Needs review

Minnesproblem och hjärnarbete hos människor i arbetsför ålder

Arbetet har allt mer utvecklats till informationsarbete och innebär att många människor i arbetsför ålder dagligen ställs inför utmaningar som kräver bra minne. I informationsarbetet är det viktigt att informationen hanteras på rätt sätt. Detta kräver koncentration, samtidigt som man även måste sköta mycket annat simultant. E-post, textmeddelanden och andra störande faktorer avbryter oss hela tiden och stjäl vår uppmärksamhet. Arbetet är ofta mycket tidskrävande och tillåter oss inte att fritt välja pauser och vilostunder. Det går inte alltid att minska arbetsmängden när det skulle vara klokast för att orka.

Det är med andra ord inte alls sällsynt att så många upplever problem med minnet och koncentrationen eller att denna typ av kognitiva symptom och problem i allt större utsträckning har blivit en fråga för företagshälsovården. Kognitiva ”minnesproblem” ska alltid tas på allvar, även om egentliga progressiva minnessjukdomar är relativt sällsynta hos personer i arbetsför ålder.

Känn igen trötthetens inverkan på minnet

Om man upplever att minnet har försämrats är orsaken ofta snarare problem med koncentrationen och uppmärksamheten eller att arbetsminnet har blivit överbelastat. Arbetsminnet klarar inte samtidigt av både för många arbetsuppgifter och många störande faktorer i omgivningen. Sömnbrist, brådska, upplevd stress, depression och ångest, överdriven användning av rusmedel samt vissa läkemedel, bl.a. bentsodiatsepiner (lugnande medel), kan försämra vakenhet och uppmärksamhet.

Bland trötthetssymptomen förekommer dessutom liknande funktionsstörningar i den främre delen av hjärnan som vid en depression. Eftersom det går långsamt att utföra arbetsuppgifter smidigt och konsekvent vid störande avbrott ökar även belastningssymptomen och de kognitiva symptomen. En märkbar försämring av händelseminnet, som är en del av långtidsminnet, är typiskt för Alzheimers sjukdom. I viss utsträckning kan denna försämring även förekomma bland annat vid utbrändhet och depression, då försämringen troligtvis beror på överbelastning av arbetsminnet.

När man organiserar arbetet bör man ta hänsyn till individens förmåga att hantera information och möjliggöra tillräcklig självreglering av arbetstakten samt skapa optimala förhållanden för koncentration när koncentration krävs. Även arbetslokalerna och redskapen (inkl. maskiner och t.ex. databehandlingsutrustning och användargränssnitt) bör vara anpassade till människans kapacitet och inte tvärtom.

Tänk på hjärtat

Människan kan själv ta hand om sitt minne och sin kognitiva kapacitet genom att först och främst tänka på hjärtats hälsa. Det innebär att man inte röker, följer en diet som är hälsosamt för hjärtat, motionerar regelbundet och behandlar eventuellt högt blodtryck och kolesterol. På så sätt minskar risken för både hjärt- och hjärnsjukdomar.

Hjärnan behöver belastning

Hjärnan behöver en viss belastning på samma sätt som muskulaturen. För lite brådska och låg belastning kan vara lika skadliga för hjärnfunktionen som för mycket brådska och hög belastning – ett mycket monotont och repetitivt arbete är exempelvis utmanande för aktiviteten och uppmärksamheten och för att bevara hjärnans funktionsförmåga.

Motionera och var socialt aktiv

Fysisk belastning och motion är mycket bra träning för hjärnan. Humöret, aktiviteten och uppmärksamheten förbättras direkt efter en motionsprestation. Även social aktivitet är till nytta – den ger hjärnan träning och kompletterar effekten av den fysiska och intelligenta aktiviteten.

Sömnen är viktig för minnet

Det som samlats i tankarna under dagen bearbetas huvudsakligen i hjärnans hippocampus under nattsömnen. När man sover gott lagras sakerna i långtidsminnet. Nattsömnens kvantitet och kvalitet är viktiga. Vi behöver tre till fem hela 90 minuters sömncykler, där var och en av dem innehåller både djupsömn och ytligare REM-sömn, under vilken vi lätt vaknar till och drömmer mycket. Stress, ångest, depression, rusmedel och lugnande medel stör alltid sömnkvaliteten och ofta även sömnkvantiteten.

När bör minnet undersökas närmare?

Kvaliteten på minnesproblemen bör undersökas närmare senast i det skede då de kognitiva problem som en person i arbetsför ålder upplever inte entydigt kan förklaras med ovanstående faktorer och om de inte försvinner genom lämpliga åtgärder. Då ska man även ha i åtanke att det kan handla om en progressiv minnessjukdom. För att screena och utvärdera minnessymptomen hos personer som fyllt 55 år inom företagshälsovården kan man använda uppgiftsserien CERAD, kompletterad med en neuropsykologisk undersökning. Med den förstnämnda metoden är det relativt enkelt att exempelvis upptäcka tecken på Alzheimers sjukdom, och med den sistnämnda kan man ännu noggrannare skilja på funktionella och organiska kognitiva störningar. Om det visar sig vara nödvändigt med undersökningar inom den specialiserade sjukvården har den neurologiska minnespolikliniken till ansvar att ordna detta.

