteet toteutuvat jokaisen Mehi­läisen yksikön päivittäisessä työssä. Mahdolliset poik­keamat pyritään ratkaisemaan lähtökohtaisesti oman työyhteisön ja linjaorganisaation sisällä. Ensisijainen kanava toimintaperiaatteiden vastaisen toiminnan ilmoittamiseksi on hoitaa asiaa oman esimiehen, sisäisen palautekanavan tai tarvittaessa vaa­ratilanneilmoituksen kautta. Ilmoituksen tekemiseen ohjataan, kun epäily kos­kee joko toimintaperiaatteiden vakavaa väärinkäytös­tä, epäkohtaa tai epäeettistä toimintaa Mehiläisessä. Ilmoitettava asia voi liittyä esimerkiksi taloudelliseen epäselvyyteen, väärinkäytökseen, eturistiriitaan, lahjontaan, laiminlyöntiin tai muuhun toimintaperi­aatteiden vastaiseen tai lainvastaiseen toimintaan tai käytökseen.

Mehiläisen vastuullisuusohjelma koostuu neljästä liiketoiminnan kannalta kriittisestä osa-alueesta:

 • laatu ja asiakastyytyväisyys
 • toimialan uudistaminen ja taloudellinen vastuu
 • henkilöstön hyvinvointi ja hyvä työnantajuus
 • kestävästi kehittyvä toiminta

Toiminnan kaikkia osa-alueita seurataan useilla mittareilla, joiden kehitystä raportoidaan osana vastuullisuusraporttia.

Tutustu vastuullisuusraporttiin