Ari Rosenvall

Specialist i allmänmedicin

Mehiläinen Runda huset

Företagskunderna aktiva i Mehiläinens tankesmedja på nätet

I början av 2014 anordnade Mehiläinen en tankesmedja på nätet som riktade sig till användarna av företagshälsovårdstjänsterna. Syftet med tankesmedjan på nätet var att ge deltagarna möjlighet att fundera över och kläcka idéer om de frågor som är centrala för kundupplevelsen. Resultaten kommer att utnyttjas längre fram för att utveckla och stärka de positiva kundupplevelserna hos Mehiläinen.

I tankesmedjan på nätet deltog 4 430 användare av företagshälsovårdstjänster, varav 107 uppgav att de deltar i enkäten i en beslutsfattande roll. Tankesmedjan på nätet genomfördes i samarbete med Fountain Park Ab, som har specialiserat sig på användning av kollektiv intelligens.

Lättillgängligt, individuellt och övergripande

Det som utkristalliserades i tankesmedjans svar var att tjänsterna ska vara lättillgängliga, servicen individuell och vården övergripande. Utöver smidighet förväntade sig de svarande att en partner inom hälsotjänster ska engagera sig i kundens individuella behov. Ur ett företagsperspektiv innebär detta bland annat förståelse för affärssituationen och personalstrukturen.

Deltagarna var även tydliga med att understryka betydelsen av att behoven tillgodoses på ett övergripande sätt. Det som ibland kan vara en utmaning är att man inte klarar av att lyfta fram kundnyttan på ett tillräckligt meningsfullt sätt för en kund i en beslutsfattande position. En del av beslutsfattarna önskade även att producenterna av hälsotjänster ställer högre krav på nuvarande praxis. Mehiläinens tjänsteutbud ansågs vara omfattande.

Utgångsnivån den bästa i branschen

Olika enkätresultat visar att utgångsnivån för den kundupplevelse som Mehiläinen tillhandahåller är bra. I den nationella och oberoende undersökningen om företagsbilden, som Taloustutkimus Oy genomför årligen bland beslutsfattarna i arbetslivet (TEP), ansåg de svarande (N = 1 023) att Mehiläinen var den producent av företagshälsovårdstjänster som hade det bredaste utbudet och åtnjöt det högsta förtroendet 2013. I samma undersökning delade Mehiläinen undersökningens högsta totalbetyg 8,12.

”Genom att utnyttja moderna verktyg som tankesmedjor på nätet får vi med våra kunder direkt i planeringen av våra tjänster och kan garantera att vårt utvecklingsarbete fokuserar på det som är viktigast för våra kunder”, säger kundupplevelsedirektör Kimmo Huhtimo på Mehiläinen.

Mehiläinen följer upp kundupplevelsen av servicehändelserna i realtid genom ett rekommendationsindex.

”Vi publicerar även resultaten på vår webbplats. Kundförståelse ska vara kärnan i allt vårt arbete”, betonar Huhtimo.

 

Mer information:

Kimmo Huhtimo, kundupplevelsedirektör, tfn 040 131 6628

 

Ny förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis SRF 708/2013

Förordningen om principerna för god företagshälsovårdspraxis trädde i kraft den 1 januari 2014. Syftet med förordningen är att identifiera arbetsrelaterade sjukdomar, förebygga arbetsoförmåga, minska hälsoskillnader och hantera arbetsförmåga. Syftet är att förbättra företagshälsovårdens effektivitet och företagshälsovårdssamarbetet. Tyngdpunkten inom företagshälsovården ska vara att bättre än tidigare främja arbetstagarnas hälsa och arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga. Betydelsen av arbetsplatsutredningarna kommer att öka.

Den nya förordningen förtydligar företagshälsovårdens uppgifter, arbetsfördelning och samarbete med den övriga hälso- och sjukvården. Samarbetet intensifieras framför allt när det gäller bedömningen av arbetsförmågan. De viktigaste principerna för samarbetet är att känna till, förbereda sig och delta. I hälsoundersökningarna ligger fokus på uppföljning av arbetsförmågan. Den personliga hälsoplanen syftar i framtiden till att förbättra möjligheten att fortsätta i arbetslivet.

En ny aktör inom god företagshälsopraxis är en expert inom det sociala området, som ansvarar för planeringen och uppföljningen av rehabilitering inom det sociala området.

Reformen bygger på arbetsmarknadsparternas diskussioner om behovet av att arbeta längre upp i åldrarna i Finland. Den nya förordningen har beretts i samarbete med myndigheten samt med arbetslivets och företagshälsovårdens representanter, och den bygger på de förslag som arbetsgruppen för utvecklande av företagshälsovården har lagt fram.

 

Enkelt med elektronisk fakturahantering

Har ditt företag ett elektroniskt system för hantering av leverantörsfakturor? Tar du fortfarande emot pappersfakturor? Du får din faktura för företagshälsovården enkelt på elektronisk väg genom att skicka oss en förfrågan till adressen verkkolaskutus@mehilainen.fi. Ange ditt företags operatörsprefix för e-fakturering i ditt meddelande, din e-fakturaadress och den e-postadress till vilken fakturabilagorna enligt lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation kan skickas. Bilagorna skickas krypterade och kan inte skickas till någon extern adress, såsom till en bokföringsbyrå.

Obs! Vi beklagar att vi än så länge inte kan skicka e-fakturor till våra kunder med företagaravtal. Detta beror på de bilagor som FPA kräver, som ska vara undertecknade.Vi strävar efter att aktivt utveckla branschpraxis och att i framtiden även ta fram elektroniska faktureringsformer som lämpar sig för företag.

 

 

 

Jaa